Žiadajú novelizovať zákon o Martine

MARTIN – Zákon o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, ktorý prijala Národná rada v roku 1994, nespĺňa svoj účel a treba ho novelizovať. Rada národnej kultúry, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Martine, spolu s mestom vypracovala návrh novelizácie zákona, ktorý by v praxi napĺňal jeho myšlienku – prebudovanie mesta na centrum národnej kultúry. Ako uviedol predseda Rady národnej kultúry Štefan Kvietik, rada od svojho vzniku v roku 1995 zameriava svoju pozornosť práve na napĺňanie tohto zákona.Jedným z cieľov rady je záchrana suverenity kultúrnych inštitúcií a ochrana kultúrnych pamiatok Martina. Podľa Kvietika sa však tento cieľ zväčša napĺňa iba v teoretickej rovine, neraz sa doslova obchádza. Vyplýva to aj z nedostatočného deklarovania právomocí mesta na ochranu jeho inštitúcií. „Rada a mesto dospeli k názoru, že ak má byť zákon o Martine účinný, treba ho novelizovať tak, aby bolo jasné, aké práva a povinnosti k národnej kultúre má mesto a RNK,“ konštatuje Š. Kvietik. V tejto súvislosti sa už uskutočnili rokovania s poslancami parlamentu, ministrom kultúry a prezidentom Schusterom. Novelizovaný zákon by mal napríklad obsahovať požiadavku vyčleniť príspevky na činnosť rady priamo zo štátneho rozpočtu. Niektoré pamiatky v Martine, ktoré majú celoslovenský význam, v poslednom období nemohli rekonštruovať pre nedostatok financií. Už niekoľko rokov sa napríklad odkladá generálna rekonštrukcia Národného cintorína, na Národný dom mesto vypísalo celonárodnú zbierku. Podľa informácie ministra kultúry Milana Kňažka vyčlenilo ministerstvo na opravu Národného domu, kde sídli divadelná scéna, na tento rok 15 miliónov. Ministerstvo je pripravené uvoľniť financie na jeho rekonštrukciu aj v budúcom roku, chce však prehodnotiť projekt, ktorý bol pôvodne príliš veľkorysý.


Zdroj: www.sme.sk /08-06-2001/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…