Označovanie ulíc a stavieb – Vyhláška č. 31/2003 Z. z.

Vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška ustanovuje, že v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulíc“), má každá ulica svoj názov. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.

Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu.
Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj s ďalšími orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy sídlisk, označenie smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.

Každej budove sa určuje súpisné číslo.

Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.

Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy.

Vyhláška zrušila účinnosť vyhlášky č. 347/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. marca 2003.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zákon o ochrane prírody a krajiny – Vyhláška č. 24/2003 Z. z.

Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
Pre prípravu a realizáciu investícií sú dôležité ustanovenia vyhlášky, ktoré stanovujú podmienky vydávania súhlasu na sprístupnenie a na prevádzkovanie jaskýň a podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a o udržiavaní drevín a o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín.

SNM by privítalo premenovanie Žižkovej ulice

23. júla 2008 – Slovenské národné múzeum by privítalo zmenu názvu Žižkovej ulice, na ktorej sídlia tri jeho pobočky – Archeologické múzeum, Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Podľa generálneho riaditeľa SNM Petra Marákyho je to ahistorické pomenovanie, ktoré navyše nekorešponduje s poslaním národného múzea.