Výbor UNESCO schválil správu o prírodných pamiatkach SR

Obrázok k článku

Členské štáty Výboru svetového dedičstva UNESCO odsúhlasili správu o stave ochrany dvoch slovenských prírodných pamiatok zapísaných na zozname svetového dedičstva. Slovenská delegácia počas stredajšieho rokovania predstavila prírodné hodnoty lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR obohatili prezentáciu premietnutím dokumentárnych filmov s odborným výkladom ako aj propagačnými materiálmi o Národnom parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktoré sú súčasťou tohto medzinárodného projektu. Envirorezort prezentoval aj ďalšiu lokalitu zo Zoznamu svetového dedičstva UNESCO – Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu, ktorá tvorí spoločný projekt Slovenska a Maďarska.

 

Zasadnutie výboru svetového dedičstva UNESCO v nemeckom Bonne potrvá do 8. júla a zúčastňujú sa na ňom delegácie 195 členských krajín UNESCO a desiatky mimovládnych organizácii a pozorovateľov. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský.

 

Lokalita Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu bola zapísaná do zoznamu v roku 1995 a predstavuje unikátny slovensko-maďarský jaskynný systém. Pri príležitosti 20. výročia zápisu sa v septembri 2015 uskutoční slávnostné podujatie pod záštitou prezidentov oboch krajín. V súčasnosti je na tomto území známych viac než 1500 jaskýň, z čoho vyše 1200 je na území Slovenskej republiky. Na zozname sa nachádza desať jaskýň na maďarskej strane a 12 na slovenskej. Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka boli zapísané do zoznamu v roku 2007 ako slovensko-ukrajinský projekt. V roku 2011 túto lokalitu rozšírili o cenné lesné ekosystémy v Nemecku.

 

Slovensko má na zozname svetového dedičstva UNESCO spolu sedem lokalít. Päť je kultúrnych – Banská Štiavnica, Levoča, Spišský hrad, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, historické jadro mesta Bardejov a drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Dve sú prírodné lokality – jaskyne Slovenského krasu a Karpatské bukové pralesy.

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.