Vstup povolený

Výstava VSTUP POVOLENÝ / Interpretácie diel zo zbierok GMB výtvarníkmi a deťmi, je súčasťou vzdelávacích programov, organizovaných Galériou mesta Bratislavy pre najmladších návštevníkov. Prezentuje šesť samostatných projektov – interpretácií mladých etablovaných výtvarníkov (Gabiky Binderovej, Hany Kalivodovej, Kunst – Fa, Lucie Lizákovej, Ľuby Sajkalovej a Dany Sochorovej), prepojených s detskými interpretáciami, vznikajúcimi pod ich vedením.
Výstavný projekt predstavuje detskú tvorbu v tvorivej interakcii s vystavenými dielami minulých storočí a dielami súčasných výtvarníkov. Stavia ju tak na úroveň možného sprostredkovateľa medzi minulosťou a súčasnosťou, medzi umením školených výtvarníkov a tvorbou detí, ktorá vyniká svojou spontánnosťou, čím sa stáva jedným zo zdrojov jeho inšpirácií. Výtvarníci a deti vo svojich interpretáciách reagovali na diela v zbierkach Galérie mesta Bratislavy z obdobia od 18. do 20. storočia – stálu expozíciu baroka, Charakterové hlavy F. X. Messerschmidta, barokovú sochu Boha, portrét z 19. storočia, krajinu a Madony od 18. storočia po Fullu a Galandu.
Na výstave sa tak stretnú viaceré svety: dielo starého umenia – súčasného výtvarníka – detského interpreta, svet minulosti so súčasnosťou, svet súčasného umenia a spontánnej detskej tvorby, ktorá sa môže stať mostom k vnímaniu umenia a v jeho komunikatívnosti smerom k divákovi.

›› Keďže výstava je priamo zameraná na detského diváka, počas celého trvania výstavy budú v rámci nej prebiehať tvorivé dielne pre školy a skupiny detí. Pre verejnosť sa budú konať v sobotu 20. 11. a 4. 12. od 14-16.30h v Mirbachovom paláci GMB, Františkánske nám. 11; ostatné dni počas trvania výstavy na základe objednávok: Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11, 5443 1556-8, 5443 2807- kontaktná osoba: D. Čarná

Interpretácie diel zo zbierok GMB výtvarníkmi a deťmi GABIKA BINDEROVÁ / HANA KALIVODOVÁ / KUNST – FA / LUCIA LIZÁKOVÁ / ĽUBA SAJKALOVÁ / DANA SOCHOROVÁ / DETI BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL A DOMÁCNOSTÍ

Vernisáž: štvrtok 4. 11. 2004 o 17h v Mirbachovom paláci GMB, Františkánske nám. 11, Bratislava.
Kurátorka: Daniela Čarná
Výstava potrvá do 12. 12. 2004

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Verejná obiednávka

Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom umožniť a podporovať kurátorskú prax budúcich kurátorov – študentov umenovedných univerzitných odborov. Z dôvodu absencie možností galerijnej praxe sa Galéria mesta Bratislavy rozhodla každoročne vytvárať priestor pre realizáciu jedného projektu, vybraného odbornou komisiou v zložení kurátorov GMB a zástupcov participujúcich katedier. Projekt má ambíciu stať sa stabilným podujatím s pravidelnou periodicitou a otvoreným priestorom pre aktívny vstup mladých kurátorov. Jeho zámerom je podnietiť záujem budúcich kurátorov o kurátorskú a manažérsku prácu na pôde galérie.

Igor Kalný – Vstup do ticha

Výstava tvorby Igora Kalného (1957-1987), jednej z najosobitejších postáv neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. storočia na Slovensku, je súčasťou výstavnej koncepcie Galérie mesta Bratislavy, ktorá sa programovo zameriava na prezentáciu jej ťažiskových predstaviteľov. Kalného tvorba, predčasne ukončená smrťou v roku 1987, sa pohybuje medzi hudbou, poéziou, privátnymi akciami, happeningami, maľbou a kresbou, ktorá sa stala jeho špecifickou rečou a tvorí dominantu výstavy.

100 rokov reality

„…je dobré, že sa raz uskutočnila reinštalácia akcentujúca otázniky a ostávajúca pri otáznikoch. Premyslene provokatívne vybrané problémy budú iste stimulovať ďalšie odpovede“ (Hana Vaškovičová, In: DART 03/ 2003, s.8)