Vstup povolený

Výstava VSTUP POVOLENÝ / Interpretácie diel zo zbierok GMB výtvarníkmi a deťmi, je súčasťou vzdelávacích programov, organizovaných Galériou mesta Bratislavy pre najmladších návštevníkov. Prezentuje šesť samostatných projektov – interpretácií mladých etablovaných výtvarníkov (Gabiky Binderovej, Hany Kalivodovej, Kunst – Fa, Lucie Lizákovej, Ľuby Sajkalovej a Dany Sochorovej), prepojených s detskými interpretáciami, vznikajúcimi pod ich vedením.
Výstavný projekt predstavuje detskú tvorbu v tvorivej interakcii s vystavenými dielami minulých storočí a dielami súčasných výtvarníkov. Stavia ju tak na úroveň možného sprostredkovateľa medzi minulosťou a súčasnosťou, medzi umením školených výtvarníkov a tvorbou detí, ktorá vyniká svojou spontánnosťou, čím sa stáva jedným zo zdrojov jeho inšpirácií. Výtvarníci a deti vo svojich interpretáciách reagovali na diela v zbierkach Galérie mesta Bratislavy z obdobia od 18. do 20. storočia – stálu expozíciu baroka, Charakterové hlavy F. X. Messerschmidta, barokovú sochu Boha, portrét z 19. storočia, krajinu a Madony od 18. storočia po Fullu a Galandu.
Na výstave sa tak stretnú viaceré svety: dielo starého umenia – súčasného výtvarníka – detského interpreta, svet minulosti so súčasnosťou, svet súčasného umenia a spontánnej detskej tvorby, ktorá sa môže stať mostom k vnímaniu umenia a v jeho komunikatívnosti smerom k divákovi.

›› Keďže výstava je priamo zameraná na detského diváka, počas celého trvania výstavy budú v rámci nej prebiehať tvorivé dielne pre školy a skupiny detí. Pre verejnosť sa budú konať v sobotu 20. 11. a 4. 12. od 14-16.30h v Mirbachovom paláci GMB, Františkánske nám. 11; ostatné dni počas trvania výstavy na základe objednávok: Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11, 5443 1556-8, 5443 2807- kontaktná osoba: D. Čarná

Interpretácie diel zo zbierok GMB výtvarníkmi a deťmi GABIKA BINDEROVÁ / HANA KALIVODOVÁ / KUNST – FA / LUCIA LIZÁKOVÁ / ĽUBA SAJKALOVÁ / DANA SOCHOROVÁ / DETI BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL A DOMÁCNOSTÍ

Vernisáž: štvrtok 4. 11. 2004 o 17h v Mirbachovom paláci GMB, Františkánske nám. 11, Bratislava.
Kurátorka: Daniela Čarná
Výstava potrvá do 12. 12. 2004

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie