Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883

Obrázok k článku

Prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie poskytujú podrobný obraz o podobe a premenách nášho územia v priebehu 18. a 19. storočia a obsahujú tak množstvo neoceniteľných informácií. Publikáciu o vojenskom mapovaní na Slovensku sme sa rozhodli vydať ako pomôcku k štúdiu poznatkov obsiahnutých na týchto mapách. Jej úvodnú časť tvorí stať podrobne charakterizujúca prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie, ako aj ďalšie mapové diela zachytávajúce územie historického Uhorska. Hlavnou časťou knihy je legenda vysvetľujúca jednotlivé symboly a ich variácie, ktoré boli použité na zakreslenie rozličných objektov a tiež spôsoby znázornenia rôznych druhov zemského povrchu. Použitie znakov, symbolov a ich farebnosti je potom doložené na viacerých ukážkach zo všetkých troch vojenských mapovaní.

Súčasťou knihy je aj CD príloha, obsahujúca popri ukážkach vojenských máp v elektronickej forme aj miestny register ku všetkým trom mapovaniam. Register umožňuje vyhľadanie konkrétneho mapového listu, na ktorom sa nachádza určitá lokalita a tiež miesto uloženia elektronickej i tlačenej formy danej mapy v zbierke Archívu PÚ SR. Ďalšou časťou prílohy sú vojenské opisy krajiny, ktoré boli spracované ako súčasť prvého vojenského mapovania. Z opisov krajiny uvádzame výberovo tú časť, ktorá prislúcha k mapovým listom zachytávajúcim územie dnešného Slovenska. Opisy sú v pôvodnej, teda nemeckej verzii, pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie doplnené o súčasné znenie názvov slovenských lokalít.

Dúfame, že táto publikácia svojimi doplňujúcimi a vysvetľujúcimi údajmi prispeje k efektívnemu skúmaniu a využitiu týchto významných dokladov vývoja nášho územia.

Predajná cena publikácie je 8,0 €

Zdroj: www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovensko na mapách v 16. – 20. storočí

Slovenské národné múzeum v Bratislave sprístupnilo 16. marca 2005 na Vajanského nábr. č. 2 unikátnou výstavou s názvom “Slovensko na mapách v 16. – 20. storočí” málo známu kartografickú minulosť Slovenska od začiatkov mapovania jeho územia v 16. storočí až do súčasnosti.

Systém pre pamiatky

Prvé pracovisko informačného systému pamiatkovo chránených území zriadil Pamiatkový ústav v Bratislave. Úlohou systému je okrem iného vyriešiť prevzatie informácií a mapových podkladov pre pamiatkové územia prechádzajúce cez viaceré úrovne v klasickej podobe.