Súťaž o logo Slovenského banského múzea – podmienky

Stručná charakteristika

Slovenské banské múzeum (SBM) je špecializovanou organizáciou, ktorá sa postupne formovala od roku 1900, kedy v Banskej Štiavnici vzniklo prvé Mestské múzeum.

Cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Múzeum je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podstatnou zložkou činnosti SBM je prezentácia zachovaného kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom siedmych expozícií: Banského múzea v prírode, Starého zámku, Nového zámku, Mineralogickej expozície, Galérie Jozefa Kollára, Kammerhofu – Baníctvo na Slovensku, Štôlne Glanzenberg.
Z hľadiska odbornej činnosti múzeum získava, zhromažďuje, vedecky a odborne spravuje, ochraňuje a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývine baníctva, dokumenty z oblasti mineralógie, geológie s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj technické exponáty spojené s banskou činnosťou. Dokumentuje históriu Banskej Štiavnice a jej okolia. Plní funkciu metodického centra v oblasti histórie, dokumentácie a prezentácie baníctva, mineralógie a geológie. Múzeum rovnako uskutočňuje výskumy v oblasti vývoja baníctva a príbuzných odborov so zameraním na získavanie, vedecké spracovanie a využitie zbierok. Rieši teoretické a metodologické problémy banského múzejníctva.


Vznik potreby nového loga
Expozície Slovenského banského múzea navštívi ročne 100 000 návštevníkov. V súčasnej dobe čelí múzeum mnohým výzvam v oblasti práce s návštevníkom, kvality a šírky poskytovaných služieb, uplatnenia sa na trhu voľného času. Vedenie múzea dospelo po dlhodobom sledovaní k názoru, že súčasné logo múzea nevyjadruje dostatočne poslanie múzea a jeho význam, väčšina návštevníkov si ho nestotožňuje s inštitúciou napriek jeho viac ako 30 ročnej existencii. Logo nerešpektuje súčasné trendy v oblasti tvorby značky, pri tvorbe printových materiálov je jeho použitie problematické. Vzhľadom na to, že múzeum si vo svojej stratégii do roku 2015 stanovilo za jeden z hlavných cieľov skvalitnenie marketingových aktivít, práce s návštevníkmi a zlepšenie poskytovaných služieb, nové logo má byť symbolom pozitívnych zmien, ktorými múzeum prechádza. Plné využívanie nového loga bude viazané na prezentáciu nového prístupu k návštevníkovi na začiatku turistickej sezóny 2007.


Cieľ a predmet súťaže
Cieľom súťaže je vytvoriť nové logo Slovenského banského múzea, rešpektujúce súčasné trendy vo vývoji múzea, ktoré sa stáva čoraz otvorenejším k návštevníkovi.  Logo by malo rešpektovať lokalizáciu múzea v meste zapísanom na Zoznam kultúrneho a  prírodného dedičstva UNESCO a úzku  previazanosť zbierkového fondu múzea s baníctvom a vplyvmi, ktoré zanechalo na území Slovenska.
Predmetom súťaže je návrh nového loga.


Nové logo Slovenského banského múzea vyjadruje najmä:
 banícky charakter múzea,
 symbiózu kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré múzeum prezentuje,
 charakter múzea ako otvorenej inštitúcie, ktorá okrem tradičných úloh čoraz viac spolupracuje s návštevníkom prostredníctvom vzdelávacích a zábavných podujatí,
 obsahuje historické prvky tak, aby mohol byť identifikovateľný charakter činnosti inštitúcie


Ďalšie podmienky spojené s tvorbou nového loga:
 nové logo Slovenského banského múzea musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho podpísal a zaslal do súťaže,
 návrh môže byť realizovaný ľubovolnou výtvarnou technikou, rukou alebo na počítači; svojou účasťou autor súhlasí s tým, že v prípade víťazstva v súťaži dodá logo v elektronickej podobe v zaužívaných formátoch na základe dohody s vyhlasovateľom súťaže,
 súčasťou loga môže byť aj názov Slovenské banské múzeum alebo anglická verzia názvu (The Slovak Mining Museum)
 nepovinnou súčasťou loga je nápis Banská Štiavnica, ktorý múzeum lokalizuje


Typ súťaže a jej harmonogram:
Súťaž o nové logo Slovenského banského múzea je verejnou neanonymnou súťažou. Súťaž je vypísaná dňom 29. mája 2006 zverejnením podmienok na www stránke múzea. Uzávierka súťaže je 30. júna 2006 o 12,00 hod. Podmienkou zapojenia do súťaže je fyzická prítomnosť grafického návrhu na sekretariáte Slovenského banského múzea (Kammerhofská 2, Banská Štiavnica) v čase uzávierky súťaže. Vyhodnotenie súťaže bude realizované komisiou najneskôr do 30. augusta 2006. Odmena pre víťaza súťaže bude vyplatená na základe uzavretej zmluvy medzi vyhlasovateľom a víťazom po dodaní všetkých požadovaných podkladov.


Ďalšie podmienky súťaže:
Súčasťou návrhu prihláseného do súťaže bude aj vyplnená prihláška, ktorá je časťou tohoto dokumentu. Jej podpisom autor súhlasí s podmienkami súťaže, ako i použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Súťažné podklady musia byť zaslané na označenom CD (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt na autora) v formáte .pdf. Pri farebných návrhoch loga je potrebné priložiť aj čierno – bielu verziu návrhu a najmenšiu autorom odporúčanú verziu. Prihlasovateľ môže nepovinne zaslať návrhy vytlačené v ľubovolnom formáte (do A3). Prihlasovateľ môže do súťaže zaslať maximálne päť odlišných návrhov loga, každý na samostatnej prihláške.


Porota:
Členmi poroty budú zástupcovia manažmentu Slovenského banského múzea a externí odborní poradcovia pracujúci v oblasti grafického dizajnu. Zoznam členov poroty bude zverejnený počas vyhlásenia výsledkov súťaže. Slovenské banské múzeum si vyhradzuje právo vybrať členov poroty na základe vlastného rozhodnutia.


Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže.


Kritériá hodnotenia:
 splnenie podmienok pre logo uvedených v tomto dokumente
 zrozumiteľnosť a výstižnosť pre širokú verejnosť
 výtvarná príťažlivosť loga a jeho originalita
 zachovanie kvality a obsahového posolstva loga pri čierno – bielej verzii a pri ľubovolných zväčšeninách a  zmenšeninách až po autorom navrhnutú najmenšiu zmenšeninu


Cena:
Vyhlasovateľ ocení víťazný návrh sumou 25 000 Sk.  Zároveň sa zaväzuje, že o víťaznom návrhu a jeho autorovi bude informovať médiá prostredníctvom tlačovej správy. Rovnako sa vyhlasovateľ zaväzuje pre otvorením sezóny 2007 pripraviť tlačovú konferenciu, na ktorej oficiálne predstaví nové logo s účasťou autora víťazného návrhu. Múzeum bude po dobu 12 mesiacov od uvedenia loga uvádzať na svojej www stránke meno autora loga, prípadne kontakt na jeho www stránku.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť ani jeden z návrhov ako víťazný. Všetci účastníci budú o výsledku súťaže informovaní písomne najneskôr do 30 dní od vyhlásenia súťaže.


Zverejnenie:
Oznam o vyhlásení súťaže bude zverejnený minimálne na nasledujúcich www stránkach:
www.muzeumbs.sk
www.banskastiavnica.sk
www.zivotbs.sk
www.obnova.sk

Prihlasovanie do súťaže:
Diela je potrebné pripraviť podľa vyššie uvedených kritérií a zaslať ich (alebo osobne doručiť) spoločne s prihláškou na adresu:
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
Banská Štiavnica
969 01


Obálku je potrebné označiť zreteľným nápisom LOGO – SÚŤAŽ.


Záverečné ustanovenia:
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Cena za prvé miesto bude autorovi vyplatená na základe uzavretej zmluvy medzi ním a vyhlasovateľom. Zmluva bude obsahovať aj právnu ochranu víťazného návrhu a možnosti jeho ďalšieho používania.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Odpovede

  1. Súťaž o logo Slovenského banského múzea – podmienky

    2030 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-05 13:06:38 a kde je to nadherne a skvotne logo???kde sa podeli vitazi?alebo sme opat len svedkami nieco co je unas uz normalne

Comments are closed.