SBM – Podzemie očami meračov v minulosti

(do 15. septembra)
Slovenské banské múzeum 8.júna otvorilo, v kaplnke v Kammerhofe, výstavu Podzemie očami meračov v minulosti. Výstava vznikla spoluprácou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Banského múzea v Rožňave, Slovenského banského múzea a Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici. Autori výstavy predstavujú dve skupiny menej známych máp- banské a jaskynné. Pri banských mapách podzemia je zachytené obdobie od 16. stor. do konca 19.storočia. Pre názornosť sú vystavené aj meračské prístroje a pomôcky, s ktorými merači pri meraniach pracovali a pomocou ktorých kreslili svoje banské mapy. Výstava nám predstavuje niekoľko známych meračov a banských odborníkov, ktorých mená sa spájajú aj s Banskou Štiavnicou. Zdokonalením mapovania, vynájdením nových meračských pomôcok sa natrvalo zapísali do dejín vedy a techniky.
V 19.storočí vzrástol záujem o jaskyne. Po objavení Dobšinskej ľadovej jaskyne (1870) sa začalo aj s mapovaním objavených priestorov. Pri tejto činnosti sa využívali odborné znalosti banského meračstva a na zakreslení podzemných priestorov jaskýň sa v 19. a aj 20.stor. podieľali mnohí banskí inžinieri.
Banské meračstvo bolo základom pri vzniku máp, ktoré si na výstave môžete prezrieť. Sú to nielen dokumenty, ale umelecky dotvorené práce. Predstavujú nám dobu , v ktorej vznikli a stoja za to, aby ste si ich prišli pozrieť. Výstava je otvorená denne od 9.00 do 17.00 hod a vstupné je 10 Sk. Navštívte kaplnku v Kammerhofe, budete vítaní !

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, 969 00, ( 045 694 94 22, fax: 045 692 07 61, www.muzeumbs.sk, sbm@muzeumbs.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!