Spišský hrad by už nemal byť strediskom možnej nákazy

LEVO?A – V marci sa za?ne výstavba vodovodnej a kanaliza?nej prípojky na Spišský hrad. Pod?a Márie Novotnej, riadite?ky Spišského múzea v Levo?i, ktoré hrad spravuje, táto stavba pozitívne ovplyvní všetky aktivity na Spišskom hrade. “Hrad bol vedený ako stredisko možnej nákazy, ?o nám hygiena stále pripomínala,” uviedla Novotná. Na hrade dodnes chýba pitná voda, ?o neumož?uje poskytova? na hrade viaceré služby. Na Spišskom hrade sa tiež nemohli kona? žiadne vä?šie podujatia, ke?že okrem pitnej vody tam doteraz chýba vyhovujúce riešenie odpadových vôd. “Od?erpávanie žumpy aj po?as sezóny tiež neprispievalo ku kvalite služieb,” dodala Novotná.

Z Nadácie SPP získalo Spišské múzeum 15 mil. Sk na výstavbu vodovodnej a kanaliza?nej prípojky. Vodovod sa napojí pri parkovisku pod Spišským hradom. Kanaliza?nú prípojku budú ?aha? od ?istiarne odpadových vôd v Hodkovciach, ktorá je vzdialená približne osem kilometrov. Celá stavba by mala by? ukon?ená do konca tohto roku. Výstavba vodovodu a kanalizácie sa len okrajovo dotkne prevádzky hradu. “Mala by sa dotknú?, ale až niekedy na jese? v momente, kedy bude potrebné napoji? priestory stredného nádvoria na vodovod a kanalizáciu,” uviedla Novotná. Pod?a riadite?ky Spišského múzea, najvä?šie problémy pri príprave celého projektu mali s vlastníkmi pozemkov, ktorých “zachvátil” syndróm Kia a chceli z výstavby prípojok vy?aži? ?o najviac.

Po ukon?ení výstavby vodovodu a kanalizácie “je možné za?a? uvažova? o projekte a úprave stredného nádvoria,” dodal Novotná. Najskôr sa však chce vedenie Spišského múzea pusti? do úpravy palácových priestorov, ktoré sú v zlom stave. Tohto roku by sa mal za?a? výskum a projektová príprava na záchranu palácov. “Najakútnejší je Románsky palác,” uviedla M. Novotná. Ak by sa podarilo opravi? a sprístupni? túto ?as? hradu, návštevníci by mali možnos? pozna? ?alšiu ?as? Spišského hradu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…