Seminár Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov v Kopřivnici

V dňoch 6.-8.10.1998 sa v severomoravskej Kopřivnici konal seminár múzejných konzervátorov, reštaurátorov a preparátorov Českej republiky. Seminár nadviazal na pravidelné, každoročné stretnutia, ktorých hostiteľom a organizátorom sú rôzne múzeá. Po minuloročnom seminári v Regionálnom múzeu Teplice padla v tomto roku voľba na Regionálne múzeum v Kopřivnici……ktoré v dňoch konania seminára slávilo svoje prvé narodeniny. Spoluorganizátormi podujatia boli Komisia konzervátorov, reštaurátorov a preparátorov pri AMG, Okresné vlastivedné múzeum v Novom Jičíne a Technické múzeum v Brne. Viac ako 80 múzejných pracovníkov z Českej republiky, ku ktorým toho roku pribudlo vyše tucta slovenských kolegov, absolvovalo v priebehu trojdňového seminára bohatý odborný program.
Dvojdňový prednáškový blok možno tematicky rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili príspevky z oblasti vedeckovýskumnej činnosti v rámci skúmania príčin poškodzovania materiálov a overovania metód a prostriedkov na ich ochranu. Touto témou sa zaoberali príspevky V. Ustohala z Ústavu materiálového inžinierstva VUT FS Brno (Korózia predmetov s obsahom striebra), M. Klímu z Plazmochemického laboratória KFE PřF MU Brno (Plazmová tužka), A. Šilhovej z AÚ ČAV ČR Praha (Stabilizácia železných a archeologických predmetov pomocou sulfidovej metódy v alkalickom prostredí), J. Vlčkovej a K. Kreislovej zo SVÚOM Praha (Predreštaurátorský prieskum predmetov zo zbierok NG a Konzervácia kovov), I. Kučerovej z VŠCHT (Spevňovanie vodou nasýteného dreva sacharózou a Spevňovanie dreva prostriedkami na báze akrylátov) a L. Svobodovej z AÚ ČAV ČR Praha (Možnosti využitia počítačovej techniky PC pri spracovaní keramického črepového materiálu).

Druhá skupina príspevkov sa zaoberala priamo konzervovaním a reštaurovaním zbierkových predmetov a preventívnou konzerváciou. Práve prepojenie múzejnej konzervátorskej a reštaurátorskej praxe s výskumom na teoretických pracoviskách patrí k najzaujímavejším rovinám českých konzervátorských seminárov, ktoré prinášajú množstvo zaujímavých informácií, ale aj vytvárajú podmienky pre ďalšiu spoluprácu a prirodzené prepojenie teórie a praxe.

Súčasťou seminára bola aj exkurzia po múzeách a pamiatkach okolia. Najväčšiu pozornosť vzbudila pravdepodobne expozícia automobilov Regionálneho múzea v Kopřivnici, ktorá bola otvorená vlani v novom objekte v centre mesta a svojím poňatím je porovnateľná s európskymi múzeami dopravnej techniky. Samozrejme, aj ďalší program bol príťažlivý: Mestské múzeum, Múzeum maliara Z. Buriana a jaskyňa Šipka v Štrambergu, barokový Kostol Najsvätejšej Trojice a Pamätník J. A. Komenského vo Fulneku, prehliadka Žerotínskeho zámku v Novom Jičíne s výstavami o A. Bergerovi a F. Palackom a s klobučníckou expozíciou. Všetky navštívené miesta poskytli podnety pre ďalšiu diskusiu aj v zákulisí seminára.

Príspevky z tohoročného seminára budú publikované v zborníku, ktorý Komisia konzervátorov vydáva z každého ročníka seminára. Medzitým sa už v múzejných konzervátorských dielňach a laboratóriách výskumných ústavov budú pripravovať nové témy pre ďalší ročník tohto podujatia, ktorý sa uskutoční v Okresnom múzeu v Chrudime na budúcu jeseň.

Marianna Šáškyová

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.