Premeny mesta Pezinok

Kurátor: Mgr. Vladimíra Büngerová
18.9. 2003 – 31.1. 2004
Výstavu pod rovnomenným názvom pripravilo Malokarpatské múzeum v Pezinku pri príležitosti veľkého sviatku mesta – akým v minulosti i dnes je Vinobranie – sviatok oslavujúci víno a koniec ťažkej práce vo vinohradoch. Ulice mesta sa v tomto období naplnia návštevníkmi z celého Slovenska, zo zahraničia a predovšetkým jeho obyvateľmi alebo jeho blízkeho okolia.Všetkým je určená výstava pod tajuplným názvom Premeny mesta Pezinok. Výstava sa sústredí najmä na architektúru, ale aj sprievodné javy s ním súvisiace – ľudia v meste, ľudia vo svojich domoch, architektonické detaily a doplnky v premenách času.
Typickou architektúrou mesta Pezinok sú meštianske domy predovšetkým zo 17. storočia, ktoré sú pomerne zachované. I keď mnohé z nich podľahli zubu času a hlavne novým trendom- novej architektúre. Vinohradnícke domy nie sú zaujímavé ani tak svojimi fasádami, vlastne len vo výnimočných prípadoch- ako je tzv. Turecký dom na námestí, alebo budova Malokarpatského múzea na ulici M.R. Štefánika. Krásne zachovalé kamenné vstupné portály, vikiere na krakorcoch, kamenné šambrány okolo okien, atika apod. No veľmi zaujímavými priestormi sú dvory, ktoré bežnému návštevníkovi bývalú utajené …. Typ meštianskych domov v Pezinku bol prejazdný – pre vozy, kvôli prevážaniu a privážaniu materiálu. No a samozrejme ďalšími zaujímavými priestormi vinohradníckych domov sú pivnice. Využívané na skladovanie a dorábanie vína, na obchodovanie a degustácie. Pivnice a dvory ako srdcia meštianskych domov sú ukryté za jednoduchými fasádami vinohradníckych domov na uliciach a námestí v Pezinku. Časť týchto pohľadov, predovšetkým pohľady do dvorov odkryjú fotografie a kresby vystavené na spomínanej výstave.
Zaujímavou časťou výstavy je pohľad na mesto Pezinok na starých vedutách – grafických listoch od rôznych autorov. Týchto dokumentov sa zachovalo málo, no napriek tomu sa podarilo časť z nich prezentovať na výstave. Taktiež sa stretnete na výstave s historickými pohľadnicami z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Práve na nich je vidieť aj budovy a časti ulíc a námestia, ktoré už neexistujú … Podľahli novým požiadavkám doby a potrieb človeka v období tzv. socialistickej výstavby. Historické pohľadnice zo súkromných zbierok a zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku neodkrývajú len stavby, ale aj atmosféru doby na začiatku minulého storočia a v prvej polovici tohto storočia. Typické obchodíky s výkladmi a vývesnými tabuľami, ktorých mená majiteľov sú frekventované aj dnes, avšak aj s menami ktoré odvial čas.
Okrem vymenovaných dokumentov /fotografií, pohľadníc, kresieb, grafík apod./na výstave budú prezentované aj modely jednotlivých architektonických pamiatok – renesančná radnica, zámok -pôvodne stredoveký vodný hrad, gotický farský kostol, renesančné meštianske domy – tzv. Turecký dom a budova Malokarpatského múzea v Pezinku. Ide o stavby, ktoré existujú, ale modely umožňujú vnímať ich jedinečnosť a architektonickú skladbu v iných rozmeroch. Zaujímavým príspevkom v trojdimenzionálnom modeli bude budova synagógy, ktorá bola zbúraná r. 1957. Prechádzka výstavou odkryje mnohé pohľady, ktoré už nejestvujú, príbehy stavieb, ktoré boli významné svojimi obyvateľmi a už jednoducho nie sú – dom Jána Zigmundíka, rodiny Jamnických, dom Štéberlových apod.
Doplnením bude aj premietanie filmu z augusta roku 1966 od neznámeho amatérskeho filmára. Napriek amatérskemu záznamu sprostredkúva predovšetkým atmosféru v druhej polovici 60 – tych rokov. Časť filmu zachytáva aj v úplnej podobe Potočnú ulicu s typickým trhom v jedno nedeľné odpoludnie. Bez ruchu a bez trhovníkov, no napriek tomu odkrýva už dávno stratenú atmosféru tejto už zničenej ulice.
Pre obraznosť, sme si dovolili vybrať dve pohľadnice na ilustráciu samotnej výstavy i premien mesta Pezinok, ktoré odhaľujú známe i menej známe mestské zákutia s typickou atmosférou tej ktorej doby.

Výstava potrvá do 31. januára 2004.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.