Prca me by aj formou dovolenky

BANSK TIAVNICA – Poas roka pracuje Peter Hamburger ako socilny pracovnk. Ani leto nezvykne tento 38-ron Nemec trvi vylihovanm niekde pri mori. Oddych chpe plne inak. U jedensty raz sa zastuje na medzinrodnom tbore dobrovonej prce……tiavnick pamiatkarsk tbor, ktor sa tu kon u tvrtkrt, je pre ud z rznych eurpskych krajn nielen ancou necha na tomto mieste za sebou kus prce, ale aj spozna krajinu a jej obyvateov do hbky. Ubytovanie v hoteloch zva takto obraz neponka. Ako nm povedal vedci tbora Pavel Fabin, v tomto roku zorganizovali dva turnusy. Ich astnci sa podieaj na rekontrukcii domu na Remeselnckej ulici a pravch v Slovenskom banskom mzeu v prrode.


Publikovan na: www.sme.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hodnotenie innosti Slovenskho nrodnho mzea za rok 2000

Pln hlavnch loh SNM na rok 2000 vychdzal z Koncepcie innosti a rozvoja SNM v rokoch 1996 – 2000 , zo zsad, ktor stanovuje pre innos mze Zkon NR SR . 115/1998 o mzech a galrich a ochrane predmetov mzejnej a galerijnej hodnoty a aiskovch loh stanovench pre tento rok. Dleitm ukazovateom pri zostavovan PH na rok 2000 bola zloit hospodrska situcia ttu a rezortu kultry zvl, o bolo v poiatkoch zostavovania PH brzdiacim faktorom a pln skr predstavoval program na zabezpeenie najzkladnejch loh organizcie…

Zaciatky pamiatkarskej a retaurtorskej praxe Evy Ricottiovej…

Zaciatky pamiatkarskej a retaurtorskej praxe Evy Ricottiovej na Pamiatkovom stave — Magdalna Brzdilov

K ivotnmu jubileu akademickej maliarky-retaurtorky
Po krtkej praxi v Slovenskej nrodnej galrii, pani Ricottiov, nastpila v roku 1964 svoju profesionlnu cestu na retaurtorskom pracovisku vtedajieho Slovenskho stavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prrody v Bratislave….

Nvrat do ias koovnch umelcov

Nvtevnkov Povaskej galrie umenia v iline v poslednch doch prekvapuje nevedn dianie na jej ndvor. Na tri tdne si toti tento priestor zvolili za hlavn stan mlad divadelnci z Poska a zo Slovenska, tanenci zo panielska, ohniv performeri a hudobnci z Fnska a Vekej Britnie. Inpirovan rou potulnch umelcov a kaukliarov, koovnch divadiel a eskamotrov sa rozhodli zrealizova nieo podobn aj pre divka 21. storoia…