Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka

Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava        
V Banskej Štiavnici, 2. 1. 2012

Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Podpísaní občania, žiadame generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR, aby odvolala riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici PhDr. Miroslava Suru. Rozhodli sme tak konať z nasledovných dôvodov.  
Škandalózne rozhodnutia

V Banskobystrickom kraji, teda v územnej pôsobnosti úradu riadeného M. Surom,  sú neraz vydávané také rozhodnutia, ktoré sú preukázateľne proti záujmom ochrany pamiatkového fondu.
Príkladov, kedy M. Sura a ním riadený pamiatkový úrad sa dopustil vážneho odborného zlyhania,  alebo konania, ktoré vyvoláva dojem uprednostnenia individuálneho záujmu pred verejným, je celý rad, pričom viaceré z nich v rámci preskúmavania opakujúcich sa podnetov  konštatoval samotný Pamiatkový úrad SR ako aj Pamiatková inšpekcia MK SR.

Podľa nášho názoru krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území, ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva, a to najmä v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici.  Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade „nesprávneho uberania sa veci“ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú „vybavované“ poddajnejšími  pracovníkmi.
Sme toho názoru, že doterajšie pôsobenie M. Suru vo svojej spoločensky zodpovednej funkcii poškodzuje deklarované snahy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany  kultúrneho dedičstva, špeciálne v prípade  ochrany hodnôt lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO. 

Nekonanie v prípadoch zanedbania starostlivosti o kultúrne pamiatky.
Napriek tomu, že pamiatkový zákon umožňuje konať voči majiteľom v prípadoch, kde zanedbaním starostlivosti hrozí poškodenie alebo aj zánik kultúrnej pamiatky, KPÚ za posledné roky nekonal efektívne v tejto oblasti, napriek mnohým upozorneniam, že hrozí zánik niektorých cenných objektov. Výsledkom sú zaniknuté alebo ťažko poškodené pamiatky, ktorých strata má značnú spoločenskú hodnotu. 

Celkové vystupovanie a správanie riaditeľa KPÚ ako štátneho zamestnanca
Sme toho názoru, že miera arogancie a povýšenectva, s akou sa stretávajú niektorí účastníci konaní  pri rokovaniach s M. Surom  je nezlučiteľná s etickým kódexom štátneho zamestnanca, ako aj základnou ľudskou slušnosťou. K prejavom neprijateľného správania patrí aj napísanie hanopisu, ktorý nesie znaky autorstva KPÚ BB, ktorý bol napísaný koncom roka 2010 na adresu aktivistov v Banskej Štiavnici pod iným menom.
Na uvedené problémy opakovane už niekoľko rokov upozorňujeme nadriadených na Pamiatkovom úrade SR a tiež na Ministerstve kultúry SR. Vzhľadom na to, že popísaná situácia sa napriek našim podnetom a upozorneniam nezmenila, rozhodli sme sa na neriešený problém  upozorniť verejnosť formou verejnej výzvy.

Signatári výzvy:
Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľubica Paučulová, Banská Štiavnica
Ing. arch. Katarína Vošková, Banská Štiavnica
Ing. arch Pavel Fabián, Banská Štiavnica
Mgr. Branislav Solovic, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Banská Bystrica
Ing. arch. Václav Chochol, Banská Bystrica                                            
Ing. Otto Štroffek, Banská Bystrica
PhDr. Klára Kubičková PhD., Banská Bystrica
Mgr. Jozef Ďuriančík, Banská Bystrica
Ing. Miroslav Bartek, Banská Bystrica
Ing. Karol Bartek, Banská Bystrica
Ing. Miroslava Supuková, Banská Bystrica
Ing. arch. Mikuláš Rohrböck, Banská Bystrica

Kontakt:
Mgr. Martin Macharik 0905360307, Ing. arch Ľubica Paučulová, stiavnica@stiavnica.sk
Višňovského 3, 96901, Banská Štiavnica

Na vedomie:
Mgr. Daniel Krajcer, minister kultúry SR, Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Mgr. Branislav Rezník, generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR

Výzvu možno podporiť tu:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Systém politických nominácii

  Systém politických nominácii lividuje štátnu správu už viac ako 20 rokov. Pokiaľ sú a budú vedúci úradov nominovaní miestnou politickou klikou zákon je a bude úplne irelevantný – dôležité je plniť vôlu tých ktorý ťa tam dosadili.    

  Pokiaľ sa to nezmení  nezmení sa u nás nič. 

 2. Pokiaľ mi je známe, p. Sura

  Pokiaľ mi je známe, p. Sura sa do funkcie dostal v prvom rade vďaka priateľským vzťahom s p. Kosovou. Politické kabáty potom údajne menil podľa okolností. Za predchádzajúcej vlády sa hovorilo, že vstúpil so Smeru; za tejto vlády, že má podporu SaS.

 3. Ja sa obávam, že aj keď  tam

  Ja sa obávam, že aj keď  tam už nebude p.Sura, bude tam iný štátny úradník  typu "Made in Slovakia" prepojený na súkromnú sféru a bude z toho ryžovať.

 4. Diskusia spod peticie z

  Diskusia spod peticie z partnerskeho portalu Changenet:

   

  7.1.2012 22:49 | Ivan Bútora

   

  Podporujem výzvu!
  Obávam sa však, že zrelá na odstúpenie by bola samotná riaditeľka PÚ SR Kosová – žiaľ, minister kultúry sa v tejto veci k ničomu nezmohol.

  7.1.2012 11:08 | pes

  Do portálu Obnova som pridal výzvu aj s fotografiami: http://www.obnova.sk/blog/otvorena-vy...
  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

   

  6.1.2012 21:21 | –

  skôr ako reakcia niektorého nadriadeného, PhDr. Súru (1948) zoberie sociálna poisťovňa (zase bude cicať zo štátneho), alebo zubatá…

  6.1.2012 21:19 | –

  Minister Krajcer (SaS) sa vyjadril, že PhDr. Súra (SMER) je "človek na správnom mieste". Poradiť si nechal poradiť od Chmela (Most-Hnid)…

 5. Pán Macharik
  /a signatári

  Pán Macharik
  /a signatári Výzvy na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici/,

  Od zverejnenia Vašej výzvy uvažujem o príčinných súvislostiach, ktoré Vás viedli k zostaveniu chaosu argumentov s cieľom balamutiť nič netušiacu verejnosť, najmä verejnosť, ktorá nevie nič o Vami ovládnutej záchrane Kalvárie v Banskej Štiavnici, kde sme (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – KPÚ BB) na Vašu žiadosť od roku 2008 vydali 222 rozhodnutí a záväzných stanovísk. Ich počet a odpovede interpretujete ako šikanovanie, obštrukcie a hádzanie polien pod nohy, v právnom štáte štandardná činnosť orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu SR.
  Takmer s istotou tvrdím, že ak by čo len v jednom prípade ku konaniu nedošlo, následkom by bolo obvinenie o nezvládnutej metodike alebo lenivosti štátneho úradníka štedro odmeňovaného z daní občanov.
  KPÚ BB konalo z vlastného podnetu orgánu štátnej správy len v 8 prípadoch (zastavenia prác a nariadenia) vždy, keď došlo nekvalitnou prácou Vašich zmluvných partnerov k poškodzovaniu historickej podstaty NKP Kalvária.
  Váš neprofesionálny prístup zadávania najmä reštaurátorských prác spôsobil nutnosť ich opätovného reštaurovania, ktorý sa zopakuje aj po zime v roku 2012 tak ako po zime roku 2010 a 2011.
  Pýtam sa, z akých prostriedkov financujete nekvalitu prác, permanentné opravy murív, kaplniek zastavení kalvárie, po údajnom odstránení ich zavĺhania tak veľkoryso financovaným z grantových prostriedkov bez povolenia KPÚ BB. Je isté, že zavĺhanie bude pokračovať.
  Ako ste zaplatili dodnes nedokončené – znovu zreštaurovanie Dolného kostola, kto zaplatil opätovné reštaurovanie exteriéru Kaplnky Kristus na Hore Olivovej, a Súsošia Sedembolestnej Panny Márie.  Mohol by som pokračovať v argumentoch o zlých projektoch nevhodných použitých materiáloch, experimentovaní s vápennými technológiami, atď.

  Pán Macharik,
  prosím nezavádzajte dôverčivých ľudí Banskej Štiavnice, veriacich banskobystrickej diecézy, ale vysvetlite im, ale aj ostatným na dôverčivom Slovensku, kde je výsledok do dnešného dňa Vami investovaných prostriedkov zo sponzorských darov Nadácie VÚB, World Monuments Fund, SSE, Combin Banská Štiavnica, The Headley Trust VB a možno aj dielčích nezverejnených financií uvedených na http://www.kalvaria.org vo výške 1 637 088,68 €, pre ľahšie počty 49 318 931,- Sk. V tejto chvíli je už na ceste príspevok 66 387 € z celkovej čiastky 663 878 € z Nadácie VÚB pre rok 2012. Pokúste sa vysvetliť klebety obyvateľov mesta o Vašej „kreditnej karte“ k bankomatu MK SR z grantu Obnovme si svoj dom, o ktorých spolurozhodovali signatári Vašej výzvy. Predtým p. Vošková, teraz pani Paučulová.
  Skutočne by som rád zistil, čo je dôvodom aktívnej križiackej výpravy proti mojej osobe. Nebude to náhodou, že vážne prekážam Vašim podnikateľským aktivitám majiteľa alebo správcu penziónov, pripravovaným opravám nehnuteľností Vašich príbuzných v Banskej Štiavnici a nekontrolovateľnému podnikaniu v cestovnom ruchu. Nie som náhodou príčinou problémov aj vo Vašom obchodovaní pri kúpe a predaji s nehnuteľnosťami?
  Nielen ja viem o Vašich úspechoch a schopnosti nadobudnúť a vlastniť 3 objekty v meste od roku 2010. Určite by Vám bolo ľahšie bez mojej osoby vo funkcii riaditeľa KPÚ.

  A ešte slovo k signatárom výzvy.
  Je to už  60 rokov, kedy esejista a sociológ Wiliam „Holly“ Whyte prvý raz vysvetlil jav, ktorý nazval „Groupthink – skupinové myslenie“
  Groupthink odmieta kriticky analyzovať testovať a zvažovať odlišné myšlienky. Jednota názorov má najprv za následok vyššie sebavedomie celej skupiny, ktoré sa prejavuje ako morálna nadradenosť nad každým, kto porozumenia hľadá. Neskôr je predpokladom skupinového myslenia uzavrieť vplyv iných skupín, nepripustiť ich k ničomu „nechajte si náš robiť svoju prácu a nepleťte sa do nej“. To sú však už charakteristiky pre sekty a totalitné myslenie.

                                                                                                        Miroslav Sura

 6. Diskusie z pod vyzvy na

  Diskusie z pod vyzvy na Changenet-e:

   

  Ad: Miroslav Sura
  11.1.2012 14:43 | Ludmila Priehodova

  Pán Sura,
  Veľmi mi tento Váš príspevok pripomína útok na moju osobu v januári 2010, keď ste ma na stránkach „smeráckeho“ plátku Bystricoviny a v predvolebnom letáku Bystricovín vyzývali, aby som odstúpila z funkcie poslankyne preto, lebo som si dovolila verejne sa vyjadriť ku „kvalite“ Vašej práce v prípade Kalvárie v Banskej Bystrici. Vtedy ste ma urážali a znevažovali moju odbornosť, keď som tvrdila, že plánovaná výstavba bytových domov na kalvárii (na ktorú ste Vy dali ako inak súhlas) je v rozpore s územným plánom. Keď Mesto nakoniec zamietlo vydanie územného rozhodnutia z dôvodu nesúladu zámeru s územným plánom, nepovažovali ste za potrebné sa mi ani len ospravedlniť. Vaše konanie mi silno pripomína ŠTB-ácke praktiky z minulosti, keď sa vyrábali anonymné hanopisy na ľudí, ktorí sa nebáli povedať pravdu nahlas.
  Pre osvieženie Vašej pamäte uvádzam „úryvok“ z Vášho príspevku z Bystricovín.
  Citát:
  „Ľudmila,
  táto skutočnosť diskvalifikuje Tvoju osobu v rovine profesijnej, odbornej a aj ako poslankyňu
  Mestského zastupiteľstva. To ma vedie k osobnému presvedčeniu a k verejnej výzve na odstúpenie z delegovanej funkcie poslanca. Tvoje právne vedomie, ktoré je podmienkou činnosti autorizovaného architekta a aj funkcie vo verejnej službe riaditeľky Urbionu bolo preukázateľne nedostatočné, s výsledkom zavádzania verejnosti a občanov Mesta Banská Bystrica a úplného osobného zlyhania. Možno neskromne očakávam aj ospravedlnenie občanom mesta, Biskupskému úradu, za Tvoju neschopnosť interpretovať právne dôsledky zmien a doplnkov Územného plánu, ktoré prijíma záväzne Mestské zastupiteľstvo a boli platné a záväzné aj pre rozhodovanie Krajského pamiatkového úradu, ktorého som riaditeľom.“

  Pán Sura, čo keby ste nám Vy tu porozprávali o fungovaní firmy ITHAKA, o tom kto tú firmu zakladal, ako to bolo s pánom archeológom Václavom Hanuliakom, keď odmietol pôsobiť vo Vašej firme. O liste adresovanom Archeologickej rade a o Vašom vstupe do strany Smer? Možno by to niekoho tu aj zaujímalo.

  S pozdravom Ľudmila Priehodová, poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

  11.1.2012 14:39 | Ľubica Paučulová

  Je to staré známe pravidlo: najlepšia obrana je útok…

  Neviem pán Sura , či je v tomto prípade ale účinné použivať toto pravidlo morálne podprahovým spôsobom – útokom na česť a kredit vyzývateľov.

  Je predsa ľahko dokázateľné , čo má kto za sebou a prípadne "za ušami".

  Zbúraný banícky domček na Vodárenskej 39 je naozaj vrcholom ľadovca.
  Kauzy KPU BB v Banskej Štiavnici vydajú na pekný zoznam:
  – súhlas k výstavbe "megahotela" na archeologickej lokalite Dominikánsky kláštor
  – súhlas k modernistickej dostavbe Banského úradu
  ( uskutočnené)
  – súhlas k zničeniu pôvodnej, už reštaurovanej fasády na objekte 198/II na Trojičnom námestí ( za štátne peniaze z Obnov si svoj dom) – uskutočnené
  – súhlas k " modernizácii" domu Radničnom námestí 3, ktorá by znamenala zničenie jeho historickej podstaty – zlý projekt stále platí a hrozí jeho uskutočnenie
  – súhlas k zbúraniu veľkej časti pôvodného historického domu na Kammerhofskej 17 a výstavby nadmerného hotela
  – tolerovanie nevhodnej pamiatkovej obnovy na Novozámockej 18 (uskutočnené)
  etc….zoznam by sa dal ešte doplniť

  Zásady ochrany Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica boli pre KPU BB v týchto prípadoch len zbytočný dokument.
  Pochybenia sú dobre dokladovateľné, prebehli viaceré správne konania , ktoré konštatovali prešľapy zo strany KPÚ Banská Bystrica.

  Vzácne historické domy , ktoré padali a za tie roky niektoré aj padli a ničia sa doteraz úrad dostatočne nezaujímali:
  Dolná Resla 3 (NKP) – renesančný dom s renesančnou výzdobou na fasáde má zbortenú vežovú časť, odstránenú strechu nad celým domom, dom je v stave totálnej ruiny;
  Dolná Resla 10 (NKP) – poškodené konštrukcie, speje k zániku;
  Katova 6 — preborená strecha v nižšej časti, prepadnuté stropy, rozpadávajúce sa kamenné múry prízemnej časti domu, padnutý veľký komín na vežičkovej časti, zatekajú klenby v býv. čiernej kuchyni);
  Nám. sv. Trojice 23 – vzácny renesančný Baumgantnerov dom na Ná. sv. Trojice (cez strešné okná zateká do sieťovej klenby v renesančnom arkieri), poškodzovaný je renesančný portál s delfínmi…

  Určite by bolo zaujímavé štiavnické kauzy doplniť o " krajskú pôsobnosť" KPÚ na hrade Vígľaš, Kalvária Banská Bystrica a pod.

  tak poďme sa o tomto rozprávať, a o tom ako sa aktivisti " nabaľujú " na pamiatkach sa môžeme rozprávať aj právnou cestou, ak inak nedáte.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  11.1.2012 10:07 | Miroslav Sura

  Pán Macharik
  /a signatári Výzvy na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici/,

  Od zverejnenia Vašej výzvy uvažujem o príčinných súvislostiach, ktoré Vás viedli k zostaveniu chaosu argumentov s cieľom balamutiť nič netušiacu verejnosť, najmä verejnosť, ktorá nevie nič o Vami ovládnutej záchrane Kalvárie v Banskej Štiavnici, kde sme (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – KPÚ BB) na Vašu žiadosť od roku 2008 vydali 222 rozhodnutí a záväzných stanovísk. Ich počet a odpovede interpretujete ako šikanovanie, obštrukcie a hádzanie polien pod nohy, v právnom štáte štandardná činnosť orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu SR.
  Takmer s istotou tvrdím, že ak by čo len v jednom prípade ku konaniu nedošlo, následkom by bolo obvinenie o nezvládnutej metodike alebo lenivosti štátneho úradníka štedro odmeňovaného z daní občanov.
  KPÚ BB konalo z vlastného podnetu orgánu štátnej správy len v 8 prípadoch (zastavenia prác a nariadenia) vždy, keď došlo nekvalitnou prácou Vašich zmluvných partnerov k poškodzovaniu historickej podstaty NKP Kalvária.
  Váš neprofesionálny prístup zadávania najmä reštaurátorských prác spôsobil nutnosť ich opätovného reštaurovania, ktorý sa zopakuje aj po zime v roku 2012 tak ako po zime roku 2010 a 2011.
  Pýtam sa, z akých prostriedkov financujete nekvalitu prác, permanentné opravy murív, kaplniek zastavení kalvárie, po údajnom odstránení ich zavĺhania tak veľkoryso financovaným z grantových prostriedkov bez povolenia KPÚ BB. Je isté, že zavĺhanie bude pokračovať.
  Ako ste zaplatili dodnes nedokončené – znovu zreštaurovanie Dolného kostola, kto zaplatil opätovné reštaurovanie exteriéru Kaplnky Kristus na Hore Olivovej, a Súsošia Sedembolestnej Panny Márie. Mohol by som pokračovať v argumentoch o zlých projektoch nevhodných použitých materiáloch, experimentovaní s vápennými technológiami, atď.

  Pán Macharik,
  prosím nezavádzajte dôverčivých ľudí Banskej Štiavnice, veriacich banskobystrickej diecézy, ale vysvetlite im, ale aj ostatným na dôverčivom Slovensku, kde je výsledok do dnešného dňa Vami investovaných prostriedkov zo sponzorských darov Nadácie VÚB, World Monuments Fund, SSE, Combin Banská Štiavnica, The Headley Trust VB a možno aj dielčích nezverejnených financií uvedených na http://www.kalvaria.org vo výške 1 637 088,68 €, pre ľahšie počty 49 318 931,- Sk. V tejto chvíli je už na ceste príspevok 66 387 € z celkovej čiastky 663 878 € z Nadácie VÚB pre rok 2012. Pokúste sa vysvetliť klebety obyvateľov mesta o Vašej „kreditnej karte“ k bankomatu MK SR z grantu Obnovme si svoj dom, o ktorých spolurozhodovali signatári Vašej výzvy. Predtým p. Vošková, teraz pani Paučulová.
  Skutočne by som rád zistil, čo je dôvodom aktívnej križiackej výpravy proti mojej osobe. Nebude to náhodou, že vážne prekážam Vašim podnikateľským aktivitám majiteľa alebo správcu penziónov, pripravovaným opravám nehnuteľností Vašich príbuzných v Banskej Štiavnici a nekontrolovateľnému podnikaniu v cestovnom ruchu. Nie som náhodou príčinou problémov aj vo Vašom obchodovaní pri kúpe a predaji s nehnuteľnosťami?
  Nielen ja viem o Vašich úspechoch a schopnosti nadobudnúť a vlastniť 3 objekty v meste od roku 2010. Určite by Vám bolo ľahšie bez mojej osoby vo funkcii riaditeľa KPÚ.

  A ešte slovo k signatárom výzvy.
  Je to už 60 rokov, kedy esejista a sociológ Wiliam „Holly“ Whyte prvý raz vysvetlil jav, ktorý nazval „Groupthink – skupinové myslenie“
  Groupthink odmieta kriticky analyzovať testovať a zvažovať odlišné myšlienky. Jednota názorov má najprv za následok vyššie sebavedomie celej skupiny, ktoré sa prejavuje ako morálna nadradenosť nad každým, kto porozumenia hľadá. Neskôr je predpokladom skupinového myslenia uzavrieť vplyv iných skupín, nepripustiť ich k ničomu „nechajte si náš robiť svoju prácu a nepleťte sa do nej“. To sú však už charakteristiky pre sekty a totalitné myslenie.

  Miroslav Sura

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  11.1.2012 00:41 | —

  to len na margo SURových nezmyslov, ktoré verklíkuje médiami, a Vy aspoň v tejto diskusii | 10.1.2012 20:50 |

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  11.1.2012 00:24 | Viera Göndöčová

  nechápem, prečo nepopísaný – (anonym) dáva poznámky ad/ Mgr. Viera Göndöčová:
  o tejto stavbe som sa dozvedela len prostredníctvom tejto výzvy, tak pardón, ale nemôžem kompeptentne reagovať…

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  11.1.2012 00:08 | —-

  ad/ Mgr. Viera Göndöčová:
  "Vedenie mesta doteraz nezasiahlo. Primátorka Nadežda Babiaková (Smer, HZDS, SNS) tvrdí, že ani jej sa celá záležitosť nepáči a uvažujú o zastavení stavby. „Náš stavebný úrad vychádzal zo stanoviska pamiatkarov. Krajský stavebný úrad sa musí vyjadriť, či bol dodržaný zákon.“
  ziar.sme.sk/c/6211293/v-chrane…

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 23:26 | Viera Göndöčová

  Prepáčte mi preklep spôsobený pod vplyvom emócií, ďakujem

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 23:23 | Viera Göndöčová

  Keď "hon na čarodejnice" tak to treba zverejňujem, Bankoštiavnická kalvária, ktorú si vážim a obdivujem, sa obnovuje bez stavebného povolenia!!!?!!!

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 23:13 | –

  Signatári výzvy "štiavničania" ktorí z vás je naozaj Štiavničan? Ani jeden, takmer všetci sú z našej metropoly BA, a do BS prišli celkom nezištne z lásky zachrániť pamiatky v depresívnej, nepôvabnej a schátranej Štiavnici :)), čo zachránili? Jeden objekt na Remeselníckej 5, ktorý rekonštruujú 13 rokov, a teraz "vylepšujú" Kalváriu, prečo tu niekto nepriloží foto ako kvalitne to robia. "Nahodiť omietku – potom spadne, nahodiť omietku – spadne" a tak dokola, za tie peniaze čo tam už "akože" preinvestovali to vyzerá naozaj super, tá tehlovo červená farba je úplne autentická, hlavne že niečo opravujú. Niektorí signatári mali možnosť sa v minulosti presadiť aj ako zamestnanci KPU v BS, a čo po nich zostalo – neopravené najväčšie nehnuteľné kultúrne pamiatky v centre mesta, ako napr. Stará nemocnica alebo Hellov dom, od opravy ktorých upustili investori pretože podmienky ich rozhodnutí odradili investorov od rekonštrukcie – veď ak sa to neurobí ako chceme my tak radšej nech NKP spadne. Bola by zaujímavá štatistika koľko objektov bolo odstránených pretože padli práve pre nerealizovateľné podmienky stanovísk KPU. Nie je tak náhodu aj táto výzva len pestovaním si ega a bojom o kreslo riaditeľa KPU? Boh nás ochraňuj Štiavničania!!

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 23:07 | Viera Göndöčová

  ak mdudkova autorizuje list ministrovi, tak bude budem zvazovat zalobu za plagiatorstvo.. na co sa hrate signatari?

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 22:54 | —

  Mgr. Viera Göndöčová,
  nerobte si z ľudí volov, tu nie ste na krajskom pamiatkovom úrade! http://www.ta3.com/clanok/7268/aktivi…. Aktivisti predpisy a kompetencie spravidla ovládajú. Bez predchádzajúceho súhlasu Vášho guru stavebný úrad v BS ani papier cez papier preložiť nemôže!

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 21:29 | –

  Vo vlastnostiach Wordového dokumentu „FSŠ – list pre pána ministra kultúry“ je uvedené Autori: mdudkova, Spoločnosť: Pamiatkovy urad, Naposledy vytlačené: 26.11.2010 11:18. Ako sa na KPÚ BB dostali k elektronickej verzii listu a ďalej ho šírili ? Preto hanopis „nesie znaky autorstva KPÚ BB“. Autorka hanopisu sa prihlásila sama…

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

  10.1.2012 20:50 | Viera Göndöčová

   

  Stavebné povolenia vydáva stavebný úrad, v tomto prípade je príslušným stavebným úradom Mesto Banská Štiavnica.

  Prosím nezamieňajte si pojmy s dojmami. Ďakujem.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 18:22 | –

  Fórum starej Štiavnice, predsedníčka: Mgr. Viera Göndöčová, z našej činnosti: http://www.forumstarejstiavnice.sk/in...
  škoda, že obnova uvedeného objektu NST č. 20 sa realizovala formou odbúrania väčšiny obvodového muriva… Ktože to mohol asi povoliť?

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 17:57 | Viera Göndöčová

  K "hanopisectvu" nechápem, prečo sa autorstvo listu, ktorý som na základe požiadania pána ministra kultúry pri stretnutí v Banskej Štiavnici, štylizovala, podpísala a poslala ja, sa pripisuje p. Surovi. Tí, ktorí ma aspoň trochu poznajú určite veria, že myšlienky, o ktorých som presvedčená, sa nebojím napísať a zverejniť.

  Viem reagovať len na časť tejto výzvy a tou je práve časť o "hanopisectve", to znamená, že na ostatné časti jej časti zatiaľ nereagujem. Výzva nie postavená na dostatočne zistených skutočnostiach a je viac ako jasné, že jej signatári sa pohrávajú s dôverou ľudí, ktorí sa pod ňu podpisujú.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 17:43 | –

  hanopisectvom si môžete byť istí: umelci v Banskej Bystrici si dokonca písali Liebesbriefy navzájom! :D

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 17:39 | —

  Čo takto povedať pravdu o tom ako ste zničili Kalváriu a peniaze sú v nedohľadne. To je dôsledok vášho hazardu s pamiatkami. Je smutné že to spôsobili sami Štiavničania.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 17:28 | –

  príklady hovädizácií pamiatok, ktoré pridal "pes", sú – žiaľ – len málo výrečné: Spektrum SUROvých kreácií nielen v Banskej Štiavnici je podstatne bohatšie!
  Nikomu to však oficiálne nevadí!
  Na Suru (Vígľaš) je krátka aj pamiatková inšpekcia MK SR – riešenie môže priniesť skutočne len rozhodnutie politického vedenia MK SR, prípadne až zubatá…

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  10.1.2012 09:15 | jan

  Vysledok toho ked dieta napomeniete alebo mu vezmete lizanku, alebo ked sa ultraortodoxni pamiatkofili pokusaju do svojho sporu zatiahnut nevedomu odbornu spolocnost a romanticky zmyslajucu verejnost. Co tak sa pozriet na Kalvariu, potom do zrkadla a potom este raz na Kalvariu a potom skusat hodit kamenom… Uznavam jedine ze praca s verejnou mienkou sa vam dari, takze good job ;-)

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  9.1.2012 23:52 | Viera Göndöčová

  písala som reakciu na výzvu, ale nezobrazilo ju…

   

 7. Ad: Otvorená výzva na

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  11.1.2012 16:55 | Martin Macharik

  Pán Sura,

  Rozumiem, že Vám ide o miesto aj povesť. Ale o to ste sa mali starať počas svojej kariéry, za to si môže každý sám.

  Ku Kalvárii – nezabudnem na naše prvé stretnutie – prišiel som za Vami do Bystrice a predstavil plán ako zachrániť Kalváriu. S nadšením som Vám oznámil, že si trúfame sa tomu 10 rokov venovať a pozháňať milióny korún na nevyhnutnú opravu. Jediné, čo Vás zaujímalo, bola otázka, že KTO TO BUDE ROBIŤ. Čo k tomu dodať…

  Namiesto obrany pekne po komunisticky skúšate naštrbiť moju kredibilitu. Tak sa na Slovensku bojuje s korupciou… Zneistiť darcov, aj keby mala Kalvária padnúť. Nemáme čo skrývať, kto chce vidieť našu prácu a doklady, je vítaný, osobne sa mu budem venovať.

  A teším sa, že ma považujete za úspešného podnikateľa. Kúpili sme tri domy v katastrofálnom stave, ktorým už nikto neveril. Na http://www.nostalgia.stiavnica.sk vidno čo sa dá zachrániť. K tomu publikujem sprievodcov po Štiavnici, mapy a organizujem dobrovoľníkov.

  Za toto sa mám hanbiť? Nie, ja sa za to nehanbím a verím, že ľudia čo ma poznajú a poznajú aj ostatných signatárov vedia dobre, kto z nás dvoch stojí na ktorej strane.

  Martin Macharik

  Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587#ixzz1jAN77tTd

 8. Ad: Otvorená výzva na

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  12.1.2012 11:10 | Marcel Meszaros

  Bolí ma z toho všetkého už hlava, pán Sura, ak si toto čitate, prosím Vás, odstúpte.

   

  Ad: List p. Suru
  11.1.2012 18:10 | Miloš Pikala, dekan farnosti Basnká Štiavnica

  Priznám sa, že ma obvinenie pána riaditeľa Suru z v podstate kriminálnej činnosti v rámci Kalvárskeho fondu a obnovy Banskoštiavnickej kalvárie prekvapilo. Nielen preto, že nemám žiadne poznatky o podobnej činnosti vo fonde, ktorého je naša farnosť – spoločne s mestom Banská Štiavnica a inými subjektmi – "akcionárom".
  Ak by totiž bolo uvedené pravda, tak by to znamenalo, že pán riaditeľ v podstate až doteraz kryl nelegálnu, dokonca trestnú činnosť tým, že mal o podobných praktikách dôkazy a neposkytol ich ani mne, ani inej osobe, už vôbec nie PZ SR na prešetrenie. Budem preto rád, ak pán riaditeľ poskytne mne, alebo mestu Banská Štiavnica relevantné dôkazy podobnej činnosti, určite nie je v našom záujme, aby sa niečo podobné dialo a už vôbec nie pri obnove objektu, ako je Kalvária. V opačnom prípade ocením zo strany pána riaditeľa uvedenie zmienených vyhlásení na pravú mieru.
  Osobne veľmi oceňujem prácu Kalvárskeho fondu a jeho vedenia, ľudí, ktorí investovali do obnovy tejto pamiatky obrovskú energiu a nadšenie a stovky a stovky hodín svojho času bez nároku na odmenu a bez ktorých by sa obnova Kalvárie určite nediala a určite nie v tom rozsahu, v akom to vidíme v súčasnosti a to aj napriek, ako to povedať, "administratívnym ťažkostiam", ktorým pri tejto práce neustále čelia a ktoré nakoniec vyústili aj do tejto témy… :-)

 9. Ja naozaj tomuto

  Ja naozaj tomuto nerozumiem.

  To nikomu v tomto štáte  nevadí, že riaditeľ KPÚ si môže vyberať legálne "výpalné" od stavebníka, – zákazku pre firmu  ITHAKA, ?

   Neplatí tvrdenie  kde robila archeologický výskum v banskobystrickom kraji firma  ITHAKA vyrastajú neskutočné monštrá? 

   

   

   

 10. http://213.215.116.181:8001/r

  http://213.215.116.181:8001/reginaba/2012-01-12/225-Zurnal_Radia_Regina_o_17-17-00.mp3

  Rádio REGINA

  Prepis: 
  ZBÚRANIE BANÍCKEHO DOMU V PAMIATKOVEJ REZERVÁCII BANSKEJ ŠTIAVNICE VYVOLALO POBÚRENIE
  (12.01.2012; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17.00; por. 3/10; BODNÁROVÁ Martina)

  Peter BÉREŠ, moderátor:
  "Výstavbe modernej presklenej chaty nad centrom Banskej Štiavnice padol za obeť pôvodný banícky dom. Architekti sú zhrození. Dom patril do pamiatkovej rezervácie. Samotné mesto chráni UNESCO ako svetové s kultúrne dedičstvo. Podľa pamiatkovej inšpekcie pochybil stavebný aj pamiatkový úrad. A pre odborníkov je to posledná kvapka. Žiadajú odvolanie riaditeľa banskobystrického krajského pamiatkového úradu. Nahrávala Martina BODNÁROVÁ."
  M. BODNÁROVÁ, redaktorka:
  "Banícky dom v pamiatkovej rezervácii Banskej Štiavnice mal jeho majiteľ iba opraviť. No zbúral ho. Teraz tam rastie moderná vyhliadková chata. Riaditeľ banskobystrického krajského pamiatkového úradu Miroslav SÚRA."
  M. SÚRA, telefonát:
  "Pochybil vlastník, ktorý neoznámil stavebnému úradu, že stav murív je taký havarijný, ktorý má spracované aj v statickom posudku."
  M. BODNÁROVÁ:
  "Podľa výsledkov pamiatkovej inšpekcie ministerstva kultúry, ktoré máme k dispozícii, však statik vypracoval posudok až po zbúraní obvodových múrov. Inšpekcia tiež tvrdí, že pochybil aj banskoštiavnický stavebný úrad, ktorý stavbu nezastavil. Majiteľa síce dvakrát pokutoval, ale nezastaví ju ani teraz. Ľubica TURTÁKOVÁ zo stavebného úradu."
  Ľ. TURTÁKOVÁ:
  "Momentálne je spis stavebného úradu mesta na preskúmaní mimo odvolacieho konania na krajskom stavebnom úrade."
  M. BODNÁROVÁ:
  "Banská Štiavnica sa pritom riadi osobitným zákonom, keďže je chránená UNESCO m. Mesto má tak dohliadať na zachovanie historického rázu. Primátorka Nadežda BABIAKOVÁ sa má preto na budúci týždeň stretnúť s majiteľom aj s pamiatkarmi."
  N. BABIAKOVÁ, telefonát:
  "Aby sme spoločne urobili jedno rozumné rozhodnutie, aby malo to prvky, aby harmonizovali s mestskou pamiatkovou rezerváciou."
  M. BODNÁROVÁ:
  "Podľa miestnych architektov nová stavba patrí k slnečným jazerám, a nie k pôvodnému baníckemu osídleniu. Architektka Ľubica PAUČULOVÁ."
  Ľ. PAUČULOVÁ:
  "V princípe sa nemalo stať, že by krajský pamiatkový úrad dovolil takú úpravu pôvodnej stavby, ktorá by sa nehodila do tohto prostredia."
  M. BODNÁROVÁ:
  "Stotožňuje sa s tým aj pamiatková inšpekcia. No riaditeľ krajského pamiatkového úradu Miroslav SÚRA to odmieta a tvrdí, že voči záverom inšpekcie sa odvolá. Banskoštiavnickí a banskobystrickí architekti však hovoria, že zbúraním baníckeho domu im došla trpezlivosť a ministra kultúry žiadajú o odvolanie SÚRU z funkcie. Signatár výzvy Martin MACHARÍK."
  M. MACHARÍK:
  "My podporujeme politiky ministerstva kultúry v oblasti ochrany pamiatok, ale zároveň sme presvedčení, že bez toho, aby to na tých regionálnych úrovniach tí vlastní štátni úradníci ministerstva kultúry rešpektovali, tak to nebude fungovať."
  M. BODNÁROVÁ:
  "Miroslav SÚRA sa ale bráni, že je kontrolovaný Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, aj samotným ministerstvom kultúry a ktokoľvek v konaní sa môže obrátiť aj na tieto inštitúcie."
  M. SÚRA:
  "Toto sú všetko páky, ako mňa neustále strážia nad dodržiavaním zákonnosti."
  M. BODNÁROVÁ:
  "Pod výzvu sa už ale podpísalo 650 ľudí. Oslovili sme aj ministerstvo kultúry, no do uzávierky nám odpoveď neposlalo."

 11. Aktivisti požadujú odvolať

  Aktivisti požadujú odvolať riaditeľa pamiatkového úradu
  Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Miroslav Sura je podľa nich zodpovedný za viaceré rozhodnutia proti záujmom ochrany pamiatkového fondu

  11. januára 2012 (SITA) – Občianski aktivisti z Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice, venujúci sa obnove pamiatok, adresovali generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu SR otvorenú výzvu na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Miroslava Suru. Dôvodom sú viaceré rozhodnutia úradu pod Surovým vedením, ktoré sú proti záujmom ochrany pamiatkového fondu. "Príkladov, keď Miroslav Sura a ním riadený pamiatkový úrad sa dopustil vážneho odborného zlyhania alebo konania, ktoré vyvoláva dojem uprednostnenia individuálneho záujmu pred verejným, je celý rad, pričom viaceré z nich v rámci preskúmavania opakujúcich sa podnetovkonštatoval samotný Pamiatkový úrad SR ako aj Pamiatková inšpekcia Ministerstva kultúry SR," uvádza sa vo výzve, pod ktorou je podpísaných 14 signatárov a na internete ju dosiaľ podporilo vyše 600 ľudí. Konkrétne príklady v nej však chýbajú.
     Ako pre agentúru SITA uviedol jeden zo signatárov Martin Macharik, výzva je všeobecná zámerne, pamiatkovú inšpekciu, úrad aj ministerstvo kultúry už totiž v minulosti viackrát upozornili na zlé rozhodnutia banskobystrického pamiatkového úradu. Medzi najvypuklejšie príklady podľa neho patrí prebiehajúca rekonštrukcia zámku Vígľaš, príkladom je aj vlaňajšie zbúranie starého baníckeho domu v banskoštiavnickej pamiatkovej rezervácii. "Komunikovali sme s ministrom kultúry, ktorý sľúbil, že to bude riešiť. Čakali sme do konca roka, keď sa nič nedialo, zvolili sme formu verejnej výzvy," dodal Macharik.
     Ako sa ďalej uvádza vo výzve, banskobystrický krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva. "Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade „nesprávneho uberania sa veci“ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú ´vybavované´ poddajnejšími pracovníkmi," uvádzajú signatári. Podľa signatárov je dôvodom na odvolanie Suru aj jeho arogantné a povýšenecké správanie sa k účastníkom konaní.
     Sura pochybenia odmieta. "Sú to všetko len kecy. Správam sa tak, ako sa riaditeľ pamiatkového úradu musí správať podľa zákona," povedal Sura pre agentúru SITA s tým, že je zrejme najviac kontrolovaný riaditeľ pamiatkového úradu na Slovensku, keďže aktivisti už päť rokov naňho posielajú pamiatkovej inšpekcii rôzne podania. Podľa Suru by sa však malo skôr skontrolovať občianske združenie Kalvársky fond s predsedom Macharikom, ktoré rekonštruuje banskoštiavnickú kalváriu. Vo svojom dnešnom príspevku v internetovej diskusii pod výzvou, ktorého autorstvo pre agentúru SITA potvrdil, poukazuje na neprofesionálny prístup a nekvalitu rekonštrukčných prác. Naznačuje aj možné zneužitie sponzorských i grantových prostriedkov na rekonštrukciu. "Pokúste sa vysvetliť klebety obyvateľov mesta o vašej ´kreditnej karte´ k bankomatu Ministerstva kultúry SR z grantu Obnovme si svoj dom, o ktorých spolurozhodovali signatári vašej výzvy," píše Sura v príspevku adresovanom Macharikovi.
     Ako k tomu uviedol Macharik, Sura namiesto obrany skúša po komunisticky naštrbiť jeho kredibilitu. "Nemáme čo skrývať, kto chce vidieť našu prácu a doklady, je vítaný, osobne sa mu budem venovať," vyhlásil Macharik. Spomenul tiež, že Suru ako jediné, keď mu pred štyrmi predstavili plán záchrany banskoštiavnickej kalvárie, zaujímalo, kto to bude realizovať. "Tým je povedané všetko. Toto nie je otázka hodná štátneho zamestnanca, je to otázka, ktorá jednoznačne znamenala, že ak to budú robiť tí, čo to majú, tak bude pokoj, ak to nebudú robiť tí, čo to majú, nebude pokoj. No tak nie je pokoj," uviedol pre agentúru SITA Macharik.

 12. Zname su nadstandardne vztahy

  Zname su nadstandardne vztahy medzi Surom a restauratorom Ivanom Skandikom,

  a bodaj by aj nie, kedze spolu podnikali, alebo este aj podnikaju? (mozno neoficialne??):

   

  http://www.ico.r3.sk/home/41383770-miroslav-sura—suram

   

  Miroslav Sura – SURAM, Národná 979/7, Banská Bystrica
  VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA
  Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony
  Obvodný úrad Banská Bystrica
  Číslo živnostenského registra: 620-22848

  Obchodné meno
      Miroslav Sura – SURAM
  IČO
      41383770
  Miesto podnikania
      97401 Banská Bystrica, Národná 979/7

  Podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť k 22. 6. 2010
  Predmety podnikania

      Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.
      Deň vzniku oprávnenia: 16. 8. 2004
      Deň zániku oprávnenia: 22. 6. 2010

      Zodpovedný zástupca
          akad.soch. Ivan Škandík (Zrušený dňom 22. 6. 2010)

      …..

  Dátum výpisu: 13. 1. 2012

   

  Do 22.6.2010 to bol brutalny konflikt zaujmov, ale generalnej riaditelke PU zrejme neprekazal.

   

 13. Za zbúranú pamiatku v

  Za zbúranú pamiatku v Štiavnici padla pokuta 90 eur

  Za prestavbu a neskôr zbúranie baníckeho domčeka dostal majiteľ smiešnu pokutu. Pamiatkový úrad kritizuje mesto, jeho zas ministerstvo aj verejnosť.

  BANSKÁ ŠTIAVNICA. Majiteľa baníckeho domčeka v chránenom území Banskej Štiavnice, ktorý najskôr bez povolenia prestavoval a neskôr úplne zbúral, dostal od mestského stavebného úradu dve pokuty, spolu 90 eur. Stavebný zákon v podobných prípadoch umožňuje dať pokutu až takmer 166-tisíc eur.

  Nadriadený Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici nesúhlasí, rozhodnutie Banskej Štiavnice považuje za nezákonné a nedostatočné. Predbežným opatrením pozastavil stavebné povolenie.

  Pamiatkovú inšpekciu ministerstva kultúry však znepokojil aj postup krajského pamiatkového úradu. Inšpektori po kontrole tvrdia, že v meste porušili pamiatkový aj stavebný zákon.

  Čítajte viac: http://ziar.sme.sk/c/6219358/za-zburanu-pamiatku-v-stiavnici-padla-pokuta-90-eur.html#ixzz1jiK2N9uX

  1. Ja som to nenapísal, citujem

   Ja som to nenapísal, citujem noviny.

   [quote=vlcik-tlcik]

   Pamiatkovú inšpekciu ministerstva kultúry však znepokojil aj postup krajského pamiatkového úradu. Inšpektori po kontrole tvrdia, že v meste porušili pamiatkový aj stavebný zákon.

   [/quote]

   Myslím si, že nasledujúce vyjadrenie riaditeľky Pamiatkovej inšpekcie MK SR, pani Kodoňovej, dostatočne vysvetľuje, v čom tkvie podstata problému aj keď je vyslovené na inom mieste a to dokonca nehovorí o chránenej zóne, v akej sa spomínaný zbúraný domček nachádza.

    

   V súvislosti s týmto problémom vidí odborníčka najúčinnejší spôsob ochrany pôvodných historických stavebných štruktúr priamo v územných plánoch. „Zámerne nehovorím o objektoch alebo územiach, ktoré sú vyhlásené za chránené – tie spadajú pod zákon o ochrane pamiatok. Ak investor nadobudne pozemok s historickou budovou, ktorej miera adaptácie je jasne formulovaná regulatívmi a podmienkami budúcej zástavby, musí počítať s týmto podmienkami už pri kúpe a neskôr nevyvíjať tlak na iné riešenia či úplnú asanáciu budov. Nemôže predsa očakávať, že v centre sídla bude stavať ako na zelenej lúke.“

   Druhý pohľad riaditeľky Pamiatkovej inšpekcie MK SR je nekompromisný. „Nepovolená asanácia je protizákonná a takéto konanie treba trestať. Negatívne prípady bez príslušnej odozvy nesmú byť príkladom pre ďalších, nesmú skĺznuť do polohy tolerovaného zla.

   http://www.asb.sk/?article_print=2482

    

 14. ZA NEPOVOLENÉ ZBÚRANIE DOMU V

  ZA NEPOVOLENÉ ZBÚRANIE DOMU V PAMIATKOVEJ REZERVÁCII BANSKEJ ŠTIAVNICE POKUTA 90 EUR

  (Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina o 17.00, 17.01.2012)

   

  Petra HLADKÁ, moderátorka:

  "Nepovolená prestavba a následné zbúranie domu v pamiatkovej rezervácii Banskej Štiavnice vyšla vinníka na 90 eur. Takúto pokutu udelil investorovi, ktorý konal svojvoľne, tamojší stavebný úrad. Výstavbu presklenej modernej chaty tak zastavil až Krajský stavebný úrad. Ten považuje pokutu za neprimeranú. Mesto chce situáciu riešiť. Viac povie Martina BODNÁROVÁ."

  M. BODNÁROVÁ, redaktorka:

  "Už minulý týždeň sme informovali, že majiteľ pôvodného baníckeho domu v pamiatkovej rezervácii Banskej Štiavnice ho bez povolení zbúral a na jeho mieste začal stavať modernú presklenú chatu. Stavebný úrad mesta v dvoch priestupkových konaniach udelil stavebníkovi pokutu v celkovej výške 90 eur. Pritom podľa stavebného zákona sa môže vyšplhať až do výšky 166‑tisíc. Prednostka Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici Miroslava VALKOVÁ."

  M. VALKOVÁ, telefonát:

  "Neboli primerané. Ako vo všeobecnosti toto je problém mnohých stavebných úradov. My do výšky pokút, aké udelí prvostupňový stavebný úrad, teda mesto Banská Štiavnica, nemáme kompetenciu veľmi zasahovať."

  M. BODNÁROVÁ:

  "Reaguje primátorka mesta Nadežda BABIAKOVÁ."

  N. BABIAKOVÁ, telefonát:

  "Celý tento prípad, si myslím, že nie je o pokutách, ale je o riešení problému vo všeobecnosti. A nie o riešení pokuty."

  M. BODNÁROVÁ:

  "Krajský stavebný úrad zároveň nariadil štátny stavebný dozor mesta a stavbu zastavil. Podľa primátorky tak chceli urobiť skôr, ale spis bol v Banskej Bystrici. Zajtra sa preto majú stretnúť s investorom. Aby sa podobná situácia nezopakovala, Nadežda BABIAKOVÁ chce, aby vytvorili katalóg nehnuteľností a metodiku, aké stavebné úpravy môžu mať objekty v pamiatkovej rezervácii."

  N. BABIAKOVÁ:

  "Aby sa takýto manuál teda stavebníkovi dal a bude vedieť, za akých podmienok on ide do Štiavnice."

  M. BODNÁROVÁ:

  "Banskoštiavnickí aktivisti vinia z celého prípadu banskobystrický krajský pamiatkový úrad, pretože prestavbu povolil aj napriek nesplneným podmienkam zo strany investora. Aj podľa zistení pamiatkovej inšpekcie ministerstva kultúry, ktoré máme v redakcii, mal Krajský pamiatkový úrad architektonický zámer odmietnuť ako neprípustný. Riaditeľ úradu Miroslav SÚRA to ale odmieta a zároveň považuje výsledky inšpekcie za tendenčné. Architekti z Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice však považujú tento prípad za poslednú kvapku a žiadajú ministra kultúry o odvolanie Miroslava SÚRU z funkcie. Podľa nich koná protizákonne. Reaguje Miroslav SÚRA."

  M. SÚRA, telefonát:

  "Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ministerstvo kultúry, toto sú všetko páky, ktoré mňa neustále strážia nad dodržiavaním zákonnosti."

  M. BODNÁROVÁ:

  "Rezort kultúry nám v písomnom stanovisku uviedol, že sa vyjadrí až po vyšetrení prípadu. O odvolávaní rozhoduje podľa neho generálna riaditeľka pamiatkového úradu. Tá je ale celý týždeň na pracovnej ceste."

   

  Zvukový záznam si môžete vypočuť tu: http://www.rozhlas.sk/radio-regina/web-archiv?rel=225 , 17.1.2012  17:00  Žurnál Rádia Regina, od 03:43 min.

 15. Postavia presklený dom ako z

  Postavia presklený dom ako z pláže

  Daniel Vražda, Noviny Žiarskej kotliny č. 2, 17.01.2012

   

  Odborníci aj aktivisti z Banskej Štiavnice žiadajú odvolanie šéfa krajských pamiatkárov.

  BANSKÁ ŠTIAVNICA. "Priehľadná, extrovertná architektúra je typologický a výrazovo bližšia plážovej vile pri Slnečných jazerách ako baníckemu domu v banskom prostredí," charakterizuje dom plánovaný na zbúranisku architektka Magdaléna Kvasnicová, spoluautorka zásad pamiatkovej ochrany Banskej Štiavnice.

  Architekti, odborníci na ochranu pamiatok aj miestni aktivisti varujú, že búranie pôvodných stavieb môže Štiavnicu pripraviť o štatút svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Žiadajú ministra kultúry Daniela Krajcera (SaS), aby odvolal šéfa krajských pamiatkarov Miroslava Sura. Výzvu podporilo zhruba päťsto ľudí.

  Aj štátni inšpektori uznali, že pamiatkový úrad vytvoril povoleniami nebezpečný právny precedens.

  "Nie je to prvý prípad, je to len vrchol ľadovca. Teraz povolili jeden, zajtra to budú ďalšie a o desať, dvadsať rokov Štiavnicu môže ovládnuť brutálna architektúra," obáva sa Martin Macharik, ktorý v Štiavnici organizoval opravu kalvárie a podniká tam v cestovnom ruchu.

  Architektka Ľubica Paučulová zasa hovorí, že pamiatkari, stavebné úrady a aj radnica neberú ochranu pamiatok dostatočne vážne.

  Vedenie mesta doteraz nezasiahlo. Primátorka Nadežda Babiaková (Smer, HZDS, SNS) tvrdí, že ani jej sa celá záležitosť nepáči a uvažujú o zastavení stavby.

  "Náš stavebný úrad vychádzal zo stanoviska pamiatkarov. Krajský stavebný úrad sa musí vyjadriť, či bol dodržaný zákon."

  "Štiavnica je výnimočná svojím duchom. Turistom prekážajú viac sklené fasády ako neopravené domy. Keď mesto stratí genius loci, bude to katastrofa," hovorí Macharik.

 16. ZBÚRANIE DOMU MÁ DOHRU
  Martin

  ZBÚRANIE DOMU MÁ DOHRU

  Martin Dušička, Televízna stanica TA 3, Hlavné správy, 18.30, 18.01.2012

   

  Alfonz ŠURAN, moderátor:

  "Zbúranie starého baníckeho domu v centre Banskej Štiavnice má svoju dohru. Krajský stavebný úrad údajnú rekonštrukciu objektu v pamiatkovej zóne UNESCO zastavil. Tvrdí, že mesto vydalo povolenie v rozpore s územným plánom a tým vážne porušilo zákon."

  Martin DUŠIČKA, redaktor:

  "Rozruch okolo baníckeho domu na Vodárenskej ulici v Banskej Štiavnici pokračuje. Ako prví sa minulý týždeň ozvali aktivisti, ktorí za jeho zbúranie žiadali hlavu šéfa pamiatkového úradu, pretože takúto rekonštrukciu povolil."

  Pavel FABIÁN, signatár výzvy (9.1.2012):

  "Podľa zásad pamiatkovej starostlivosti mal byť tento objekt upravený, upravené jeho fasády. Ale napriek tomu došlo k jeho úplnému odstráneniu a vzniká na jeho mieste sklenená novostavba ."

  Martin MACHARIK, signatár výzvy (9.1.2012):

  "Stačí takýchto desať domov napríklad v Štiavnici, tak to mesto stratí tú svoju atmosféru, ktorú má."

  M. DUŠIČKA:

  "Teraz do prípadu zasiahol aj krajský stavebný úrad. ten zistil, že mestský stavebný úrad postupoval nezákonne, keď dodatočne rekonštrukciu tohto domu povolil."

  Miroslava VALKOVÁ, prednostka KSÚ v Banskej Bystrici:

  "To povolenie a to je tá podstatná vec, je vydané v rozpore s územným plánom mesta Banská Štiavnica, čiže v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta Banská Štiavnica a to presne v časti ochrany kultúrno‑historických hodnôt."

  M. DUŠIČKA:

  "Práve túto podmienku dali do územného plánu pamiatkári, ktorí paradoxne teraz s rekonštrukciou súhlasili."

  Miroslav SURA, riaditeľ KPÚ v Banskej Bystrici (9.1.2012):

  "Pamiatkový úrad môže rozhodovať len v zmysle zákona. A pamiatkový úrad v Banskej Bystrici pod mojím vedením takto rozhoduje."

  M. VALKOVÁ:

  "Pamiatkový úrad jednoznačne pochybil."

  M. DUŠIČKA:

  "Podľa územného plánu mesta sa totiž má zabrániť devastácií existujúcich domov, čo nerešpektoval ani mestský stavebný úrad. Kraj preto nariadil práce na tomto dome zastaviť."

  Ľubica TURTÁKOVÁ, Stavebný úrad v Banskej Štiavnici (telefonát):

  "Keď nám príde spisová dokumentácia z krajského stavebného úradu, potom sa môžeme k veci vyjadrovať."

  M. DUŠIČKA:

  "Prekvapujúca je aj výška pokuty, ktorú mesto stavebníkovi uložilo. Hoci mohli dať až 166‑tisíc eur, za zbúranie domu v chránenej zóne žiadali dokopy iba 90 eur."

  M. VALKOVÁ:

  "Toto je čisto v kompetencii prvostupňového stavebného úradu. Zrušiť právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodu napríklad výšky nám neprináleží."

  M. DUŠIČKA:

  "Rozhodnutím krajského stavebného úradu sa rekonštrukcia baníckeho domu v Banskej Štiavnici na niekoľko mesiacov zastavila. Aktivisti zatiaľ stále čakajú na to, ako dopadne ich výzva na odvolanie šéfa pamiatkového úradu."

   

  Záznam reportáže vo videoarchíve TA3.

 17. Ad: Otvorená výzva na

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  12.1.2012 22:07 | Klára Kubičková

  Ako občianka Banskej Bystrice, niekdajšia pracovníčka štátnej pamiatkovej starostlivosti, prvá kurátorka zbierky architektúry Slovenskej národnej galérie v Bratislave a členka Spolku architektov Slovenska, s pomocou ďalších spoluobčanov, ktorí majú záujem o zachovanie pamiatkového fondu Banskej Bystrice pre ďalšie generácie, od roku 2008 upozorňujem zákonnými krokmi na chybné a nezvratné rozhodnutia riaditeľa KPÚ Miroslava Suru v Banskej Bystrici.

  O týchto rozhodnutiach v Mestskej pamiatkovej rezervácii sa dozvedáme v prípadoch prestavieb, nadstavieb a prístavieb až počas ich viditeľnej realizácie.
  Jedine o kauzách, v ktorých sú zámery investorov v rozpore s Územným plánom, sa dozvedáme z verejných prerokovaní Zmien a doplnkov na rôznych stupňoch územného plánu zo strany mesta.
  l. V roku 2008 to vyústilo do petície občanov okolo kauzy Zmien a doplnkov Kapitulská ulica – výstavba hotela pri Pamätníku SNP na území MPR. Riaditeľ KPÚ vydal svoje rozhodnutie ešte v roku 2005, súhlasil s umiestnením hotela napriek tomu, že podľa vtedy platného územného plánu tam mala byť verejná zeleň. Namiesto toho, aby zamietol zámer pre rozpor s územným plánom, upozornil investora, že si má dať do poriadku veci s územným plánom. Zároveň „vyprojektoval“ celý budúci hotel, bez predchádzajúcich štúdií stanovil jeho výšku, hmotu, architektonický vzhľad. Zmeny územného plánu sa začali prerokovávať až po troch rokoch od vydania rozhodnutia, keď už uplynula zákonná lehota na možnosť preskúmania rozhodnutia KPÚ. Kauza bola zastavená až po občianskom podnete na Prokuratúru a po rozsudkoch na Krajskom a Najvyššom súde.

  2. V roku 2009 občanov mesta pobúrila snaha o výstavbu rezidenčných víl na Kalvárii (investor Biskupský úrad Banská Bystrica.) Až počas územného konania vyšlo najavo, že na Kalvárii je chránený iba kostol Povýšenia sv. Kríža ohradený múrom a že samotná krížová cesta s kaplnkami nebola chránená. KPÚ pre ochranu kalvárie v čase územného konania nič nevykonal . Až na základe môjho občianskeho podnetu dal Pamiatkový úrad SR v Bratislave vypracovať materiál pre ochranu celej lokality (listom zo dňa 2.7.2010) a na základe toho vyhlásil celú Kalváriu s prírodným prostredím za chránenú. Nasledovali odvolania ako aj ďalšie potvrdenia tejto ochrany.
  Rozsiahla právnická dohra celej kauzy zo strany investora ešte nebola ukončená.

  Už uvedené záležitosti ukazujú, že ide o zložité prípady, v ktorých by som mohla pokračovať. Pokúsim sa poukázať na ich spoločné pramene v práci riaditeľa KPÚ v Banskej Bystrici.
  A. Pre rozhodnutia KPÚ je dôležité fungovanie odbornej komisie, poradného orgánu riaditeľa. Táto komisia bola zrušená a neexistuje (aj keď by sa dala zneužiť „správnou“ voľbou jej členov )
  B. Zásady pamiatkovej starostlivosti v pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici boli spracované v roku 2004, v odbornej komisii bratislavského Pamiatkového úradu sa prerokovávali v roku 2005 s odporučením na dopracovanie. Dodnes nie sú dopracované a schválené ! ( napr. v Košiciach bol vydaný podobný košický dokument aj tlačou ešte v tom istom roku). Banská Bystrica zásluhou pána Suru dodnes nemá tento dokument dopracovaný a schválený, hoci posledný termín pre tento úkon bol ustanovený GR Katarínou Kosovou do 1. septembra 2011. Riaditeľ má tak voľnú ruku na stanovovanie regulatív, ( napr. moderná novostavba s podzemnou garážou pre 247 áut vo vnútri PR – býv. kino Hviezda, kde bolo už vydané územné rozhodnutie. )
  Na ÚHA vznikol Zápis dňa 27.10.2010 k Stanovisku KPÚ k návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica, kde sa hovorí:
  „Dohodnuté: Výškový regulatív v určení podlažnosti sa v pamiatkovom území-Pamiatkovej rezervácii z návrh ÚPN vylúči, každá lokalita, resp. zástavba bude riešená individuálne vo vzťahu k okolitej historickej zástavbe“.
  „Individuálne“ riešenie vo vzťahu k okolitej zástavbe vidíme na nadstavbe budovy Bakossova 2, súhlas s projektom Skuteckého ulica– Hviezda, na výškach novostavieb na obvode MPR , regulatívy už spomínaného hotela SNP, zmeny podlažnosti v strešných priestoroch priamo na námestí SNP. (Č.18.) a ď. A to je iba Banská Bystrica.
  Osobne som podala niekoľko podnetov na Pamiatkový úrad SR na prešetrenie rozhodnutí banskobystrického KPÚ, na ktoré som nedostala ani formálnu odpoveď.
  Napriek tomu, že PÚ SR je podľa zákona jediný oprávnený preskúmať rozhodnutia krajských pamiatkových úradov mimo odvolacieho konania ako inštitút opravného prostriedku aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
  Náš podnet na Ministerstvo kultúry v októbri 2010 na prešetrenie konkrétnych káuz sa skončil v „najlepšom poriadku“ pre riaditeľa Suru a pán minister nepovažoval za potrebné nás ani vypočuť.
  Pán Macharík nie je jediným signatárom tejto výzvy. Tým pádom sa to nedá zvaliť na osobné nezhody.

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  13.1.2012 06:52 | —

  Vážená pani Kubičková,
  nesmierne obdivujeme Váš zápal pre vec ochrany pamiatok a ich súborov, vo veku, kedy by ste mohli prežívať len pokoj jesene života. Sama ste poukázali na sofistikovanú chobotnicu v "pamiatkovej starostlivosti", ktorú sotva niekto vie pochopiť, nieto rozuzliť. Tá chobotnica sa zapletala veru desaťročia, takže pomôže jedine zásadné seknutie, ku ktorému sa však nemal a nemá nik… Napriek tomu, pamiatkam oddaní ľudia sa v systéme ešte vyskytujú, a Vám vyslovujú srdečnú vďaku za podporu!

  Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587#ixzz1jzcjuVYn

 18. Banskej Bystrici

  Banskej Bystrici
  13.1.2012 17:23 | štiavničan

  Vážení signatári!
  Vaše úsilie si ako občan BŠ veľmi vážim, pretože si pamätám kolorit tohto mesta, hoci neskutočne poznačeného socialistickou starostlivosťou, no napriek tomu dýchajúceho študentským životom a dávnou slávnou históriou. Aj preto by ma veľmi mrzelo, ak by vaše úsilie bolo degradované útokmi p. Suru na p. Machárika. V demokratickej spoločnosti, v tej či onej verejnej diskusii máme nielen právo ale aj povinnosť reagovať na nepravdy a dokazovať pravdu, pretože ide o dobro prevyšujúce rozmer nášho individuálneho bytia. Prosím preto p. Machárika aby zverejnením dokladov o povoleniach KPÚ BB a stavebných povolení na realizácie opráv jednotlivých objektov Kalvárie (opravy murív, kaplniek zastavení kalvárie atď) vyvrátil informácie uvádzané v príspevku p. Suru. Ním uvádzané fakty zostali bez dôkazu visieť vo vzduchu a vrhajú tieň na vás všetkých vrátane tích, ktorí sa k výzve doteraz pridali, hoci je výzva o inej osobe a jej prešľapoch. Vyčistite stôl a nedopustite, aby vaše úsilie zostalo v očiach tích, ktorí sa zatiaľ nepridali, zpochybnené…Ďakujem.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  13.1.2012 16:58 | lokalpatriot

  Vážení signatári,
  veľmi si cením Vaše úsilie za zachovanie pekného historického obrazu našich stredoslovenských banských miest (obe mestá sú mojim domovom). Som rád, že bijete na poplach, keď riaditeľ pamiatkového úradu svojim rozhodovaním a konaním historický obraz Bystrice a Štiavnice poškodzuje. Výpočet káuz v oboch mestách je alarmujúci. Človek, ktorý je platený za ochranu pamiatkového prostredia, ho ničí. Alebo je to tak, že ho lepšie platia investori ? A občania, ktorým nie je ľahostajné, ako naše mestá vyzerajú, musia venovať množstvo energie a času, aby vzhľad aj ducha našich miest ochránili. Pred kým ? Pred plateným „pamiatkárom“ ! Nad tým zostáva rozum stáť.

  Nechápem, prečo už po Vašich prvých upozorneniach nadriadení nekonali. Alebo kompetentní v Bratislave chcú, aby sa naše historické centrá začali podobať bratislavskému, kde sú bez ladu a skladu v historickej zástavbe moderné objekty chaoticky „nasekané“. Aby sa tu stavali v historických zónach moderné hotely a plážové vily ? Bojujte za udržanie toho, čo sa podarilo zachovať, zveľadiť a nedopusťte, aby kauzy generálna riaditeľka Pamiatkového úradu a minister kultúry zmietli zo stola. Naše mestá nie sú krátkodobé turistické atrakcie. Naše mestá sú našimi domovmi. Nie sme tu na 3 dni v roku.

  Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587#ixzz1jzctSagP

 19. Ad: Otvorená výzva na

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  17.1.2012 07:31 | —-

  "my v domneni suladu" – zákon o pamiatkach vyžaduje prerokovať a obstarať stanovisko KPÚ ku konkrétnemu/konkrétnejšiemu zámeru zásadne vopred; úrad vtedy určí podmienky samotnej prípravy a realizácie zámeru – ak je vôbec pre pamiatku vhodný;
  ak ale konáte v štýle "domnenia súladu", márne vynaložené prostriedky sú len Vašim rizikom.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  16.1.2012 22:47 | Martin Macharik

  Mozem ubezpecit vsetkych co veci sleduju, ze na Kalvarii mame povolenia z titulu stavebneho zakona v poriadku. Tykaju sa nas ohlasovacie povinnosti, nie stavebne povolenia, nakolko ide o opravy nie prestavby.
  Viac sa nas tykaju povolenia z titulu pamiatkoveho zakona, kde mame celu radu zlych skusenosti so sikanovanim zo strany KPU – veci v prvom, aj druhom stupni KPU povoli a potom nepovoli samotnu ralizaciu. Alebo sa KPU ucastni rocnej pripravy projektov, my v domneni suladu zaplatime za projektovu dokumentaciu a ked to predlozime, KPU to zamietna ako neprijatelne – taky osud mal projekt revitalizacie zelene, ci projekt iluminacie.
  Ochotne tieto veci predlozim komukolvek, kto o to prejavi zaujem.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

  14.1.2012 15:46 | Turista

  Podľa vyjadrení odporcov vývzy sa zdá, že si pletú históriu s hystériou.

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  13.1.2012 17:56 | —

  ak PhDr. Kosová nejakým zázrakom odstrelí Suru (64 r.), zrejme dosadí toho, koho určí bystrický guru…

  Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587#ixzz1jzn17wVu

 20. Ad: Otvorená výzva na

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  18.1.2012 23:08 | Ludmila Priehodova

  Ad "Ciste vino"
  ja si ho nalievat nemusim. Vidim do toho dost dobre. Ako je to mozne? No tak, ze vacsinu maju v zastupitelstve poslanci SMER-u. Deklarovali, ze pana Kelemana podrzia.Asi vedia za co. Zriadovatelom UHA je zastupitelstvo. Aj hlavneho architekta schvaluje zastupitelstvo. Staci?

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  18.1.2012 07:02 | —

  Vážená pani Priehodová,
  nalejte si čistého vína: ako je možné, že Mestu Banská Bystrica devastačné zámery nevadia?? Je k nim laxná väčšina obyvateľstva (tlieska predsa rozvoju! – pozri tiež Europa SC), Mestský úrad + ÚHA (Keleman a jeho nadriadení) – čo teda čakať od PhDr. Suru & Co., keďže je to rovnaká kategória "Banskobystričan"??

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  17.1.2012 20:48 | —-

  nečinnosť štátneho orgánu možno úspešne napadnúť na prokuratúre

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

  17.1.2012 08:35 | Ludmila Priehodova

  Ako by ste kvalifikovali konanie statneho uradnika, ktory v oficialnom stanovisku KPU nesuhlasi s vyskou navrhovaneho objektu z dovodu ochrany siluety vezi v pamiatkovej rezervacii a kategoricky pozaduje vysku znizit, a o par mesiacov hoci sa na projekte nic nezmeni uz netrva na znizeni objektu a povazuje ho za pripustne? Na moj podnet ohladom tohto konkretneho pripadu v BB som od Pamiatkoveho uradu SR uz rok nedostala odpoved. Skusim po roku pourgovat.

  Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587#ixzz1jznJikt0

 21. Ad: Otvorená výzva na

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  19.1.2012 15:24 | —-

  ľubica paučulová – "štokovce" (a pod. v konkrétnej dobe) práveže vďaka existencii malého spektra riešení znamenali jednotnosť a ucelenosť výstavby a celkového výzoru! A jednotnosť sa viazala aj na výstavbu v čase dreveníc!

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  19.1.2012 13:45 | ľubica paučulová

  sklamanie z toho ako ťažko sa rodí aký-taký právny štát na slovensku je veľké u mnohých ľudí, aj u mňa.
  avšak v tomto prípade ide, ale aj nejde "len o prachy ".
  mimo finančných záujmov popletených jednotlivcov ide podľa mňa aj o ďalšie významné okolnosti:
  – ľudia na Slovensku si v skutočnosti málo vážia kultúrne dedičstvo, pre mnohých sú staré domy príťažou na ceste za " lepšími zajtrajškami"
  – je málo znalostí o spôsobe ako staré domy opravovať, búrať je viac "in"
  – stavebná kultúra rodinných domov na slovensku je všeobecnosti na nízkej architektonickej úrovni, pridáva sa k tomu aj to , že každý si stavia čo chce a hlavne iné ako sused . výstavba je chaotická, nehodí sa do regiónov a krajiny.

  4O rokov socializmu urobilo svoje, hlavne ideovo.
  začalo to búraním dreveníc ( preč z chudoby) a zohavením tváre mnohých dedín a obcí modernou výstavbou ( všetko pre pracujúci ľud).poznáme čudné "štokovce", Jednoty a nákupné centrá. využívanie kostolov a kaštieľov pre JRD a sklady (načo by nám boli pamiatky na vykorisťovateľov a ideových nepriateľov)
  zanedbávanie starostlivosti na základe deformovanej ideológie bolo plánované.
  pekné , harmonické a tradičné, na slovensku pomaly mizne.to čo dnes obdivujeme v zahraničí – malebné dediny a starobylé mestečka, u nás na še oči nevidia a aj preto z hlbokej nekultúrnosti ničíme a gýčujeme
  slovensko sa stáva v architektúre a urbanizme takým čudným disneylandom,bez harmonickej väzby na tradície regiónov
  takže myslím si, že sa dotýkame nielen špeciálne problematiky nedodržiavania zákonov a amorálnosti,
  je to veľmi, veľmi aj problém kultúry a vyspelosti národa a vzťahu jeho jednotlivcov ku vlastným koreňom pekný deň všetkým a vďaka za inšpiratívne príspevky

   

  Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
  19.1.2012 09:21 | Tatiana Bohmerova

  30 rokov som prežila v BŠ, takže vám presne môžem povedať, ako to skončí. Napriek všetkým petíciám, podpisom, správam. Dom sa postaví, a bude to pekný gýč, čo bude klať oči už od križovatky. 90 eur pokuty pribudne do štátnej pokladnice, niekoľko tisíc do vrecák úradníkov na rôznych úradoch. Však od čoho sú úrady? Aby povoľovali. A od čoho sú úradníci? Aby za povoľovanie brali úplatky. Naďalej budú všetci spokojne sedieť na teplých stoličkách. Však čo je to UNESCO, čo je to kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali generácie? Nič, zbytočná záťaž pre ľudí, ktorí vidia len prachy, prachy, prachy…….

  Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587#ixzz1jznekKNQ

   1. PhDr. Katarína Kosová,

    PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky, odpovedala listom z 31. 1. 2012 na otvorenú výzvu na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici z 2. 1. 2012:

     

 22. Signatári otvorenej výzvy na

  Signatári otvorenej výzvy na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici z 2. 1. 2012 reagujú na odpoveď PhDr. Kataríny Kosovej, generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky, z 31. 1. 2012, otvoreným listom:

   

  [quote]Signatári výzvy na odvolanie riaditeľa KPÚ: Pamiatková ochrana je v kríze
  25.2.2012

   

  Podľa signatárov výzvy na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici svedčí odpoveď generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR o kríze, v ktorej sa ochrana pamiatkového fondu na Slovensku nachádza.

  Otvorený list uvádzame v plnom znení:

  PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka
  Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
  Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

   

  Banskej Štiavnici, 21. 02. 2012

   

  Vážená pani generálna riaditeľka,

  považujeme za dôležité reagovať na Vašu odpoveď týkajúcu sa našej výzvy na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPÚ BB) PhDr. Miroslava Suru. Uvádzate, že pri komplexnom pohľade na jeho prácu u Vás „neprevládajú jednoznačné dôvody na to, aby bol pred záverom jeho profesionálnej kariéry odvolaný z funkcie riaditeľa.

  Na základe dole uvedeného naďalej trváme na našich stanoviskách, uvedených vo výzve. Dovoľte, aby sme vyslovili námietky k Vašej odpovedi, ktorá je, podľa nás, v mnohých aspektoch nekonkrétna, zavádzajúca a svedčí o kríze, v ktorej sa ochrana pamiatkového fondu  na Slovensku nachádza:

   

  Spomínate, že problémy v Banskej Štiavnici sú dlhodobé a vlečú sa desaťročia.
  Nerozumieme, ako dlhoročný štatutár štátneho orgánu môže takto argumentovať. Vy sama ste na čele vrcholnej inštitúcie ochrany pamiatkového fondu s krátkym prerušením od roku 1994 a tak je to teda aj Vaša zodpovednosť. Nereagujete však vôbec na konkrétne prípady novostavieb, prestavieb a dostavieb v Pamiatkovej rezervácii, na ktoré posledné roky dôrazne a systematicky  upozorňujeme. Ku všetkým týmto kauzám je podrobná dôkazová agenda a to tak  zo strany Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry SR (PI MK SR) ako aj Pamiatkového úradu SR (PÚ SR), pričom boli pri nich opakovane konštatované viaceré nedodržiavania a porušovania Pamiatkového zákona.

   

  Podľa Vášho názoru  KPÚ BB  len nesprávne aplikoval Pamiatkový zákon,  čo tiež podľa   Vás neznamená zámerné protizákonné konanie.
  Sme však presvedčení, že nie je možné opakujúce sa pochybenia a porušovanie zákona chápať len ako nezámernú chybu. Za zásadné považujeme, že Pamiatkový úrad SR, ako nadriadený orgán KPÚ BB, nevykonal adekvátne opatrenia zabezpečujúce, aby sa odborné zlyhania a právne chyby v konaní KPÚ BB neopakovali. Nie sú nám známe žiadne pracovno-právne dôsledky týchto omylov, čo si vysvetľujeme tak, že na PÚ SR nie je úprimný záujem spomenuté problémy riešiť.

   

  Obhajujete súdobé architektonické vyjadrenie obnovy nehnuteľností v prípade hodnotovo nejednoznačného objektu alebo detailu pred prísnou konzerváciou.
  Je pre nás hlbokým sklamaním, že vrcholný predstaviteľ PÚ SR takýmto spôsobom devalvuje medzinárodne platné princípy pamiatkovej ochrany, špeciálne v lokalite UNESCO. V lokalitách svetového dedičstva platia jasné pravidlá, ktoré si dal vypracovať a následne schválil samotný PÚ SR a v súčasnosti ich sám neplní. Práve v platných Zásadách ochrany pre Pamiatkovú rezerváciu je určená „konzervácia a rehabilitácia (prípadne rekonštrukcia) fyzického fondu“, ktorá je v súlade so svetovými trendmi konzervácie lokalít svetového dedičstva. Konanie KPÚ BB je v príkrom rozpore s princípmi Zásad, čo považujeme za vážne ohrozenie statusu lokality UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia.

   

  Obhajujete novostavbu na Vodárenskej ulici 39  v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, ktorej vzhľad je v zásadnom rozpore s pôvodnou zástavbou historických baníckych domov.
  Ak si priamo  generálna riaditeľka  PU SR myslí, že schválenie domu, ako bol navrhnutý v PD na Vodárenskú 39, je správny resp. prípustný postup na území svetového dedičstva a cituje pritom ešte aj Benátsku aj Washingtonskú chartu, tak to je to podľa nás dôkaz o zlom stave inštitútu pamiatkovej ochrany na Slovensku. Práve vo Washingtonskej charte sa zdôrazňuje mierka, kontext, zachovanie historickej proporcionality medzi zastavanými a voľnými plochami. V Benátskej charte sa hovorí o odlíšení originálov od nových “diel”, ale určite nie s cieľom hrubého kontrastu a narušenia  historickej celistvosti  (integrity) územia. Kauza Vodárenská 39 je priam exemplárnym porušením spomínaných chárt a takisto  Vykonávacej vyhlášky Dohovoru UNESCO, kde je explicitne vyjadrená požiadavka autenticity a integrity území, ktoré sú zaradené na Zozname UNESCO. Riešenie, ako odsúhlasil KPÚ BB pre dom na Vodárenskej 39, je v úplnom rozpore sú súčasnými trendmi modernej pamiatkovej ochrany. Zdôrazňujeme, že rozhodnutie KPU BB k projektovej dokumentácii Vodárenská 39 bolo v zásadnom rozpore aj s platným územným plánom sídla (tak ako aj viaceré kauzy KPÚ BB, na ktoré sme upozorňovali) – z hľadiska správneho poriadku ide navyše o mimoriadne nebezpečný právny precedens s potenciálom ďalších negatívnych dopadov na hodnoty lokality.

   

  Tvrdíte, že Zásady ochrany pamiatkového fondu sú odborno-metodický a nie dogmatický materiál.
  Podľa nášho názoru nie je právne relevantné  a je mätúce  Vaše vyjadrenie, že Zásady nie sú „dogmatickým materiálom“.  Zásady sú právnym dokumentom, ktorý tvorí základný podklad pre výkon štátnej správy. Platné zásady sú súčasťou záväzných podkladov platnej územno-plánovacej dokumentácie.  To ako bezprecedentne KPU BB opakovane porušoval Zásady a účelovo prispôsoboval ich obsah pre správne konania, na to nám odpoveď nedávate. Pre situáciu v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici  je výpovedné a na Slovensku absolútne ojedinelé, že pozíciu ochrany hodnôt lokality a dodržiavania zásad zastávajú (opakovane) viac stavebné úrady ako Pamiatkový úrad, ktorý je  správnym orgánom na to zo zákona ustanoveným.

   

  Vami uvádzaný (ako pozitívny) príklad transferu muriva citadely v Košiciach pre obhajobu výstavby hotela na archeologickej lokalite bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici, podľa nášho názoru, len dokazuje, ako záujem silného investora prevalcuje snahy reálne ochrániť kultúrne dedičstvo.
  Zámer výstavby hotela na mieste archeologickej lokality bývalého dominikánskeho kláštora  v Banskej Štiavnici (národnej kultúrnej pamiatky) je podrobne zdokumentovaná kauza, ktorá dokazuje početné závažné odborné zlyhania KPÚ BB, ktoré ešte pred Pamiatkovou inšpekciou MK SR v rámci preskúmavania konštatoval aj Vami riadený úrad, ako aj archeologická a pamiatková rada pri MK SR. To, že sa hotel na lokalite nestavia, nie je bohužiaľ výsledkom prehodnotenia jeho nevhodnosti zo strany kompetentných správnych orgánov na úseku ochrany pamiatkového fondu, ale stiahnutím sa potenciálneho investora. Stavebné povolenie na jeho výstavbu – ergo fyzickú likvidáciu archeologickej lokality ako takej, je vďaka nekompetentnému konaniu KPÚ BB stále platné. 

   

  Obhajujete ambíciu riaditeľa KPÚ BB v uplatňovať formy prezentácie súčastí pamiatkového fondu súdobými architektonickými prostriedkami.

  Spôsob, ako presadzoval a realizoval riaditeľ KPÚ BB PhDr. M. Sura svoje ambície, považujeme za úplné nepochopenie princípov modernej pamiatkovej starostlivosti, odborné zlyhanie a nedodržiavanie i porušovanie platného Pamiatkového zákona a Dohovoru UNESCO.
  Za všetky prípady citujeme Prof. Tomáša Durdíka, držiteľa prestížneho ocenenia Europa Nostra, ktorý takto komentoval prebiehajúcu obnovu hradu Vígľaš:
  Ambiciózní, beze sporu chybný, v současné době realizovaný zaměr je zjevně nad jeho reálné možnosti a znamená velmi drastické zásahy do památkové podstaty objektu…. a nesporně představuje smutnou degradaci nezastupitelného objektu, která by v rámci současného europského pojetí památkove péče již nemala přicházet v úvahu.

   

  Navrhujete otvorenú diskusiu k problematike…
  Signatári výzvy vyzývali k takejto diskusii opakovane. Za účinnú verejnú diskusiu považujeme o.i. organizovanie odborných podujatí či publikačnú činnosť, ako aj vhodná interpretácia kultúrnych hodnôt verejnosti, najmú vlastníkom pamiatok. Tieto aktivity sú dnes na Slovensku zo strany PÚ SR zanedbávané a na neporovnateľnej nižšej úrovni ako napríklad v Českej republike.
  Mrzí nás, že „stojaté vody“ verejnej diskusie rozhýbala až medializovaná verejná výzva na odvolanie riaditeľa KPÚ BB PhDr. Miroslava Suru.

   

  S úctou

  Mgr. Martin Macharik, v.r.
  Ing. arch. Ľubica Paučulová, v.r.
  Ing. arch. Ľudmila Priehodová, v.r.

  Na vedomie: Mgr. B. Rezník, generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR[/quote]

  Zdroj: http://www.changenet.sk

 23. Pridavam aj PDF verziu

  Pridavam aj PDF verziu reakciu Dr. Kosovej z nasho partnerskeho portalu Changenet.sk

 24. Zatiaľ nikto nezvažoval

  Zatiaľ nikto nezvažoval petíciu na ministerstvo? Ja si myslím, že podpisov by sa našlo dosť.

  1. uz je to bezpredmetne, avsak

   uz je to bezpredmetne, avsak podla niektorych zisteni, vyberove konanie by malo byt vypisane aj na najvyssom urade. takze peticia …

 25. Výzva na odvolanie riaditeľa

  Výzva na odvolanie riaditeľa KPÚ úspešná

  Dňa 2.1. 2012 sa 14 občanov Banskej Štiavnica a Banskej Bystrice obrátilo s verejnou výzvou na generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR Katarínu Kosovú, aby odvolala riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici PhDr. Miroslava Suru.

   

  Vo výzve boli zhrnuté dôvody, ktoré viedli signatárov k takejto výzve, išlo predovšetkým o nekompetentné rozhodovanie v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Výzvu podporilo svojim podpisom 950 občanov

  V oficiálnej odpovedi od generálnej riaditeľky sa uvádza, že „neprevládajú jednoznačné dôvody na to, aby bol odvolaný z funkcie riaditeľa“. Pani generálna riaditeľka tak dodatočne legitimizovala konanie, ktoré signatári označujú za nekompetentné, škandalózne a účelové. Podľa signatárov výzvy je to veľmi nešťastný dôkaz pomerov, ktoré v oblasti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v súčasnosti prevládajú.

   

  Oceňujeme, že Ministerstvo kultúry SR situáciu vyhodnotilo inak, ako generálna riaditeľka PÚ SR a PhDr. Miroslav Sura ku 1.3.2012 už nie je zamestnancom KPÚ SR.

   

   

  Teraz apelujeme na PÚ SR, aby sa konkurz na nového riaditeľa neodďaľoval a prebehol transparentne a so zainteresovaním odbornej verejnosti. Len tak sa dá zabezpečiť, aby sa neopakovala situácia, ktorá viedla nespokojných občanov k výzve na odvolanie riaditeľa KPÚ Miroslava Suru.

Comments are closed.