Pozvánka na konferenciu “Remeslo a kniha 2017”

Remeslo_a_kniha_titul

Slovenská národná knižnica pozýva všetkých kolegov – odborníkov na ochranu fondov na pripravovaný I. ročník konferencie Remeslo a kniha,  ktorá sa uskutoční v dňoch  10.  až  12. mája 2017 v priestoroch  Slovenskej národnej knižnice.
Konferencia sa bude venovať najmä:
► praktickému reštaurovaniu a konzervovaniu
► výskumu v oblasti reštaurovania a ochrany písomného dedičstva
► reštaurátorským a konzervátorským materiálom používaným v praxi, novým materiálom na trhu
► zabudnutým a zaujímavým remeselným technikám a postupom v oblasti písomného dedičstva, kníhviazačstva, výroby materiálov
► novým technológiám a technickým postupom v reštaurátorskej a konzervátorskej praxi
► etickým problémom, ktoré sa spájajú s reštaurovaním a konzervovaním
► problematike, sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva

Konferencia je primárne určená pre odborníkov, odbornú verejnosť a vítaní sú aj študenti z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a konzervovania aj príbuzných odborov (kníhviazačstvo, archívnictvo a i.). Spolu s ostatnými účastníkmi konferencie sa tešíme aj na vaše osobné skúsenosti a výsledky odbornej práce!

Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.

Svoj záujem o účasť na konferencii, priebežné zasielanie informácií a program konferencie prosím potvrďte vyplnením predbežnej online-prihlášky na www.snk.sk alebo ju pošlite vyplnenú na adresu do 28. februára (prezentujúci) a do 5. apríla 2017 (účastníci bez príspevku) :
Slovenská národná knižnica
Ochrana fondov
Námestie J.C. Hronského 1
036 01, Martin
Slovenská republika

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…