Pergamen

Obnova.sk Fotografia

Pergamen je prírodný materiál. Ide vlastne o špeciálne spracovanú zvieraciu kožu. Používal sa v minulosti ako materiál, na ktorý sa písalo prípadne sa využíval v knihárstve na výrobu knižnej väzby. Využívaný bol hlavne pre jeho výborné chemické a mechanické vlastnosti a aj pre veľkú odolnosť voči vonkajším degradačným vplyvom. Medzi najzákladnejšie vlastnosti patrí: dobrá štiepateľnosť, zmršťuje sa pri vyšších teplotách, aj vlhký pergamen má veľkú odolnosť voči mikroorganizmom a je pomerne pevnejší a stabilnejší ako useň. Existuje niekoľko druhov pergamenu. Delia sa podľa typu kože , z ktorého je vyrobený alebo spôsobu spracovania.
Druhy pergamenu: 1. z koží – ovčie, kozie, bravčové
2. vellum – z teľacej kože (jemný materiál)
3. južný (Taliansko) – brúsená len mäsová časť
4. severný (Nemecko) – brúsené obidve strany
5. byzanský – lesklý a hladký
6. deložný – výrabaný z nenarodených zvierat
7. zlatotepecký – je vyrábaný z častí čriev

Štruktúra pergamenu
Keďže pergamen je vyrábaný z rôznych druhov koží aj jeho štruktúra ja rôzna. Podľa pôvodu a spôsobu spracovania je štruktúra rôzna ale chemická stavba je rovnaká. Základnou stavebnou jednotkou je kolagén. Jeho vlákna sú spojené do zväzkov a obalené ďalšou bielkovinou- elastínom. Okrem spomínaných bielkovín sa tam nachádzajú aj ďalšie – nevláknité bielkoviny a glykoproteíny. Okrem toho sa v pergamene nachádza určité množstvo vápnika, tuku a vody. A čiastočne aj dusíkaté zlúčeniny ako produkt prirodzenej degradácie.
Priečnym rezom môžeme na pergamene rozoznať dve vrstvy: 1. papilárna (jemné väzivo) a 2. retikulárna (hrubšie väzivo)

Vlastnosti pergamenu
Samotná štruktúra pergamenu predurčuje určité vlastnosti. Ako je absorcia vody a s ňou súvisiace bobtnanie. Pre vlastnosti pergamenu je dôležitý obsah tukov a chemická odolnosť.
Obsah vlhkosti – obsah vody v pergamene závisí na teplote a vlhkosti okolia, štruktúre pergamenu, obsahu hydrofilných a hydrofóbnych látok. Voda v štruktúre pergamenu potom ovplyvňuje jeho ďalšie vlastnosti (bobtnanie, pevnosť, pružnosť). Ak je teda pergamene príliš málo obsahu vody (menej ako 40%), menia sa aj jeho vlastnosti. Je neohybný a náchylnejší na mechanické poškodenie. Pergamen je tvrdý a neohybný. Naopak, ak sa v ňom nachádza príliš veľa vody (viac ako 80%) dochádza k deformácii okrajov listu a pergamen je náchylnejší na mikrobiologické napadnutie. Voda sa v pergamene viaže v troch formách: a) voľná b) viazaná c) pevne viazaná
Obsah tuku – tukové zložky prechádzajú jednak zo suroviny a jednak počas technologického procesu. Obsah tuku má vplyv na radu vlastností pergamenu (pevnosť, pružnosť, priepustnosť vody). Rozdelenie tuku v pergamene je nerovnomerné, väčšie množstvo sa nachádza na povrchu. Obsah tuku sa zisťuje pomocou extrakcie.
Teplota zmrštenia – zmrštenie pergamenu vplyvom zvýšenej teploty je dané schopnosťou kolagénu rýchlo kontrahovať pri teplotách 58° – 68°C vplyvom uvoľnenia priečnych väzieb. Ide o nenávratný proces. Postupným zahrievaním pergamenu za sucha nedochádza k žiadnym podstatným zmenám. Za sucha ja totiž pergamen podstatne odolnejší ( až do 150°C). Naopak, pri účasti vody dochádza k degradácii už pri 40°C.

Obnova.sk Fotografia

Fyzikálno-mechanické vlastnosti – táto skupina vlastností súvisí do značnej miery zo štruktúrou pergamenu. Vláknité usporiadanie kolagénových reťazcov dáva pergamenu výborné mechanické vlastnosti (pevnosť v ťahu, ťažnosť, pružnosť a odolnosť proti opakovanému ohybu).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Travertín

Ing. Ivan Herčko, CSc.
Travertínmi nazývame sladkovodné vápence, ktoré sa vyzrážali z presýtených roztokov bohatých na CaCO3 v podobe kyslého uhličitanu vápenatého Ca (HCO3)2 za pomerne nízkych teplôt. Na rýchlosť ich vyzrážania, farbu a tvar vylúčeného travertínu mal vplyv predovšetkým nerastný obsah vody, jej teplota, množstvo CO2, povrch krajiny, organizmy, ktoré sa nachádzajú vo vode a geologicko – tektonická stavba krajiny.

Ochrana a reštaurovanie textilu

Ochrana a reštaurovanie textilu

Sylvia Slezáková – Slovenské národné múzeum, BratislavaStručná charakteristika najrozšírenejších druhov vlákien umožní bližšie poznanie vlastností textilného materiálu.

Textilné vlákna sa delia do 3 základných skupín:

1. prírodné,

2. chemické,

3. hutnícke.

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

Príčiny degradácie a poškodenia pergamenu

Veľký počet rukopisov a dokumentov používa ako nosný materiál pergamen. Pergamen sa považuje za podobný materiál ako papier, ale s vyššou trvanlivosťou ale aj napriek tomu vykazuje za určitých podmienok charakteristické poškodenia, ktoré spôsobujú rôzne parametre prostredia (svetlo, vlhkosť, prach, plyny). Problémy súvisiace s poškodením pergamenu vplyvom znečisteného ovzdušia nie sú nové
( v 17. stor. to bol prach v uhlia). Pergamen je voči usni odolnejší aj vďaka tomu, že má pevnú kolagénovú štruktúru a pri výrobe získava alkalickú rezervu (luženie vo vápenatom prostredí a povrchová úprava kriedou). Táto rezerva ochraňuje pergamen pred kyslosťou.

Príčiny degradácie a poškodenia pergamenu

Veľký počet rukopisov a dokumentov používa ako nosný materiál pergamen. Pergamen sa považuje za podobný materiál ako papier, ale s vyššou trvanlivosťou ale aj napriek tomu vykazuje za určitých podmienok charakteristické poškodenia, ktoré spôsobujú rôzne parametre prostredia (svetlo, vlhkosť, prach, plyny). Problémy súvisiace s poškodením pergamenu vplyvom znečisteného ovzdušia nie sú nové ( v 17. stor. to bol prach v uhlia).

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.