Lietava hrad

Logo pamiatky

Impozantná zrúcanina sa rozkladá na okraji skalného útesu. Hrad pozostáva z jadra a troch predhradí. Jadro hradu tvorí torzo hranolovej obytnej veže na najvyššom výbežku brala a priľahlá rozsiahla budova hradného paláca. Hradná veža je dnes kompaktne zachovaná do výšky troch podlaží, najviac porušenou časťou sú koruny muriva a časť juhovýchodného nárožia, ktoré je oddelené zvislou trhlinou. Ďalšiu vážnu poruchu predstavuje okno na západnej strane 3. podlažia so silne poškodeným záklenkom. Nad ním je vypadnutý celý blok pôvodného muriva v mieste staršieho stredovekého okna. Severne od veže sa rozkladá rozsiahla stavba hradného paláca. Z budovy takmer intaktne stoja vonkajšie obvodové steny, vymedzujúce nepravidelný oválny pôdorys, zachované až po úroveň pôvodnej atiky. V severozápadnej časti v blízkosti napojenia paláca na neskorogotickú podkovovitú baštu sa začína rozsiahla deštrukcia múrov, ktorá sa tiahne až po ukončenie východného traktu s kaplnkou. V mieste výlomu steny sa zachoval čiastočne narušený okenný otvor s poškodeným kamenným ostením. Južný úsek oboch obvodových múrov paláca je v mieste napojenia na vežu výrazne vyklonený zo zvislej osi. Na juhovýchodnej strane v dôsledku odklonu steny došlo k otvoreniu trhliny, siahajúcej až po atiku. Na vnútornej strane tento odklon spôsobil aj posun časti bočnej priečky v priestore vstupnej brány. Jej prejazd je zaklenutý preborenou valenou klenbou, opretou do čiastočne rozpadnutej steny s bočnou sedíliou. Na východnej strane palác ukončuje nižší trakt s pôvodnou hradnou kaplnkou. Dobre zachovaný južný múr je narušený rozpadom okenných otvorov, ohrozené sú aj posledné zachované zvyšky neskorogotických okenných ostení. Priečky vytvárajúce vnútorné členenie paláca sa zachovali len čiastočne do výšky necelého jedného podlažia. Ich stabilitu ohrozuje pokračujúci rozklad pôvodných portálov. Na severnej strane je k palácu pristavaný úzky rizalitový prístavok. Jeho čelná stena smerom do priľahlej bašty je úplne rozpadnutá, vážne narušený je aj východný múr, kde postupne dochádza k deštrukcii líca muriva a jeho hĺbkovému rozpadu. Na severozápadnej strane na komplex horného hradu nadväzuje rozsiahle neskorogotické predhradie približne trojuholníkového pôdorysu. Na severovýchodnej strane predhradia opevnenie zosilňujú dve mohutné bašty. Východná podkovovitá bašta stojí v pôvodnej výške piatich podlaží. Jej obvodové murivo je v podstate konsolidované, najvýraznejšie narušené sú murivá renesančnej nadstavby. Tá je na vnútornej strane oslabená horizontálnymi kavernami a rozpadom koruny muriva, kde dochádza k uvoľňovaniu ostení okien najvyššieho podlažia. Severná nárožná bašta stojí rovnako v pôvodnej výške. Na vonkajšej strane dodatočne spevnená masívnou plentou, ktorá má miestami plošne rozpadnuté líce. Rozklad líca miestami prešiel do deštrukcie delových strieľní horného podlažia. Hradba, spájajúca obe bašty, narušená okennými otvormi pristavanej hospodárskej budovy, ktoré majú úplne deštruované záklenky. V strede hradby je otvor vstupnej brány do predhradia s porušenými špaletami a záklenkom. Severozápadná hradba sa zachovala v konsolidovanom stave, rozpadnuté je len murivo obrannej predprsne, z ktorého stoja len fragmenty. V hradbe je zakomponovaná nakoso postavená hranolová veža bývalej vstupnej brány. Stavba sa zachovala kompaktne, takmer v pôvodnej výške. Výraznejšie deštrukcie sa prejavujú len na vonkajších lícach južnej a východnej steny. Na južnej strane ukončuje predhradie mohutná hmota neskorogotickej obytnej veže. Jej kompaktne zachované múry sú porušené len rozpadom renesančných strieľní v úrovni posledného podlažia a výpadkom časti klenby arkiera na východnej strane. Vnútornú zástavbu predhradia tvoria obytné budovy na južnej strane a hospodárske stavby priložené k severovýchodnej hradbe. Členitá palácová stavba v južnom cípe predhradia sa skladá z dvoch traktov. Výraznejšie je deštrukciami postihnutý juhovýchodný trakt, ktorého vonkajšia stena na okraji skalného brala sa z podstatne časti zrútila. Zvyšný úsek pri napojení na obytnú neskorogotickú vežu je oslabený rozpadom pôvodného okna, okolo ktorého sa vytvorila rozsiahla kaverna. Ostatné steny traktu sú rozpadom okenných otvorov rozložené do samostatne stojacich blokov. Konsolidovane je zachovaný severozápadný trakt a objekt brány, chrániacej prechod do horného hradu. Hospodárske budovy pri severovýchodnej hradbe sú úplne deštruované, nad terénom sú čitateľné len nepatrné zvyšky nádvornej steny. Vonkajšie opevnenie patrí k najvýraznejšie narušených častiam hradného areálu. V jeho juhozápadnom čele stojí bastión, ktoré obvodové múry sú masívne poškodené plošným rozpadom líca. Na bastión nadväzuje budova prvej hradnej brány, ktorá výrazne utrpela deštrukciami za posledné polstoročie. V dôsledku rozpadu strieľní predhradia došlo k úplnej deštrukcii časti murív 2. a 3. podlažia, ale aj dodnes stojace časti sú oslabené v dôsledku rozkladu záklenkov portálu a strieľní. Obvodové hradby na severozápadnej a severovýchodnej strane sú narušené rozpadom soklovej časti vonkajšieho líca a časť ich úsekov je úplne deštruovaná. Polygonálny nárožný bastión má podobne ako hradby opadané rozsiahle plochy vonkajšieho líca muriva. Na východnej strane okruh vonkajšieho opevnenia uzatvára krátka hradba s polvalcovou baštou. Z jej murív v dôsledku výpadku podstatnej časti plášťa stoja len krátke úseky. V priestore predhradia v nadväznosti na bývalú neskorogotickú bránu stojí fragment polkruhovej flankovacej bašty. Z nej stojí len torzo v severnej časti jej obvodové plášťa s časťou strieľne. V blízkosti severnej nárožnej bašty prvého predhradia stojí zvyšok druhej hradnej brány v podobe časti múru so zvyškami pôvodných strieľní.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.