Oslavy výročí a jubileí pri Pamätníku hrdinom SNP a bojovníkom proti fašizmu vo Vranove nad Topľou

Titulny obrazok blogu uzivatela: Carmilla

Obyvatelia Vranovského okresu spočiatku oslavovali všetky významné výročia a jubileá kladením vencov a kytíc kvetov k pamätníkom padlých v Hanušovciach nad Topľou, Petrovciach, Hermanovciach, Bystrom a Závade. Zároveň navštevovali pomníky na Dukle a vo Svidníku. Od roku 1970 sa uskutočňovali slávnostné mítingy spojené s kladením vencov k pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom Vranova nad Topľou, umiestnenej na budove OV KSS, dnešného sídla Okresného riaditeľstva policajného zboru, a k pamätnej tabuli situovanej na dome Dr. Cyrila Daxnera, organizátora partizánskeho hnutia na východnom Slovensku. 

Vo Vranovských novinách z augusta 1971 sa už objavil návrh Pamätníka SNP pre okresné mesto od tunajšieho rodáka, akademického sochára Michala Czupila. Krátky úryvok informoval, že súsošie má byť umiestnené na kopci s názvom Okulka, kde bude spolu s vežiakmi nového sídliska tvoriť dôstojnú dominantu mesta. Pamätník SNP bol vo Vranove nad Topľou slávnostne odhalený v nedeľu 1. septembra 1974 pri príležitosti oslavy jubilejného 30. výročia Slovenského národného povstania. Napokon bol situovaný v parku na južnom konci námestia pred budovou II. ZDŠ vo Vranove nad Topľou a nie na Okulke, ako sa pôvodne plánovalo. Pamätník hrdinom SNP a bojovníkom proti fašizmu sa skladá z kamenného súsošia a podstavca, na ktorom je umiestnený nápis v nasledovnom znení: “Večná sláva bojovníkom proti fašizmu a za slobodu našich národov.” Autor súsošia akademický sochár Michal Czupil vyjadril túto myšlienku figurálnou kompozíciou pozostávajúcou z troch postáv v nadživotnej veľkosti. Uprostred sa týči postava sovietskeho partizána v dlhom vojenskom kabáte s baranicou na hlave, zovretou ľavou päsťou a zbraňou v pravej ruke. Po jeho pravici stojí slovenský partizán v dlhom kabáte, bez pokrývky hlavy so samopalom prehodeným cez plece a po jeho ľavici žena v jednoduchých šatách s bolesťou v tvári, hlavou sklonenou na vojakovom ramene a vlasmi zviazanými do uzla. Podľa autora má žena symbolizovať zázemie, ktoré umožnilo partizánsky boj i obete, ktoré si vyžiadal. Tváre mužov vyjadrujú vzdor i smútok zároveň.

Oslavy pri Pamätníku SNP v období socializmu

Oslavy významných výročí a jubileí sa od septembra 1974 preniesli k Pamätníku hrdinom SNP a bojovníkom proti fašizmu vo Vranove nad Topľou. Obyvatelia okresu si pri ňom tradične pripomínali výročie oslobodenia mesta Sovietskou armádou, Víťazný február, Deň víťazstva nad fašizmom, výročie Slovenského národného povstania, ktoré sprevádzali Slávnosti mieru a československo-sovietskeho priateľstva, okresné dožinky, Medzinárodný družstevný deň a Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu.

Všetky spomínané oslavy mali takmer rovnaký priebeh. O šiestej hodine ráno v mestskom rozhlase odznel slávnostný budíček. Dopoludnia sa obyvatelia Vranova a blízkeho okolia zhromaždili na vopred určenom mieste, najčastejšie pred budovou ONV. Potom sa manifestačný sprievod za zvukov Pochodu padlých revolucionárov pohol smerom k Pamätníku SNP. V prvých radoch kráčali poprední stranícki, štátni a hospodárski predstavitelia mesta a okresu na čele s predsedom OV NF SSR a vedúcim tajomníkom OV  KSS Ing. Jurajom Tužákom a predsedom ONV RSDr. Jánom Grumelom, ktorí sa v týchto funkciách spomínajú takmer dvadsať rokov. Za nimi nasledovali zamestnanci okresných závodov, podnikov, jednotných roľníckych družstiev, občania mesta, mládež aj najmladšia generácia pionierov a zväzákov. V poobednajších hodinách položil slávnostný sprievod vence a kytice kvetov k Pamätníku hrdinom SNP a bojovníkom proti fašizmu. Oslavy pokračovali slávnostným zhromaždením vo veľkej zasadačke ONV, okolo vyzdobenej tribúny pred budovou ONV alebo v kine Topľa, kde po hymnách ČSSR a ZSSR a prednesenej básni nasledoval slávnostný prejav, pozdravy hostí, odovzdávanie medailí a plakiet jednotlivcom a kolektívom, jednohlasne schválená zdravica sovietskemu ľudu a Internacionála. Slávnostné zhromaždenie bolo zavŕšené kultúrnym programom, v ktorom vystupovali folklórne súbory z domova a zo zahraničia, tanečné a hudobné skupiny, divadelné kolektívy, žiaci základných a stredných škôl inokedy sa v kine Topľa premietal film s revolučnou či vojnovou tematikou.

Počas januárových osláv výročia oslobodenia Vranova nad Topľou Sovietskou armádou sa pietneho aktu kladenia vencov pri Pamätníku SNP zúčastňovali v prvom rade poprední funkcionári straníckeho a verejného života mesta a okresu, aby vzdali úctu padlým vojakom a partizánom, ktorí sa tejto akcie 18. januára 1945 zúčastnili.

V priebehu osláv Veľkého februára v manifestačnom sprievode kráčali okrem predstaviteľov mesta a okresu príslušníci ľudových milícií, československej armády a zložiek Zboru národnej bezpečnosti, aby sa pri Pamätníku SNP poklonili bojovníkom za slobodu. Celé mesto bolo vyzdobené československými štátnymi vlajkami a červenými zástavami, heslá pripomínali odkaz víťazstva pracujúceho ľudu vo februári 1948. Tajomník okresného výboru strany odovzdával štátne vyznamenania Za zásluhy o ľudové milície, Za zásluhy o obranu vlasti, prezident republiky udeľoval štátne vyznamenania Za službu vlasti.

Májové oslavy sa niesli v znamení pracujúcich a výročia oslobodenia Sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti boli kolektívy a jednotlivci oceňovaní za pracovné výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom roku. Predseda ONV im odovzdal medaily Za zásluhy a rozvoj Východoslovenského kraja a medaily Za zásluhy a rozvoj okresu Vranov, niektorí boli zapísaní aj do Knihy cti OV KSS. Popoludní sa tradične konal pietny akt kladenia vencov  k Pamätníku SNP v centre mesta.

Koncom augusta prebiehali v okresnom meste súčasne Slávnosti mieru a československo-sovietskeho priateľstva, oslavy výročia SNP, okresných dožiniek a Medzinárodného družstevného dňa. Slávnosti sa začali dopoludňajším kladením vencov k Pamätníku hrdinom SNP, ktorého sa okrem vedúcich straníckych a verejných predstaviteľov mesta a okresu zúčastnili aj delegácie z družobných okresov Veľké Berezné zo Zakarpatskej oblasti USSR a okresu Žďár nad Sázavou, zástupcovia sovietskych vojsk z Jelšavy, priami účastníci protifašistického odboja, predstavitelia zložiek Národného frontu a vedúci hospodárski pracovníci podnikov a závodov okresu. Potom sa v uliciach mesta uskutočnila manifestácia družstevných roľníkov. Po príchode k amfiteátru vedľa ihriska TJ Bukózy boli otvorené dožinkové slávnosti a odovzdávali sa žatevné vence z najúspešnejších JRD predstaviteľom okresu a hosťom z družobných okresov.

Výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa vo Vranove zvyčajne oslavovalo 7. novembra a bolo spojené s otvorením Mesiaca Československo-sovietskeho priateľstva. Aj tieto oslavy sa začínali kladením vencov a kytíc kvetov k Pamätníku SNP, pri ktorom už čakala na prichádzajúce zhromaždenie pracujúcich, mládeže a delegácie sovietskych vojsk čestná stráž pionierov a členov protifašistického odboja. Počas slávnostného zhromaždenia v zasadačke ONV odovzdávali vedúci tajomník OV KSS a predseda ONV zaslúžilým členom strany blahoprajné listy, jednotlivcom a kolektívom BSP Pamätné plakety za rozvoj Vranovského okresu za dosiahnuté výsledky pri plnení plánovaných úloh a socialistickej súťaže na počesť výročia VOSR a diplomy za príkladné plnenie a prekračovanie plánovaných úloh. Po kultúrnom programe bola oslava výročia zakončená večerným lampiónovým sprievodom pionierov a mládežníkov ulicami Vranova. 

Oslavy pri Pamätníku SNP v porevolučnom období

V roku 1989 sa pri Pamätníku hrdinom SNP a bojovníkom proti fašizmu vzhľadom na revolučné udalosti už neoslavovalo výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. V nasledujúcich troch rokoch si výročie Dňa víťazstva nad fašizmom a Slovenského národného povstania pripomenuli už len predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Zmena nastala až v roku 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Obyvatelia Vranovského okresu si opäť začali každoročne pripomínať výročie oslobodenia mesta, Deň víťazstva nad fašizmom a Slovenské národné povstanie. Pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku SNP sa pravidelne zúčastňovali predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, primátor Vranova nad Topľou, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, zástupcovia politických strán, armády, polície, obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Vzhľadom na zmenu politického systému sa v dnešných dňoch líši aj priebeh jednotlivých osláv. 

Pri príležitosti výročia oslobodenia Vranova nad Topľou mesto usporadúva pred pamätníkom na námestí pietnu spomienkovú slávnosť spojenú s novoročným stretnutím primátora s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, politických stán a hnutí, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, spoločenských organizácií, cirkví, škôl, podnikateľských subjektov a médií. Vo večerných hodinách sa koná svätá omša za padlých najčastejšie v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie.

Májové oslavy víťazstva nad fašizmom organizuje mesto, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Hornozemplínske osvetové stredisko. Pietna spomienka kladenia vencov pri Pamätníku SNP na Námestí slobody sa zvyčajne koná medzi druhou a treťou hodinou poobede. Tohto aktu sa zúčastňujú priami účastníci odboja, predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, miestna štátna správa, samospráva a niektoré politické strany.

Spomienky na Slovenské národné povstanie koncom augusta každoročne sprevádzajú Hornozemplínske folklórne slávnosti. Podujatie má pečať medzinárodného festivalu, pretože sa ho pravidelne zúčastňujú domáci i zahraniční nositelia ľudových tradícií. Kultúrnemu programu predchádza akt kladenia vencov k Pamätníku SNP. Milovníci prírody v týchto dňoch podnikajú výstup na Šimonku, aby si pripomenuli miesta, kde kedysi pôsobila partizánska skupina Čapajev.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na oficiálnu časť osláv 66. výročia SNP prišlo okolo 2 500 ľudí

Okolo 2 500 ľudí, väčšinou skôr narodených, sa podľa organizátorov zúčastnilo na oficiálnej časti osláv 66. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Konali sa v nedeľu 29. augusta 2010 v areáli banskobystrického pamätníka SNP. Na slávnostnom zhromaždení po pietnom akte sa im s prejavmi prihovorili prezident Ivan Gašparovič, podpredsedovia Národnej rady SR Milan Hort a Robert Fico, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavel Sečkár a podpredseda českého Zväzu bojovníkov za slobodu Vasil Chymčák. Všetci vyzdvihli význam SNP v boji proti totalite a za slobodu.