Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo na FiF UK v Bratislave

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Z histórie

          Výučba muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave prebiehala spočiatku formou špeciálnych prednášok od roku 1951 v rámci odborov etnológia a archeológia. Samostatný študijný odbor sa otvoril v akademickom roku 1993/1994 formou 6 semestrálneho externého bakalárskeho štúdia realizovaného spočiatku pod Katedrou archeológie. Štúdium malo rozširujúci charakter a využívali ho najmä vysokoškolsky vzdelaní pracovníci múzeí. Jadro študijného programu tvorili prednášky z histórie, etnológie a prírodných vied. Zahrňoval teoretickú a aplikovanú muzeológiu a muzeologickú prax.

          V akademickom roku 1996/1997 prešiel odbor koncepčnou zmenou.  Výučba sa začala realizovať pod vedením Katedry etnológie a odbor bol pomenovaný ako Muzeológia a kultúrne dedičstvo. „Nadstavbový charakter“ sa síce zachovával, zároveň však odbor zdôrazňoval komplexnejšie  vnímanie muzeológie a monumentológie ako súčasti ochrany kultúrneho dedičstva. V roku 1998 bol vypracovaný a predložený do schvaľovacieho procesu návrh na akreditáciu magisterského stupňa štúdia, ktoré bolo koncipované ako dvojodborové. Po zavedení kreditového systému sa však nerealizovalo. Po prijatí vysokoškolského zákona a zjednotení študijných odborov bola muzeológia zaradená medzi historické vedné disciplíny. K priamymi príbuzným odborom sa stali etnológia, história, dejiny a teória umenia a kulturológia. V roku 2006 získala FiF UK akreditáciu na otvorenie jednoodborového denného bakalárskeho študijného programu Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Od roku 2012 má odbor akreditovaný denný magisterský stupeň štúdia. V súčasnosti je odbor pod gesciou Katedry etnológie a kultúrnej antropológie na FiF UK v Bratislave. 

 

Súčasnosť

          Súčasné štúdium muzeológie pozostáva z trojročného denného bakalárskeho štúdia a dvojročného denného magisterského štúdia. Jadro študijného odboru obsahuje: dejiny múzejníctva a pamiatkovej starostlivosti, teóriu ochrany kultúrneho dedičstva, základy teoretickej muzeológie a monumentológie, základy príbuzných vedných disciplín (archívnictvo, knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história) a medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva.

          Muzeológ prvého stupňa je charakterizovaný ako absolvent so znalosťami problematiky ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na praktickú oblasť – tzv. rovinu muzeografickú, ktorá zahŕňa najmä dokumentáciu, prezentáciu a ochranu fondov. Zároveň získa základy všeobecnej a špecializovanej muzeológie.

Muzeológ druhého stupňa ovláda problematiku múzejníctva a ochrany pamiatok s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej a špecializovanej muzeológie, etnológie a sociálnej histórie. Súčasťou štúdia je povinné absolvovanie muzeologickej praxe. Nosné témy jadra študijného odboru sú teoretická muzeológia a monumentológia, ochrana kultúrneho dedičstva, dejiny múzejníctva a pamiatkovej starostlivosti, aplikovaná muzeológia a ochrana pamiatok. Štúdium muzeológie vytvára podklady pre skvalitnenie ochrany kultúrneho dedičstva v múzeách a galériách ako aj pamiatkového fondu.

 

Lit.

KAČÍREK, Ľuboš, TIŠLIAR, Pavol. Stav a perspektívy štúdia muzeológie na Filozofickej fakulte UK. In. Dokumentácia druhej polovice 20.storočia a súčasnosti. Zborník z odborného seminára Etnológ a múzeum. Martin: SNM, 2012 s.135-146.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články