Nová expozícia sakrálneho umenia v Balneologickom múzeu v Pieštanoch

Vladimír Krupa

V piatok 11. júna 1999 bola v objekte Balneologického múzea v Piešťanoch, vo Vile dr. Lišku, slávnostne otvorená nová stála expozícia "Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea".
Ide o komornú expozíciu, v ktorej je prezentovaný výber – malá kolekcia – plastík svätcov a svätíc z 18. a začiatku 19. storočia z regiónu Piešťan (Chtelnica, Sokolovce, Vrbové a bližšie neurčených lokalít z tejto oblasti, prípadne z územia západného Slovenska)……Je tu jedna kamenná plastika a dvanásť drevených polychromovaných plastík. Expozíciu dopĺňa i jeden obraz, resp. kópia obrazu Paola Veroneseho "Svadba v Káne Galilejskej". Expozícia vznikla ako výsledok viacročnej spolupráce Balneologického múzea a Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a sú tu vystavené umelecké diela zo zbierok múzea, ktoré reštaurovali študenti, absolventi a pedagógovia školy v rokoch 1995-1998.
Aspoň stručne budeme charakterizovať jednotlivé vystavené diela. Komorná plastika svätého Jozefa s barokovými slohotvornými znakmi poznačená rustikálnym okruhom tvorby je datovaná do druhej polovice 18. storočia. Bola reštaurovaná muzeálnym spôsobom reštaurovania s dôrazom na pôsobenie originálu a prezentovanie pôvodnej polychrómie. Plastika Boha Otca je príkladom neskorobarokovej produkcie a zachovala sa v torzálnom stave. Pôvodná polychrómia sa nezachovala, až na nepatrné zvyšky pôvodnej podkladovej vrstva kriedy. Plastiku datujeme do polovice 18. storočia. Pôvodne zrejme bola súčasťou súsošia Svätej Trojice umiestnenej na oltári. Plastika by mala pochádzať z Chtelnice. Tu bola v roku 1713 ukončená prestavba kostolíka v obci na kostol a ten bol zasvätený Najsv. Trojici. Viackrát ho poškodili požiare (1747, 1784, 1787) a preto bol v rokoch 1794-1801 úplne prestavaný.
Madona s Ježiškom je príkladom tvorby ľudového umelca, ktorý poznal dobové barokové princípy a aplikoval ich. Dobu vzniku diela kladieme do prvej tretiny 18. storočia. Ďalšia plastika, taktiež Madona s Ježiškom je úplne iná. Táto kompozícia je spracovaná v reliéfnej forme a autor diela položil dôraz na ikonografickú symboliku (kráľovské atribúty, ornamentálny dekor odevu Panny Márie i Ježiška znázorňujúci bohato vyšívané rúcha, monogram IHS s krížom a troma klincami, mariánsky monogram, polmesiac a plamene s textom záverečnej sekvencie modlitby "Salve Regina). Dielo je reminiscenciou na dobové plastiky Madon zahaľované do textílií a inšpirované azda sochou v Mariánke pri Bratislave. Vzniklo zrejme koncom 18. storočia. Bol zvolený prístup muzeálneho reštaurovania s prezentáciou prvej sekundárnej premaľby so zvyškami originálnej vrstvy.
Plastiku vystavenú len pod označením "Svätica" nie je možné bližšie určiť pretože chýbajú atribúty, ktoré by ju bližšie identifikovali. Je zachovaná v torzálnom stave a až na úplne nepatrné zvyšky sa nezachovala ani pôvodná polychrómia. Môže ísť o Pannu Máriu, ktorá pôvodne držala na ľavej ruke malého Ježiška, alebo o niektorú šľachtickú sväticu. Je datovaná do obdobia okolo roku 1750.
Nasledujúcou prezentovanou plastikou je plastika neznámej svätice, ktorá mala pred reštaurovaním vďaka sekundárnym úpravám podobu Panny Márie Immaculaty (Nepoškvrnenej). Pôvodne to však bola niektorá zo šľachtických svätíc – sv. Alžbeta, sv. Barbora alebo sv. Katarína. Slohotvornými znakmi sa radí k barokovým dielam z obdobia okolo roku 1750. V priebehu 19. storočia došlo k jej úprave na Pannu Máriu Immaculatu zrejme v súvislosti s rušením staršieho mobiliára. Reštaurovanie odstránilo sekundárne úpravy a obnovilo autenticitu pôvodnej koncepcie diela z obdobia baroka. Vystavená Pieta je príkladom neskorobarokového diela, v ktorom sa stretávajú dva princípy: dynamický barokový a klasicistický, typický statickejším poňatím kompozície. Dielo vzniklo v poslednej štvrtine 18. storočia a reštaurovanie mu prinavrátilo pôvodné výtvarné a estetické hodnoty. V expozícii je zastúpený aj jeden z evanjelistov – svätý Lukáš evanjelista. Plastiku nám jednoznačne určuje atribút pri nohách svätca – býk. Dielo má rustikalizujúci charakter, pričom niektoré prvky pripomínajú odozvu gotického umenia. Plastika pochádza z konca 18.-začiatku 19. storočia. Autor diela sa pravdepodobne inšpiroval neskorostredovekou predlohou. Muzeálny prístup k reštaurovaniu diela fixuje zachovanú mieru originálu.
Expozíciu dopĺňajú plastiky apoštolov sv. Pavla a sv. Petra. Boli situované na oltárnej architektúre – sv. Pavol po pravej strane a sv. Peter po ľavej strane centrálneho výjavu. Obidve plastiky sú dielom jedného autora a majú bielu úpravu so zlátením vybraných častí. Tento spôsob povrchovej úpravy mal navodiť ilúziu, že plastiky sú vytvorené z mramoru. Datujeme ich do poslednej tretiny 18. storočia. Diela majú typické znaky barokového slohu s transformáciou do rustikálnej podoby, pričom sv. Peter má rustikálnejší charakter. Plastiky boli reštaurované muzeálnym spôsobom a doplnené boli len menšie úbytky aby sa zabezpečilo estetické scelenie výsledného pôsobenia.
Veľkej obľube sa v období baroka tešil svätec – sv. Ján Nepomucký. V regióne Piešťan je početne zastúpený aj v exteriéroch obcí realizovaný v kameni (pieskovec) a umiestnený obyčajne pri potokoch. V našej expozícii je zastúpený dvoma plastikami, tretia označovaná ako sv. Ján Nepomucký je zrejme iný svätec, a to sv. Karol Boromejský.
Neskorobaroková plastika sv. Jána Nepomuckého (koniec 18. storočia) zhotovená z pieskovca je komponovaná kompaktne. Jej celkové vypracovanie je jemné a precízne. Pôvodná polychrómia sa nezachovala, plastika bola sekundárne veľmi necitlivo pomaľovaná olejovými farbami, ktoré nerešpektovali detaily sochárskeho diela a potláčali ich. Sekundárne premaľby boli reštaurovaním odstránené a dielo získalo pôvodnú estetickú hodnotu. Socha pôvodne stála na stĺpe v časti obce Šalgočka. Drevená polychromovaná plastika sv. Jána Nepomuckého je príkladom tvorby expresívneho barokového smeru po polovici 18. storočia. Plastika tvorila pravdepodobne súčasť nástenného kompozičného celku – oltára s apoteózou tohto v baroku tak obľúbeného svätca. Okrem inkarnátu a vlasov bola pôvodne celá pozlátená. Keďže pozlátenie sa zachovalo len v mizivých fragmentoch, prezentovala sa originálna podkladová kriedová vrstva. Plastika svätca v nadživotnej veľkosti sa radí k príkladom prechodného štýlu medzi barokom a klasicizmom – má klasicistické i barokové prvky. Napriek tomu, že bola označovaná ako plastika sv. Jána Nepomuckého, predstavuje pravdepodobne sv. Karola Boromejského a vznikla asi začiatkom 19. storočia. Pre reštaurovanie bol zvolený prístup prinavrátenia pôvodnej autenticity s dôrazom na výtvarné a estetické scelenie.
Expozíciu dopĺňa kópia obrazu Paola Veroneseho "Svadba v Káne Galilejskej" (originál pochádza z rokov 1562-1563) namaľovaná v druhej polovici 19. storočia a je oproti originálu, ktorý má rozmery 6,66 x 9,90 m značne menšia (1,3O x 1,64 m) ale inak verne kopíruje originál. Obraz znázorňuje zázrak (spomínaný v evanjeliu sv. Jána), ktorý vykonal Ježiš Kristus, a to premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Na obraze je spodobené množstvo významných osobností tej doby (i maliarov vrátane autora obrazu). Reštaurovanie obrazu i rámu spočívalo v upevnení maľby, vyčistení, odstránení povrchových nečistôt, starého laku a premalieb, nadublovaní na novú podložku a upevnení na nový podrám. Po reštaurovaní bohato vyrezávaného rámu a po skompletizovaní obrazu a rámu vznikol celok vysokej umeleckohistorickej i estetickej kvality.
Na vernisáži expozície bol prezentovaný aj farebný katalóg k nej. Má dve časti – prvá je venovaná histórii Piešťan (mesta, kúpeľov i múzea) a oboznamuje čitateľa aj s významnými umeleckými artefaktami z obdobia najstaršieho osídlenia regiónu. Druhá časť predstavuje reštaurovaný súbor sakrálneho umenia a prístupnou formou približuje čitateľovi problematiku vlastného reštaurovania. Je výsledkom spolupráce nášho múzea s Katedrou reštaurovania, Ateliérom reštaurovania drevenej a polychrómovanej plastiky VŠVU v Bratislave, ktorá tento rok oslavuje 50. výročie založenia.
Expozícia predstavuje verejnosti také zbierky z fondov histórie a etnografie Balneologického múzea, ktoré doteraz neboli trvalo prezentované verejnosti. Jedným z dôvodov bol aj ich nepriaznivý stav, ktorý vyžadoval neodkladné reštaurovanie. Z hľadiska finančných možností múzea boli do tohto projektu, aj s finančnou pomocou mnohých sponzorov (IPM art, s. r. o., Piešťany, Chirana-Prema Export Import, Gorenje Slovakia, s. r. o., Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Elos Piešťany, Coca-Cola Beverages Slovakia Bratislava, Hotel Magnólia Piešťany, Penzión Jampa Piešťany, Bezák a syn Piešťany, Stavo-ing. s. r. o. Bratislava a Štátny fond kultúry Pro Slovakia), vložené nemalé prostriedky, ktoré ako vidno neboli vynaložené zbytočne. Aj touto cestou im ďakujeme.
Podujatie bolo zaradené ako sprievodná akcia slávnostného otvorenia letnej kúpeľnej sezóny roku 1999 v našom meste a záštitu nad ním prevzal primátor mesta Piešťany Ing. Juraj Csontos. Otvorenie obohatili svojim vystúpením žiaci ZUŠ v Piešťanoch pod vedením Zuzany Trnovcovej. Potom nasledovala voľná prehliadka expozície spojená s malým pohostením. Otvorenie prišla zaznamenať aj STV pre kultúrnospoločenskú reláciu Krížom-krážom. Všetkých záujemcov o kultúru a umenie srdečne pozývame na prehliadku tejto hodnotnej stálej expozície.  Publikované na: www.snm.sk dňa X. 2. 2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Reštaurujú sochu ukrižovaného Krista na Kalvárii

BRATISLAVA 29. januára 2002 (SITA) – Korpus ukrižovaného Krista z krížovej cesty na Kalvárii v Bratislave reštaurujú v súčasnosti v rámci projektu Starého Mesta Revitalizácia bratislavskej Kalvárie. Baroková plastika osadená na drevenom kríži pôvodne tvorila jedno zo zastavení krížovej cesty. Socha bola vysvätená v roku 1694. Jej autorom je neznámy nemecký sochár z preddonnerovského obdobia. Prieskum plastiky preukázal originálny bronzový odliatok s vrstvou prirodzenej medenej patiny. Pokrytá je hrubou vrstvou uhlíkatého depozitu a dvoma hrubými olejovými vrstvami náterov, ktoré sú prepojené s originálnymi vrstvami. Viditeľné sú stopy po streľbe, prestrelené miesta boli prelepené plátennými náplasťami a pretreté olejovými nátermi.

Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Na šírku komponovaný reliéf Poslednej večere v bohatom boltcovom ráme pochádza z kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej. Vznikol pravdepodobne v 60. rokoch 17. storočia za pôsobenia farára Michala Noscovia ako súčasť nového zariadenia chrámu patriaceho vtedy evanjelikom.

V Jeruzaleme odhalili vzácnu fresku z 12. storočia

V Izraelskom múzeu v Jeruzaleme verejnosti prvýkrát predstavili časť vzácnej fresky z 12. storočia, ktorá zobrazuje Ježiša, Pannu Máriu a Jána Krstiteľa. Stalo sa tak v pondelok 26. júla 2010 pri príležitosti znovuotvorenia múzea po trojročnej renovácii. Freska, ktorú objavili v roku 1999 v hrobke Panny Márie v Getsemanskej záhrade, mohla byť podľa odborníkov pôvodne až deväť metrov vysoká. Do dnešných dní sa z nej však zachovala iba spodná časť zobrazujúca nohy. V okolí Jeruzalema sa doteraz našli iba dve ďalšie podobné fresky, ostatné podľa archeológov zničili Saladinove vojská, ktoré dobyli Jeruzalem v roku 1187.

Svätice banskoštiavnickej gotiky

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Rímsko-katolícky farský úrad v Banskej Štiavnici vás pozývajú na výstavu Svätice banskoštiavnickej gotiky – reinštalácia časti neskorogotického oltára z roku 1506.
Vernisáž: štvrtok 29. apríla 2004 o 15:00, Starý zámok.
Výstava potrvá do 30. mája 2004.

Obnova.sk Fotografia

K PRIPRAVOVANEJ VYSTAVE KATEDRY RESTAUROVANIA V GMB

Onedlho, 4. maja tohto roku /asi1995?/ otvoria v Galerii mesta Bratislavy vPalffyho palaci reprezentativnu vystavu restauratorskej tvorby naSlovensku pod nazvom Katedra restaurovania Vysokej skolyvytvarnych umeni v Bratislave. Pedagogovia a posluchaci1949-1995. Vystava je prispevkom do volneho cyklurestauratorskych vystav, ktore uz maju v GMB svoju tradiciu. Narozdiel od predchadzajucich monografickych prezentacii (DorotaFilova, Gabriela Englischova) pojde o uceleny pohlad na tvorbukatedry restaurovania VSVU od jej pociatkov az po sucasnost,ktory pripravuje dvojica komisarov PhDr. Zelmira Grajciarova(GMB) a Doc. Ivan Rusina (VSVU)…