Nitriansko prezentujú nové materiály ako kolísku kresťanstva

Foto: http://www.chatakysucan.wbl.sk

Nitra má nové propagačné materiály, ktoré prezentujú región ako kolísku kresťanstva v strednej Európe. Takéto materiály doteraz na trhu chýbali. Vydalo ich Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ v rámci projektu s názvom Nitriansko – kolíska kresťanstva v strednej Európe. Teraz budú môcť návštevníci mesta nájsť v Nitrianskom informačnom systéme a v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade dve nové brožúry – Nitra a Nitriansko – Stručný príbeh počiatkov kresťanstva v stredovýchodnej Európe a Mapu najstarších sakrálnych pamiatok regiónu Nitra.
Prvá brožúra obsahuje informácie o počiatkoch kresťanstva na našom území a prezentáciu vybraných najzaujímavejších kresťanských pamiatok. Doplnená je aj o zoznam svätcov spojených s Nitrianskom, prierez najdôležitejšími historickými udalosťami a zoznam najzaujímavejších listinných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v Diecéznom múzeu. „Myslíme si, že vhodne doplní medzeru na trhu, pretože je naozaj jednoduchá, krátka a pritom z hľadiska informácií, myslím si, celkom zaujímavá,“ povedal šéf Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ Daniel Balko. Materiály vytlačí združenie v náklade podľa záujmu Nitrianskeho informačného systému a Diecézneho múzea, kde sa budú predávať za symbolickú sumu.
Združenie tiež vydalo listinné suveníry, ktoré doteraz v ponuke pre turistov neboli. Na ručne vyrábaných papieroch si budú môcť turisti kúpiť niektoré najstaršie listiny, ktoré sa spájajú s raným kresťanstvom a Nitrianskom – napríklad úvod Proglasu v hlaholike. Text „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha“ je zároveň oficiálnym citátom k jubilejnému Cyrilo-metodskému roku 2013.
Celkové náklady projektu Nitriansko – kolíska kresťanstva v strednej Európe sú 17 040 eur, z toho 15 240 eur získalo združenie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Partnermi projektu sú Krajský pamiatkový úrad Nitra a Pokladnica Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…