Zmluva o spolupráci medzi Mestom Nitra, biskupstvom, krajom a archeológmi

Zmluvu o partnerstve a spolupráci podpísalo počas Cyrilo-metodských slávností (2. – 6. júla 2008) Mesto Nitra, Biskupstvo Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav SAV v Nitre. Cieľom je zakotviť spoluprácu pri zvyšovaní atraktivity mesta pre cestovný ruch ako aj pri rekonštrukcii a sprístupňovaní historických a kultúrnych pamiatok. “Pokiaľ nepríde k partnerstvám a spájaniu sa, nemáme šancu na veľké investície do budúcnosti,” povedal primátor Jozef Dvonč.Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci svojich možností budú podporovať všetky aktivity, ktoré pomôžu mestu Nitra k získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto a kraj sa v zmluve zaväzujú vyčleniť finančné prostriedky pre biskupstvo na aktivity, ktoré zvyšujú atraktivitu areálu Nitrianskeho hradu a sprístupňujú národné, multikultúrne, historické, duchovné a intelektuálne dedičstvo obyvateľom. Takisto by mali podľa zmluvy vyčleňovať peniaze pre Archeologický ústav SAV na archeologické výskumy na území mesta a v jeho okolí. Biskupstvo sa zmluvou zaväzuje sprístupňovať verejnosti dedičstvo, ktoré je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, čiže areál Nitrianskeho hradu, Katedrálu svätého Emeráma a Diecézne múzeum. Archeologický ústav sa zaväzuje poskytovať všetky informácie o archeologických výskumoch v Nitrianskom kraji zmluvným partnerom a tiež sprístupňovať pamiatky, ktoré má v správe.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články