INSITA 2004

Obnova.sk Insita 2004

Medzinárodné periodické podujatie Insita je výberová umelecká výstava, jediná svojho druhu vo svetovom kontexte. Zameraná je na prezentáciu autentických hodnôt neškoleného výtvarného prejavu – naivného umenia, art brut a na umenie outsiderov.

Obnova.sk Insita 2004
Štruktúra výstavy Insita 2004:

1. Monografické výstavy dvoch víťazov Grand prix Insita 2000–2001. Milan Stanisavljević (1944), srbský sochár, ktorého tvorbu so symbolickým prístupom, rešpektujúcu prírodné podoby materiálu, charakterizujú expresívne, monumentálne a jednoduché formy. Dielo maliarky Kiymet Benity Bockovej (1958), pôvodom tureckej umelkyne, žijúcej v Nemecku, je výnimočné čistým a primárnym kompozičným riešením, poetickým cítením a harmonickými farebnými schémami.

2. Výstava Tváre a figúry je sémantickou interpretáciou tejto archetypálnej a existenciálnej témy. Predstavuje diela dvadsiatky významných umelcov európskeho, ale i svetového formátu. Výstava odkrýva špecifické výrazové momenty integrované v štýlovej rovine diel od expresívnych dynamických štruktúr k primárnym výrazovým formám (napr.: Aloise Corbaz, Madge Gill, Carlo Zinelli, Sava Sekulić, Ted Gordon, Dwight Mackintosh, Michel Nedjar, Ondrej Šteberl, Edmond Monsiel a i.).

3. Výberová kolekcia z rakúskeho Haus der Künstler predstavujúca autentickú tvorbu umelcov ako Oswald Hauser, Johann Tschirtner, Franz Kembeis, Johann Korec, August Walla, Johann Garber a i. je symptomatická absolútnou slobodou prejavu a primárnym inštinktom.

4. Prezentácia kolekcií diel výnimočných osobností, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v umení 20. storočia v medzinárodnom kontexte (Yeshayahu Scheinfeld, Zbyněk Semerák, Siebe Wiemer Glastra a Chico da Silva).

5. Konfrontačná medzinárodná súťažná prehliadka súčasných autorov v kategóriách naivné umenie, art brut a outsiderské umenie, z ktorých Medzinárodná jury určí laureáta Grand Prix Insita 2004.

Vernisáž: 26. jún 2004, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 27. jún – 3. október 2004
Koncepcia výstavy Katarína Čierna v spolupráci s medzinárodnou jury
Miesto výstavy: Dvorana MK SR, Námestie SNP 33 Galéria umenia Incheba, Viedenská cesta 3

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie