Múzeá v súčasnej situácii

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného
dňa múzeí 14. 5. 2011 mala verejnosť možnosť vidieť a zažiť bohatú ponuku aktivít týchto
inštitúcií.  Úspech tohto už tradičného podujatia a nasadenie pracovníkov múzeí pri  jeho
realizácii môže u verejnosti vytvárať dojem, že múzeá  v súčasnosti  bez problémov zvládajú
riešenie svojich úloh. Skutočnosť je však iná a väčšina týchto inštitúcií zápasí so značnými
ťažkosťami komplikujúcimi  vykonávanie ich základného poslania. Preto považujeme za
potrebné  upozorniť  spoločnosť i zriaďovateľov  aj  na  túto  druhú, menej pôsobivú stránku
činnosti múzeí.
           
Na základe  analýzy súčasnej situácie v múzeách na Slovensku upozorňujeme na
dlhodobo neriešené problémové oblasti, ktoré negatívne vplývajú na činnosť týchto inštitúcií
a vypuklo sa prejavujú v súčasnej hospodárskej situácii.  Aj napriek  pozitívnym  krokom zo
strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (možnosť poskytovania dotácií,  podpora
elektronickej  evidencie  zbierok,  digitalizácia zbierkových predmetov, v rámci ktorej je časť
finančných prostriedkov vyčlenená aj na ich odbornú ochranu a deklarovaný záujem
o riešenie problémov v tejto oblasti) a snahy zriaďovateľov o zabezpečenie tých najnutnejších
výdavkov sa na výsledkoch činnosti múzeí podpisuje dlhodobé zanedbávanie  systémového
riešenia a finančné podhodnotenie základných  oblastí múzejnej činnosti. Následkom tejto
situácie sa nevytvárajú podmienky  pre  systematickú  prácu a  jej dostatočné  technické
i personálne zabezpečenie.

– Akvizičná činnosť
Jednou zo základných úloh týchto inštitúcií je získavanie zbierkových predmetov. Za
súčasnej finančnej situácie nie je možné systematicky podľa akvizičných plánov
jednotlivých múzeí dopĺňať jestvujúce respektíve vytvárať nové zbierkové fondy a tak
kvalitatívne zhodnocovať  a rozširovať  dokumentáciu kultúrnych  a hospodárskych
dejín a prírodného bohatstva na Slovensku.
– Odborná starostlivosť o zbierkové predmety (uloženie zbierok a zariadenie
depozitárov,  konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie predmetov)
Na túto činnosť sa v súčasnosti  vynakladajú minimálne finančné prostriedky, múzeá
nie sú dostatočne vybavené personálne ani technicky, absentuje odborné pracovisko na 
školenie pracovníkov vykonávajúcich túto špecifickú činnosť. 
– Stav sídelných objektov
Múzeá na Slovensku v drvivej väčšine prípadov sídlia v budovách pôvodne
postavených na iné účely. Mnohé z týchto budov sú historické a viaceré dokonca
kultúrne pamiatky. Ich rekonštrukcia a prispôsobenie súčasným požiadavkám na
uloženie zbierok a prezentačné účely si vyžaduje značné finančné výdavky. Jednou z
možností získavania financií  sú prostriedky z Európskej únie – tie však majú
nastavené kritériá  (napríklad  návštevnosť), ktoré nie  sú schopné spĺňať múzeá
v okrajových regiónoch Slovenska. Špecifický problém majú múzeá zriaďované
samosprávami  – samosprávy  musia riešiť predovšetkým problémy súvisiace so
školstvom, zdravotníctvom či dopravou a teda nemajú finančné prostriedky na plné
hradenie náročných rekonštrukcií.
– Personálne zabezpečenie
Nezanedbateľným problémom je postavenie odborných pracovníkov múzeí. Vo veľkej
väčšine sa jedná o vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov, ktorých prvoradou
úlohou je odborná správa zverených zbierok a jej prezentácia. Táto činnosť je však zriaďovateľmi podhodnocovaná, odborné pozície zanikajú, vznikajú kumulované
funkcie, znemožňujúce  vykonávanie úzko špecializovanej činnosti akou je  múzejná
práca. Do popredia sa dostáva požiadavka kvantity často bez ohľadu na kvalitu.
Množstvo úloh narastá a finančné ohodnotenie výrazne zaostáva za priemernou mzdou
v hospodárstve SR.

Zväz múzeí na Slovensku navrhuje viaceré možnosti riešenia tohto problému:
– Vzhľadom k tomu, že múzeá spravujú zbierkové predmety tvoriace kultúrne
a prírodné dedičstvo Slovenska bez ohľadu na ich zriaďovateľa,   žiadame navýšiť
finančné prostriedky do Dotačného systému MK SR na programy týkajúce múzeí
a galérií, najmä na ochranu zbierkových predmetov, vrátane rozšírenia
oprávnených žiadateľov aj o múzeá spravované inými rezortmi.
– Prehodnotiť kritériá určujúce oprávnených žiadateľov zo Štrukturálnych fondov
Európskej únie tak, aby sa podstatne vyššie percento zriaďovateľov múzeí mohlo
zapojiť do pripravovaných európskych výziev.
– Pripraviť legislatívne podmienky pre systematizáciu odbornej činnosti v múzeách,
ktorej cieľom by bolo jednoznačné definovanie odborných múzejných činností tak,
aby múzeum bez ohľadu na zriaďovateľa mohlo profesionálne  vykonávať všetky
zákonom požadované odborné činnosti.
– Apelujeme na zriaďovateľov, aby pristúpili k systémovým opatreniam
zohľadňujúcim základné poslanie múzeí. Kultúra  môže v najbližších rokoch
zohrať významnú úlohu pri  rozvoji našej krajiny a posilniť jej
konkurencieschopnosť. Preto je potrebné stimulovať a zabezpečiť fungovanie
inštitúcií, ktoré sa svojimi aktivitami podieľajú formou uchovávania a prezentácie
nášho kultúrneho dedičstva na tomto procese. Aby nedochádzalo k situáciám, kedy  
na základe analýzy v rámci ekonomickej úspory je  napríklad  navrhnuté jedno
z našich najvýznamnejších múzeí Slovenské banské múzeum v Banskej  Štiavnici
na zrušenie.

Sme si plne vedomí zložitosti súčasnej situácie. Múzeá na základe svojho poslania
na svoju činnosť potrebujú a aj budú vždy potrebovať dotácie. Je na nás všetkých, aby
sme dokázali aj v súčasnosti opodstatnenosť týchto inštitúcii a zachovanie ich dôležitého
miesta v rámci  našej kultúry a v povedomí našej spoločnosti.

Bratislava 20.05.2011
Členovia Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Reakcie: Výbor NR SR pre

    Reakcie: Výbor NR SR pre kultúru a médiá (PDF), Minister kultúry SR (PDF), Žilinský samosprávny kraj (PDF), Trnavský samosprávny kraj (PDF), zdroj ZMS.sk

Comments are closed.