Muzea, památky a konzervace 2011 – konference

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, společně se Slezským zemským muzeem v Opavě, Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Slezskou univerzitou v Opavě, připravuje program pro již 6. ročník konference

Muzea, památky a konzervace 2011, která se letos bude konat v Brně


ve dnech 31. – 1. června 2011


v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice na Masarykově univerzitě, Kamenice 5, 625 00 Brno.


 


Základním cílem konference, na které by se měli setkávat především mladí odborníci, je umožnit jim prezentovat dosažené výsledky a podpořit výměnu zkušeností a názorů nejen z oblasti péče o kulturní dědictví. Předpokládá se, že na konferenci zazní příspěvky muzeologů, konzervátorů-restaurátorů, technologů konzervování a restaurování, historiků, historiků umění, architektů, archeologů, etnologů a dalších specialistů z řad společenských a přírodních věd.


 


Jsme názoru, že široká výměna názorů a poznatků může napomoci nejen k poznání často velmi odlišných oborů či navázání osobních kontaktů, ale ve svém důsledku pak i ke zkvalitnění péče o naše společné kulturní dědictví. Příspěvky a postery prezentované v rámci konference by měly odrážet problematiku dotýkající se činnosti muzeí a galerií, památkové péče, jakož i konzervování a restaurování.


 


Program konference bude zaměřen na následující témata:


konzervování a restaurování památek – teorie, technologie a praxe v konzervaci a restaurování památek


proměny moderního muzejnictví – očekávání a potřeby dnešní společnosti v oblasti péče o historické artefakty „in fondo“


ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví – teoretická zamyšlení a praktické projekty nejen z oblasti památkové péče


Zájemci mohou zasílat přihlášky podle pokynů, které budou uveřejněny na web stránce Ústavu chemie PřF MU (http://ustavchemie.sci.muni.cz/konference-ko-re).


V případě velkého zájmu si organizátoři vyhrazují právo výběru příspěvků. Jednacím jazykem konference bude český a anglický jazyk.


 


Výše konferenčního poplatku bude upřesněna v průběhu února 2011. Autor přednášky je od konferenčních poplatků osvobozen, autor posteru hradí poplatek snížený. Poplatek bude zahrnovat účast na konferenci, sborník příspěvků a vstup na společenský večer.


Bližší informace obdrží autoři přednášek a posterů v průběhu února 2011.


Prosím o předání informace o konání konference všem potenciálním zájemcům.


 


Za přípravný výbor konference:


Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.


 


Korespondenční adresa:


Ústav chemie PřF MU, Brno, Kotlářská 2. 61137 Brno


tel. 54949 6690, mobil 728941133


jiriprihoda@seznam.cz; prihoda@chemi.muni.cz


 


 


Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.