Lokality UNESCO na Slovensku propaguje nový katalóg

Propagova? lokality UNESCO na Slovensku má nový fotokatalóg Cesta UNESCO 1, ktorý vydal Mestský úrad v Ružomberku.

?V knihe sme sa snažili použi? fotomateriál, ktorý ešte nebol publikovaný,? uviedol projektový manažér mesta Pavel Scheer. Jednu tretinu 36-stranového katalógu tvoria fotografie z pamiatkovej rezervácie ?udovej architektúry Vlkolínec a v ?alších dvoch tretinách sa nachádzajú fotografie z Bardejova, Banskej Štiavnice a pamiatok v okolí Spišského Podhradia. V katalógu je zaradená aj jediná prírodná pamiatka UNESCO na Slovensku ? jaskyne Slovenského krasu.


Vydanie katalógu sa stalo sú?as?ou projektu, v rámci ktorého bol nato?ený aj 18-minútový dokumentárny film o Vlkolínci. Zárove? boli zhotovené aj propaga?né banery pre spolo?nú propagáciu lokalít UNESCO na Slovensku. V októbri sa v Ružomberku na tému Cesta UNESCO uskuto?nil aj seminár, kde boli lokality bližšie predstavené. Katalóg je nepredajný, jednotlivým subjektom cestovného ruchu je distribuovaný iba prostredníctvom partnerských miest, cez informa?né centrá, Ministerstvo kultúry (MK) SR, komisiu UNESCO a SACR. V Ružomberku je možné ho získa? na požiadanie v Informa?nom centre a tiež vo Vlkolínci.


Na vydaní fotokatalógu a filmu sa podie?al Mestský úrad v Ružomberku a Slovenská správa jaský? v Liptovskom Mikuláši. Finan?ne ho podporili z programu Obnovme si svoj dom MK SR a mesto Ružomberok. Projekt stál približne 300-tisíc korún. Na príprave vydania fotokatalógu sa podie?ali Jaroslav Maga, ?ubomír Schmida, Peter Svr?ek, Pavel Scheer a Karol Klvá?ek. V náklade 1200 kusov ho vytla?il Repro servis v Liptovskom Mikuláši.


Mestský úrad v Ružomberku vydal v minulom roku spolo?ne s mestami – Bardejov, Banská Štiavnica a Spišské Podhradie publikáciu s názvom Spolo?ne v klenotnici UNESCO. ?Na jej vydaní spolupracoval tím autorov zo všetkých lokalít,? povedal Scheer. Po?as spolo?ných stretnutí pod?a neho vznikol nápad spoji? lokality Cestou UNESCO. Kniha je zverejnená v piatich jazykových mutáciách na internetovej stránke www.cestaunesco.sk .


Ako uvádzajú autori na stránke, uvedené lokality sa svojím spôsobom stali kompasom pri h?adaní Slovenska. ?Sú vstupnou bránou pri zoznamovaní sa s krajinou, ktorá dostala do daru prekrásnu a pestrú prírodu,? píšu. Úspešnos? publikácie motivoval autorov k ?alšej spolo?nej myšlienke, ktorou je vydávanie katalógov s názvom Cesta UNESCO 1 ? 4. Fotokatalógy majú postupne odprezentova? pamiatky a v menšej miere aj ostatné lokality UNESCO na Slovensku.

Zdroj: http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=3011401

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.

Lokality UNESCO na Slovensku – Spišský hrad

Jedinečnému urbanisticko-krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje ruina Spišského hradu. Hrad patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy – Spišská Kapitula, ktorá je charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podhradie.

Lokality UNESCO na Slovensku – Banská Štiavnica

Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.