Kornel Földvári a jeho 75-ro?ný Kultúrny život

V Slovenskom národnom múzeu ? v Kaviarni Múzeum v Bratislave bude 19. marca 2007 ?aka? na Kornela Földváriho príjemné prekvapenie. V tento de? sa totiž uskuto?ní otvorenie výstavy, ktorú pre neho zorganizovala skupina priate?ov, spisovate?ov a karikaturistov.

Výstava prezentujúca ich poh?ad, postoje a pocity na život ?najpopulárnejšieho neznámeho autora? a výraznej osobnosti slovenského kultúrneho života bude pre verejnos? sprístupnená od 20. marca do 10 apríla 2007.


Na otvorení výstavy, pripravovanej ako prekvapenie pre spisovate?a, prekladate?a a organizátora kultúrneho života pri príležitosti jeho 75. narodenín, sa uskuto?ní aj krst knihy KORNEL F?LDVÁRI a jeho 75 ro?ný KULTÚRNY ŽIVOT.  Nieko?ko poh?adov slovenských karikaturistov na svojráznu osobnos? i osobu K. Földváriho budú môc? vzhliadnu? aj návštevníci rovnomennej výstavy.


Feldvari


Kornel Földvári si od pubertálnych za?iatkov vypracoval umný systém pseudonymov. Pod?a ?asopisu RAK ide o ?najpopulárnejšeho neznámeho autora?. Pod jedným dôveryhodne znejúcim menom vydal Haškovou Lipnicou ocenený súbor humoresiek Netypické príbehy (1963), pod iným po rokoch malú monografiu o Dušanovi Polakovi?ovi (1987).


Predtým, než ho stihli (žia?, pod vlastným menom) vyhodi? z vysokej, a kým narukoval na jednu zo šácht kladnianskeho revíru, ?zrastal s robotníckou triedou? v Preme Stará Turá. Po návrate do civilu bol trinás? rokov redaktorom Kultúrneho života, resp. Mladej tvorby a po príchode bratských tankov v?aka úspešnému lobovaniu Milana Lasicu rok a kúsok riadite?om Divadla na korze. Nasledujúcich dvadsa? rokov normalizácie pre?kal bez možnosti písa? i preklada?; živil sa ako obchodná referentka, aby sa nakoniec vynoril ako starecky ufrflaný námestník ministra kultúry.


V sú?asnosti si vôbec neužíva zaslúžený odpo?inok. Pod vlastným menom debutoval v roku 1999 knihou O stru?nosti. V roku 2003 kone?ne vydal dlho o?akávanú knihu humoresiek Príbehy z naftalínu (podtitul Humoresky 1963 ? 1977), v ktorej uverejnil prózy zo starých, ?asom zažltnutých rukopisov a nieko?ko aj z Netypických príbehov. V roku 2004 vydal knihu o Lasicovi a Satinskom: Svet pre dvoch, v roku 2005 v Prahe 14 ostrých ? Slovenskú ?ítanku, v ktorej predstavil bratom ?echom našu literárnu krowiakovskú generáciu; a svojej ve?kej láske ? karikatúre venoval zatia? tri knihy: Pä?advadsa? (2005), O karikatúre (2006) a Jozef Schek (2006).


Zdroj textu: Tomáš Janovic v publikácii Kornel Földvári a jeho 75 ro?ný KULTÚRNY ŽIVOT


Výstava: Kornel Foldvári a jeho 75-ro?ný KULTÚRNY ŽIVOT
Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum v spolupráci s JW producentskou spol.
Autor výstavy: František Jablonovský
Miesto konania: Slovenské národné múzeum, Bratislava ? Kaviare? Múzeum, Múzejná 2
Termín: otvorenie 19.2.2007, pre verejnos? 20.2.2007 ? 10.4.2007

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nanosvet

Slovenské národné múzeum v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ob?ianskym združením RIO 21 pripravili výstavu Nanosvet, ktorá ponúkne verejnosti a najmä mládeži poh?ad na svet ve?mi malých ro

Dunajské príbehy

Pod spoločným názvom DUNAJSKÉ PRÍBEHY pripravili SNM – Múzeum židovskej kultúry, odbor kultúry Mesta Salzburg, Židovské múzeum Viedeň a Rakúske kultúrne fórum Bratislava dve výstavy: Stefan Zweig – európsky Rakúšan a Kladovo – útek do Palestíny. Množstvo unikátneho a pôsobivého materiálu dokumentuje príbehy židovských utečencov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny pokúsili po Dunaji dostať do Palestíny. Utečencom bol aj slávny spisovateľ Stefan Zweig, ktorého život a dielo je témou druhej výstavy.

Stred Európy je tentoraz v Berlíne

BERLÍN – Stred Európy okolo roku 1000 sa volá výstava, ktorú otvorili v Dome Martina Gropia v Berlíne a ktorú nadšene hodnotí ako kritika, tak aj návštevníci. Popri Nemeckom historickom múzeu, Združení na výskum staroveku a Reissovom múzeu v Mannheime sa na výstave, ktorá stála dvadsaťjeden miliónov mariek, podieľa aj Slovenské národné múzeum, Národné múzeum z Prahy aj múzeá z Krakova a Budapešti. S výnimkou svätoštefanskej koruny, ktorej maďarský zákon nedovoľuje opustiť krajinu, je tu vystavených dvetisícosemsto vzácnych exponátov z dvanástich krajín. Medzi nimi aj prilba českého vojvodu sv. Václava.