Konferencia: Osobnosti v živote rodín vzory a autority ktoré formovali osudy naších predkov

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Slovenská národná knižnica Národný biografický ústav Slovenský národný archív Vás srdečne pozývajú na konferenciu OSOBNOSTI V ŽIVOTE RODÍN VZORY A AUTORITY, KTORÉ FORMOVALI OSUDY NAŠICH PREDKOV v dňoch 15. – 16. októbra 2014 (streda – štvrtok)

v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice Nám. J. C. Hronského 1

 

MILÍ PRIATELIA,
srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutiepriaznivcov genealógie a heraldiky. Radi by sme ním poukázali na to, ako mnohé osobnosti (vzory, autority zvnútra i z vonkajšieho prostredia rodín, či už skúsení predkovia alebo rodinní príslušníci, kňazi, učitelia či iné osobnosti z okolia) formovali osudy (nielen) našich predkov, a týmto spôsobom povzbudili bádateľov v oblasti rodinnej histórie i iných, aby im vo vlastnom výskume a publikovaných prácach venovali viac pozornosti. Pretože aj diela, ktoré nám predkovia zanechali a ktoré ostanú i po nás, formujú naše osudy i charakter celej spoločnosti, chceme tiež ponúknuť pohľad na okolnosti vzniku publikácií a motivovať tým autorov k zodpovednému prístupu k ich tvorbe.
Tešíme sa na vás.

 

STREDA 15.10.

9.00 – 9.15  OTVORENIE

9.15 – 10.30  PREDNÁŠKY
Marina Čarnogurská, Bratislava
O autorite predkov v tradičnej čínskej spoločnosti
Sádhví Párvatí, Praha
Osobnost učitele podle védské kultury
Šarlota Drahošová, Nitra
Vplyv učiteľa na žiaka a rodinu
v druhej polovici 19. storočia
Ján Golian, Martin
Kňazi, učitelia a rodiny detvianskej farnosti
v „dlhom“ 19. storočí
Oľga Kvasnicová, Topoľčany
Pramene k výskumu života a pôsobenia
učiteľov evanjelických škôl
(na príkladoch z Trenčianskeho seniorátu)

10.30 – 11.00  PRESTÁVKA

11.00 – 12.30  PREDNÁŠKY
Leon Sokolovský, Bratislava
Učitelia v najstaršej kronike ľudovej školy
v Kokave nad Rimavicou (1918 – 1938)
Radoslav Ragač, Bratislava
Osobné spisy učiteľov
v Slovenskom národnom archíve
Peter Keresteš, Nitra
Hospodárski úradníci – nový objekt
genealogicko-historických výskumov
Marta Dobrotková, Trnava
Katolícke misie a Slováci v zahraničí
Tomáš Migra, Trnava
Páter Štefan Senčík SJ
a jeho pôsobenie v Kanade
Katarína Olejňáková, Martin
Gabriel Székely, Prešov
Vzory, ktoré mali vplyv na osudy
jednej grécko-katolíckej rodiny

12.30 – 14.00  PRESTÁVKA

 

STREDA 15.10.

14.00 – 15.00 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SGHS

15.00 – 16.30 
UVEDENIE NOVÝCH PUBLIKÁCIÍ

17.00 – 18.00
SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE
účastníkov podujatia
(vložné: 5 €)

19.00 – 20.15
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Národný cintorín 2.
Slovenské komorné divadlo, Martin
(vstupné: 8 €, toto predstavenie býva vždy vypredané, vstupenky si preto, prosím, rezervujte do 15.9.2014 na milan.sismis@snk.sk)


ŠTVRTOK 16.10.

9.00 – 10.15  PREDNÁŠKY

Ako sa rodí kniha
Osobnosť knihy (úvodné slovo)
Ako sa rodí kniha:
Peter Feranec, Martin
Pohľad polygrafa
Peter Ďurík, Martin
Pohľad knižného grafika
Igor Sokolík, Martin
Pohľad vydavateľa
Eva Martinusíková, Martin
Zo skúseností autora

10.15 – 10.45  PRESTÁVKA

10.45 – 11.45  EXKURZIA
do tlačového strediska SNK (v budove)

11.45 – 12.00 ZÁVER

 

Stravovanie. Pre rekonštrukčné práce v budove Slovenskej národnej knižnice sa v týchto priestoroch stravovať nedá. V blízkosti, v centre mesta je však veľa ďalších stravovacích možností. Bližšie informácie o nich vám poskytneme na mieste.

Informácie milan.sismis@snk.sk 043 2451459

 

POČAS PODUJATIA SI BUDETE MÔCŤ zakúpiť odbornú literatúru od viacerých vydavateľov vrátane najnovších titulov z produkcie SGHS so zvýhodnenými cenami, platnými len počas podujatia Zdenko Ďuriška Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova 17,50 € (bežne 20,00 € + poštovné)


Frederik Federmayer a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948 22, 00 € (bežne po 25,00 € + poštovné)

 

Jozef Novák – Juraj Roháč Heraldik bez erbu 

Vladimír Rábik Diplomatarium Sancto

Adalbertinum Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky
Erbové  listiny
všetky po 9,00 € (bežne po 10,00 € + poštovné)


ČLENOVIA SGHS BUDÚ MÔCŤ UHRADIŤ  ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…