Heraldik bez erbu

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Milí priatelia, dovoľujeme si vás informovať, že v sobotu dňa 5.11.2011 o 13.00 hod. sa v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2011 v Bratislave uskutoční prezentácia víťaznej knihy regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Turca 2010: Jozef Novák-Juraj Roháč: Heraldik bez erbu.
Súčasťou prezentácie bude beseda s autorom – pánom profesorom Novákom. Podujatie sa uskutoční na pódiu č. 2 v grarancii Žilinského samosprávneho kraja a Turčianskej knižnice v Martine. Bibliotéka 2011 sa koná  v INCHEBE Bratislava, hala D, hala A1v dňoch od 3. do 6.11.2011, otváracie hodiny 10.00-18.00 hod. Bližšie informácie o veľtrhu a celkovom programe sú na www.incheba.sk Srdečne vás na podujatie pozývame.

Viac o knihe na http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/heraldik.html
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Český pamiatkár odsúdený za nečinnosť

Bývalý vedúci odboru kultúry okresného úradu v Lounoch Petr Novák sa ocitol pred súdom kvôli havarijnému stavu zámku v Dobříčanoch pri Žatci. „Nevyužil všetky zákonné opatrenia, nevykonal žiadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie pred vstupom, nezabránil ďalšiemu chátraniu, nepožiadal o financie na záchranu, hoci o týchto možnostiach vedel…“ – z tohto všetkého bol Novák obvinený. Súhrnne: marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti s trestnou sadzbou jeden rok. Sudca okresného súdu v Lounoch nakoniec Nováka odsúdil na 6 mesiacov odňatia slobody s ročným podmienečným odkladom a na dvojročný zákaz činnosti vo vedúcej funkcii v oblasti pamiatkovej starostlivosti. „Neplnil řádně své povinnosti v souvislosti výkonem své funkce. Neučinil všechny kroky, které mohl. Nebylo sice možné zámek zachránit, ale bylo možné zabránit jeho dalšímu poškození a rozkrádání a zabezpečit ho,“ vyhlásil sudca JUDr. Petr Šilhan v rozsudku. Petr Novák, ktorý dnes rovnakú funkciu zastáva „o poschodie vyššie“, teda na krajskom úrade v Ústí nad Labem, sa proti rozsudku ihneď odvolal a tvrdí, že je absurdný.

Obnova.sk Fotografia

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…