Kaštieľ v Rusovciach by mohli opraviť za 32,9 mil. eur

Obrázok k článku

Úrad vlády prichádza z návrhom, ako dokončiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu, ktorý má v správe. Materiál už predložili do pripomienkového konania. Pamiatka si na základe havarijného stavu vyžaduje pokračovanie rekonštrukcie, lebo hrozí totálna asanácia objektu. Rekonštrukciu kaštieľa, parku, čeľadníka a interiérového vybavenia je možné kompletne dokončiť v priebehu štyroch rokov. Možné ukončenie rekonštrukcie, kolaudáciu a vybavenie mobiliárom odhadujú na prvý polrok 2016, keďže potom bude Slovensko predsedať Rade EÚ. Celkové náklady by mohli dosiahnuť sumu 32,9 milióna eur bez DPH. Zdroje na projekt by chceli získať aj z predaja vily prezidenta na Slavíne, štátneho rozpočtu, grantu Európskeho hospodárskeho priestoru, regionálneho operačného programu (Operačný program Bratislavský kraj) v gescii ministerstva pôdohospodárstva a príspevku Komisie EÚ súvisiaceho s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Podľa navrhovaného uznesenia by mal šéf rezortu financií do 15. septembra vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu.
Financovanie obnovy kaštieľa v Rusovciach by bolo možné zahrnúť do programovej oblasti Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), píše úrad vlády, pod ktorý tento program spadá. Z tejto programovej oblasti by bolo možné vyčleniť do päť miliónov eur bez DPH, ale je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie 15 percent zo štátneho rozpočtu. Podmienkou čerpania z finančného mechanizmu EHP sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. Úrad vlády upozornil, že o pamiatku a jej využitie sa aktívne zaujímajú aj rozličné mimovládne organizácie a skupiny odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia a majú záujem spolupracovať pri jej záchrane v rozličných formách. Aktívne využívanie pamiatky by pomohlo aj obci Rusovce k jej ďalšiemu rozvoju. “V neposlednom rade vysokí politickí predstavitelia nedisponujú adekvátnym reprezentačným priestorom, ktorý by mohol byť využívaný pri rozličných podujatiach na najvyššej úrovni,” uvádza sa v materiáli.
Kaštieľ je už 23 rokov nevyužívaný, lebo nebola ukončená jeho komplexná rekonštrukcia. Príprava obnovy kaštieľa sa začala už v roku 1976 vypracovaním Zámeru obnovy pamiatky, pokračovala projektovou úlohou a úvodným projektom. Pôvodným investorom bol SĽUK. “Rekonštrukčné práce sa začali v roku 1989, keď dôsledky nedostatočnej údržby zo strany vtedajšieho užívateľa, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, prerástli do značného poškodenia objektu,” píše sa v dokumente. V roku 1991 prevzala objekt Slovenská národná galéria a jeho funkcia sa zmenila na galerijné účely. V roku 1992 urobili reštaurátorský a umelecko-historický výskum kaštieľa. Za obdobie rokov 1989 až 1994 sa na stavebné práce vynaložilo 64 miliónov korún (2,1 milióna eur). Zrekonštruovali najmä strešný plášť kaštieľa. Práce robila poľská firma P.B.K. Filbud za účasti slovenských subdodávateľov.
Začiatkom roku 1995, na základe rozhodnutia vlády, prevzala objekt Správa zariadení Úradu vlády SR. Pre nové funkčno-prevádzkové využitie objektu na štátnu reprezentáciu (ubytovanie a stravovanie štátnych návštev, rokovania, recepcie ) spracovali v rokoch 1995 až 1996 na základe výsledku verejnej architektonickej súťaž nový projekt stavby. Predpokladané náklady na rekonštrukciu kaštieľa, parku a ostatných objektov boli podľa projektu vyčíslené v roku 1996 na 429,5 milióna Sk (vyše 14 miliónov eur). Stavebné a reštaurátorské práce sa naplno rozbehli až v polovici roku 1996. Koncom roku 1997 došlo k výraznému kráteniu finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu, čo pokračovalo aj v ďalších rokoch. Takýto postup značne odďaľoval dokončenie celého areálu a znamená tiež neustále zvyšovanie výsledných nákladov na rekonštrukciu. Hlavnou príčinou pomalej výstavby je nízky objem finančných prostriedkov. Od roku 1995 na rekonštrukčné práce kaštieľa vynaložili vyše 93 miliónov Sk s DPH (3,087 milióna eur). Na údržbu parku dali od spomínaného roku asi 4 milióny Sk (133-tisíc eur). Od júla 2000 sú stavebné práce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov úplne zastavené. Náklady na minimálnu údržbu a zabezpečenie zariadenia si vyžadovali do 1,3 milióna ročne (cca 43-tisíc eur) s DPH.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava urobil v septembri 2011 opakovaný štátny dohľad, ktorý klasifikoval súčasný stav kaštieľa z pamiatkového hľadiska ako narušený až dezolátny, z hľadiska stavebno-technického ako havarijný. V marci 2012 zas konštatoval, že došlo k ďalšiemu preboreniu stropov a deštrukcií ďalších častí stavby s čoraz viac preukázateľným zatekaním a výskytom plesní a húb v interiéri. V historickom parku, ktorý je voľne prístupný verejnosti, je väčší počet stromov v narušenom stave (preschnuté koruny a konáre, hniloba kmeňov, spráchnivenie a pod.) čím sa rozširujú choroby a návštevníkov môžu ohroziť padajúce konáre alebo stromy. V dezolátnom stave je historická budova tzv. čeľadník aj historické murované oplotenie areálu s bránami a súvisiacimi architektúrami. Aby zabránili ďalšej devastácii a zachránili kaštieľ s parkom v Rusovciach, museli nevyhnutne a neodkladne začať so zabezpečovacími a sanačnými prácami. Náklady na minimálnu údržbu a zabezpečenie zariadenia v roku 2012 si vyžadujú približne 380-tisíc eur s DPH, v prípade nepokračovania prác minimálne 100-tisíc eur ročne s DPH.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Nekonečná biznisakcia

    Nekonečná biznisakcia prezidentskej kancelárie.Čo už?Keby to mal v rukách Viktor Kožený………

  2. Schvalne spocitajte – kolko

    Schvalne spocitajte – kolko rokov by sa daly financovat pamiatky na Slovensku prostrednictvom grantov MKSR Obnovme si svoj dom za tu sumu.

Comments are closed.