Ikony

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici predstavuje výstavu IKONY, ktorá v poviano?nom ?ase prináša divákom atmosféru východnej spirituality a poh?ad na filozofiu byzantského výtvarného prejavu. Výstava prezentuje diela sú?asných slovenských ikonopiscov ( Vincent Luca, Emília Dankov?íková, Rastislav Timko, Robert Demko, Rastislav Róka) pôsobiacich v spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska je kultúrno – výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku, ktorého hlavným poslaním je zachováva? a rozvíja? ikonopisectvo, kultúrno – vzdelávaciu a spolo?enskú ?innos?. Spolok organizuje ikonopisecké školy, dohliada na dodržiavanie technického a duchovného kánonu, vykonáva osvetovú a výstavnú ?innos?. Tvorba ikonopiscov spolku sv. Cyrila a Metoda bola prezentovaná v Ríme, Grazi, Washingtone a vo viacerých mestách na Slovensku.

Prezentované ikony sú vytvorené v súlade s historickým vývojom, technickým a duchovným kánonom Košickej ikonopiseckej školy. Za ikony sa považujú iba obrazy ma?ované – písané na dreve pri dodržiavaní kánonu a poradia jednotlivých ?inností tak, ako sa vytvtorili v stáro?nej praxi.

Ikony sú posvätné obrazy. Písanie ikon je vlastne modlitba. Po?as tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg s osobou, ktorú zobrazuje. Písanie ikon podlieha prísnym pravidlám, po stránke technologickej, ale aj obsahovej so všetkými symbolikami, farbami, motívmi a gestikuláciou zobrazených osôb.

Výstava prezentuje tradi?né byzantské ikonografické typy Krista, Bohorodi?ky, svätých a sviatkov. Vä?šia ?as? výstavy je koncipovaná do podoby ikonostasu. Diváci sa môžu taktiež oboznámi? s technologickým postupom tvorby ikony, prostredníctvom názorných ukážok jednotlivých etáp ma?by a textovej prílohy kánonu ikonopiscov Košickej školy.

Rituál posvätenia ikon uskuto?ní vicekancelár pre duchovný život – otec Robert Demko priamo na vernisáži výstavy. ?lenovia spolku zárove? odovzdajú obyvate?om mesta Banská Bystrica vzácny dar – Ikonu Matky ustavi?nej pomoci.

kontakt ( Z. L. Majlingová, ?.t. 048 – 412 58 97 , e-mail: smbb@gmail.com )

IKONY ( tvorba spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska )
USPORIADATE? VÝSTAVY : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
TRVANIE VÝSTAVY : 8.1. 2007 – 11. 2. 2007
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 11.1. 2007 o 15.00 h. v Thurzovom dome
MIESTO KONANIA VÝSTAVY: Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

B. Bystrica: V Galérii ÚĽUV otvoria výstavu Sloverige

Súčasnú slovenskú a švédsku remeselnú výrobu vychádzajúcu z tradičných ľudových techník a vzorov predstaví výstava Sloverige, ktorú pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v spolupráci so švédskou organizáciou Svensk Slöjd. Jej vernisáž bude v utorok 21. septembra 2010 v Galérii ÚĽUV na Dolnej ulici v Banskej Bystrici a záujemcovia si ju tam budú môcť pozrieť do 22. novembra 2010. Výstava prináša prostredníctvom tvorby 25 švédskych a 25 slovenských autorov konfrontáciu dvoch kultúrne odlišných a zároveň blízkych krajín. “Sloverige sa pohráva s tajomnom v umeleckom remesle – kladie hádanky, ktoré výrobky odkiaľ pochádzajú. Napokon však možno nezáleží až tak na tom, z ktorej kultúry a tradície tvorba vychádza, postavená vedľa seba sa dopĺňa,” uviedla Barbora Krížová z ÚĽUV.

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Výstava Umenie reštaurovania o ochrane kultúrneho dedičstva

Výsledky členov Komory reštaurovania priblíži takmer 80 obnovených diel: BRATISLAVA 3. marca 2000 (SITA) – Výstavu prác slovenských reštaurátorov Umenie reštaurovania (Reštaurátorská tvorba 2) slávnostne otvorí v utorok o 17:00 Galéria mesta Bratislavy (GMB) v Mirbachovom paláci. Na vernisáži sa zúčastní sochár Bedrich Hoffstädter a predseda Komory reštaurátorov Ivan Rusina.