Ikony

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici predstavuje výstavu IKONY, ktorá v poviano?nom ?ase prináša divákom atmosféru východnej spirituality a poh?ad na filozofiu byzantského výtvarného prejavu. Výstava prezentuje diela sú?asných slovenských ikonopiscov ( Vincent Luca, Emília Dankov?íková, Rastislav Timko, Robert Demko, Rastislav Róka) pôsobiacich v spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska je kultúrno – výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku, ktorého hlavným poslaním je zachováva? a rozvíja? ikonopisectvo, kultúrno – vzdelávaciu a spolo?enskú ?innos?. Spolok organizuje ikonopisecké školy, dohliada na dodržiavanie technického a duchovného kánonu, vykonáva osvetovú a výstavnú ?innos?. Tvorba ikonopiscov spolku sv. Cyrila a Metoda bola prezentovaná v Ríme, Grazi, Washingtone a vo viacerých mestách na Slovensku.

Prezentované ikony sú vytvorené v súlade s historickým vývojom, technickým a duchovným kánonom Košickej ikonopiseckej školy. Za ikony sa považujú iba obrazy ma?ované – písané na dreve pri dodržiavaní kánonu a poradia jednotlivých ?inností tak, ako sa vytvtorili v stáro?nej praxi.

Ikony sú posvätné obrazy. Písanie ikon je vlastne modlitba. Po?as tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg s osobou, ktorú zobrazuje. Písanie ikon podlieha prísnym pravidlám, po stránke technologickej, ale aj obsahovej so všetkými symbolikami, farbami, motívmi a gestikuláciou zobrazených osôb.

Výstava prezentuje tradi?né byzantské ikonografické typy Krista, Bohorodi?ky, svätých a sviatkov. Vä?šia ?as? výstavy je koncipovaná do podoby ikonostasu. Diváci sa môžu taktiež oboznámi? s technologickým postupom tvorby ikony, prostredníctvom názorných ukážok jednotlivých etáp ma?by a textovej prílohy kánonu ikonopiscov Košickej školy.

Rituál posvätenia ikon uskuto?ní vicekancelár pre duchovný život – otec Robert Demko priamo na vernisáži výstavy. ?lenovia spolku zárove? odovzdajú obyvate?om mesta Banská Bystrica vzácny dar – Ikonu Matky ustavi?nej pomoci.

kontakt ( Z. L. Majlingová, ?.t. 048 – 412 58 97 , e-mail: smbb@gmail.com )

IKONY ( tvorba spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska )
USPORIADATE? VÝSTAVY : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
TRVANIE VÝSTAVY : 8.1. 2007 – 11. 2. 2007
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 11.1. 2007 o 15.00 h. v Thurzovom dome
MIESTO KONANIA VÝSTAVY: Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.