Fotografická výstava ?Pamiatky v obnove I. ? stavebné torzá?

Zámerom výstavy ?Pamiatky v obnove I.- stavebné torzá? je prezentova? kvalitne realizované snímky, zozbierané z viacerých lokalít torzálnych stavieb (najmä hradov) zo Slovenska aj zo zahrani?ia. Snímky na prezentáciu boli vybrané pod?a zásady prieniku troch úrovní – dosiahnutia primeranej umeleckej formy, ukážky jasného technického obsahu a tiež zaujatia poetickým posolstvom. Zámerom autora (Ing. Ota Makýša, PhD.) je prezentova?, že v technickej ?innosti stavebnej obnovy pamiatok visí aj ?aro lokality a okamihu, ktorého sa praktická obnova stáva sú?as?ou, resp. ho ?asto aj tvorí, prípadne ni?í.

Výstava tak prispieva nielen k propagácii vhodných, resp. odsúdeniu nevhodných spôsobov obnovy a prezentácie torz, ale aj k prezentácii ?genia loci? pamiatok, ktorého zachovanie, zdôraznenie, oživenie, vytvorenie, ?i vzkriesenie je jedným z hlavných zmyslov pamiatkovej obnovy. Toto posolstvo je obzvláš? dôležité šíri? medzi technikmi ? stavebnými inžiniermi a architektmi, pretože základným predpokladom kvalitnej pamiatkovej obnovy nie sú len technické znalosti, ale aj vz?ah ku kultúrnemu dedi?stvu. Treba poznamena?, že podujatia takéhoto typu, obzvláš? so zameraním na pamiatkovú obnovu nemajú na Stavebnej fakulte zatia? – žia? – ve?kú tradíciu.

Výstava sa odborne oprela o predchádzajúci projekt Združenie na záchranu lietavského hradu ?Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine?, realizovaného v rokoch 2005-2006, ktorého hlavným výstupom bola odborná multidisciplinárna publikácia rovnakého názvu. Autor výstavy bol jedným zo spoluautorov publikácie a zárove? jej editorom. Výstava je prístupná nielen študentom a pedagógom Stavebnej fakulty, ale širšej ob?ianskej verejnosti, ktorá do priestorov výstavy má vstup.

Projekt bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR v projekte Obnovme si svoj dom a jeho realizátorom je Centrum technológie obnovy pamiatok pri Katedre technológie stavieb, Stavebnej fakulty STU.

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského ulica 11, vo foyeri pre aulou B-001.

?as trvania: do 15. februára 2007

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tajomstvo energie odhalí výstava v SNM

BRATISLAVA 13. januára 2004 (SITA) – Ako ušetriť energiu poradí návštevníkom Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave výstava, ktorú otvoria vo štvrtok o 17:00. Cieľom interaktívneho projektu Vzácne teplo (S energiou rozumne) je zoznámiť verejnosť formou hry s tým, čo to je energia, ako sa s ňou dá šetriť. Ako pre agentúru SITA uviedla za organizátorov Monika Kapráliková, okrem známych pojmov zábavným spôsobom vysvetlí čo sú tepelné klamy, ako sa mení energia aj to ako ju možno obnoviť.