Fajka ako predmet bádania

Obrázok k článku

Podujatie voľne nadväzuje na doterajšie odborné aktivity o historickom fajkárstve (výroba, sortiment, výrobcovia a dielne, archeologické nálezy), ktoré sa uskutočnili vďaka iniciatíve Klubu historických fajok z Nitry a Tekovského múzea v Leviciach. Podujatie je miestom stretnutia záujemcov o túto problematiku, aby sa postupne zintenzívňovalo jej štúdium. Ambíciou podujatia je vytvoriť priestor pre osobnejšiu výmenu informácií a skúseností o historických fajkách. Keďže v mnohých smeroch (napr. najmä pri archeologických nálezoch) ešte nemožno podať vyčerpávajúce závery, pripravovaný pracovný seminár bude zameraný prevažne na praktické oboznámenie sa s doposiaľ nepublikovanými nálezmi či zbierkovými fondmi a predstavenie aj čiastkových výsledkov archívneho a historického bádania.

Podujatie bude kombináciou ukážok fajok (archeologických nálezov, zbierkových predmetov)
a prednášok o výsledkoch cielenejšieho bádania o histórii fajkárstva. Vítané sú aj prednášky vo forme
power-pointových prezentácií archeologických nálezov, avšak z časových a najmä tematických
dôvodov prosíme autorov, aby svoje prezentácie zamerali na nálezy fajok a ich nálezové okolnosti a
datovanie, a menej už na celkový historický kontext nálezísk či stavebný vývoj objektov, pri výskume
ktorých sa našli. Pozornosť je potrebné venovať najmä tvarovej a výzdobnej variabilite fajok, na
základe ktorej sa azda časom dopracujeme k objektívnejším predstavám o ich historickom vývoji.
K tomu je nevyhnutá diskusia priamo nad hmotnými nálezmi. Predneseniu prednášok, ktoré sú
výstupmi z oblasti archívneho a historického bádania, bude vyhradený potrebný priestor (15-20
minút).

 

Účasť a výstupy:
V prípade záujmu autorov existuje možnosť bezplatne zverejniť prezentované súbory (1-2 stranové
abstrakty s obrázkami) a prednášky (kompletne) v odbornom periodiku Študijné Zvesti AÚ SAV
Nitra.

 

Organizátori vítajú záujemcov zo všetkých dotknutých oblastí, tak profesionálov ako
aj študentov. Účasť je bez poplatkov, ale aj bez nárokov na honorár. Náklady na cestovanie a stravu si
hradia účastníci individuálne. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie (minerálka, káva, čaj,
niečo malé na zahryznutie).

 

Tešíme sa na stretnutie a v prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.
Mário Bielich, Marián Čurný

 

Termín: 21.3.2014 (piatok) o 9:00 hod.
Miesto: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra
Organizátor: Archeologický ústav SAV Nitra a Klub historických fajok Nitra
Kontaktné osoby: Mgr. Mário Bielich, PhD., mariobielich@seznam.cz, 0902 925 666
Mgr. Marián Čurný, PhD., marian.curny@gmail.com, 0902 925 657

 

Obrázok k článku

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články