Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Preambula


 


 


?lenské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento dohovor,


 


prihliadajúc na to, že cie?om Rady Európy je dosiahnu? vä?šiu jednotu medzi jej ?lenmi za ú?elom zabezpe?enia a realizácie ideálov a zásad, ktoré sú ich spolo?ným dedi?stvom, a že tento cie? možno dosiahnu? najmä prostredníctvom dohôd v hospodárskej a sociálnej oblasti;


 


v záujme dosiahnutia udržate?ného rozvoja, založeného na vyvážených a harmonických vz?ahoch medzi sociálnymi potrebami, hospodárskou ?innos?ou a životným prostredím;


 


berúc na vedomie, že krajina zohráva významnú úlohu z h?adiska verejného záujmu v oblasti kultúry, ekológie, životného prostredia a v sociálnej oblasti a predstavuje zdroj priaznivý na hospodársku ?innos?, a  jej ochrana, manažment a plánovanie môžu prispieva? k vytváraniu pracovných príležitostí;


 


vedomé si toho, že krajina podmie?uje vytváranie miestnych kultúr a  je základnou sú?as?ou európskeho prírodného a kultúrneho dedi?stva a prispieva k blahu ?udstva a upev?ovaniu európskej identity;


 


uznávajúc, že krajina je všade dôležitou sú?as?ou kvality života ?udí: v mestských oblastiach a na vidieku, v narušených oblastiach rovnako ako aj v oblastiach s vysokou kvalitou, v oblastiach pozoruhodných i všedných;


 


berúc na vedomie, že vývoj výrobných technológií v po?nohospodárstve, lesníctve, priemysle, pri ?ažbe nerastov, postupy v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania, doprave, infraštruktúre, turistike a  rekreácii, a že úrove? všeobecných zmien vo svetovej ekonomike v mnohých prípadoch urých?ujú zmenu krajiny;


 


 


so želaním reagova? na prianie verejnosti užíva? krajinu vysokej kvality a zohráva? aktívnu úlohu pri jej rozvoji; 


 


v presved?ení, že krajina je k?ú?ovým prvkom priaznivých podmienok pre život jednotlivca i spolo?nosti a jej ochrana, manažment a plánovanie sú spojené s právami a povinnos?ami pre každého;


 


s oh?adom na právne dokumenty existujúce na medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany a manažmentu prírodného a kultúrneho dedi?stva, regionálneho rozvoja a územného plánovania, miestnej samosprávy a cezhrani?nej spolupráce, hlavne na Dohovor o ochrane európskych vo?ne žijúcich organizmov a prírodných stanovíš? (Bern, 19. september 1979), Dohovor o ochrane architektonického dedi?stva Európy (Granada, 3. október 1985), Európsky dohovor o ochrane archeologického dedi?stva (revidovaný) (Valletta, 16. január 1992), Európsky rámcový dohovor o cezhrani?nej spolupráci medzi územnými celkami a orgánmi (Madrid, 21. máj 1980) a jej dopl?ujúce protokoly, Európsku chartu miestnej samosprávy (Štrasburg, 15. október 1985), Dohovor o biologickej diverzite (Rio, 5. jún 1992), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedi?stva (Paríž, 16. november 1972) a Dohovor o prístupe k informáciám, ú?asti verejnosti v rozhodovacom procese a o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhus, 25. jún 1998);


 


uznávajúc, že kvalita a rozmanitos? európskej krajiny predstavuje spolo?ný zdroj, a je dôležité spolupracova? v záujme jej ochrany, manažmentu a plánovania;


so želaním ustanovi? nový nástroj zameraný výhradne na ochranu, manažment a plánovanie všetkých typov krajiny v Európe,


 


sa dohodli nasledovne:


 


 


KAPITOLA I ? VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


 


?lánok 1 ? Základné pojmy


 


Na ú?ely tohto dohovoru:


 


a            ?Krajina? znamená ?as? územia, tak ako ju vnímajú ?udia, ktorej charakter je výsledkom ?inností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo ?udských faktorov;


 


b            ?Krajinná koncepcia? znamená vyjadrenie všeobecných zásad, stratégií a metodických usmernení kompetentnými orgánmi verejnej správy, ktoré umož?ujú prijatie špecifických opatrení zameraných na ochranu, manažment a plánovanie krajiny;


               


c            ?Cie?ová kvalita krajiny? znamená prianie a požiadavky verejnosti, týkajúce sa charakteristických ??t krajiny v ktorej žije, formulované pre danú krajinu kompetentnými orgánmi verejnej správy;


 


d            ?Ochrana krajiny? znamená ?innosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických ??t krajiny vyplývajúcich z jej historického dedi?stva a prírodného usporiadania a/alebo ?udskej aktivity;


 


e            ?Manažment krajiny? znamená ?innos?, ktorá má z h?adiska perspektívy udržate?ného rozvoja zabezpe?i? pravidelnú starostlivos? o krajinu s cie?om usmer?ova? a zosúladi? zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi;


 


f             ?Krajinné plánovanie? znamená cie?avedomé ?innosti smerujúce k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.


 


 


?lánok 2 ? Rozsah

 


Pod?a ustanovení uvedených v ?lánku 15 tento dohovor sa dotýka celého územia zmluvných strán a zah??a prírodné, vidiecke, mestské a prímestské oblasti, plochy pevniny, vnútrozemské vodné plochy a morské oblasti. Týka sa typov krajiny, ktoré môžu by? považované za pozoruhodné, ale aj krajiny všedné alebo narušené.


 


 


?lánok 3 ? Ciele

 


Cie?om tohto dohovoru je podpori? ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizova? európsku spoluprácu v tejto oblasti.


 


 


 


KAPITOLA II ? NÁRODNÉ OPATRENIA

 


 


?lánok 4 ? Rozdelenie zodpovedností


 


Každá zmluvná strana realizuje tento dohovor, najmä ?lánky 5 a 6, pod?a vlastného rozdelenia právomocí, v súlade so svojimi ústavnými princípmi a administratívnym usporiadaním a pri rešpektovaní princípu subsidiarity zoh?ad?ujúc Európsku chartu miestnej samosprávy. Každá zmluvná strana bude zosúla?ova? realizáciu tohto dohovoru v súlade so svojimi vlastnými koncepciami bez toho, aby sa odchýlila od ustanovení tohto dohovoru.


 


 


?lánok 5 ? Všeobecné opatrenia


 


Každá zmluvná strana sa zaväzuje:


 


a            právne uzna? krajinu ako základnú zložku prostredia obyvate?stva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spolo?ného kultúrneho a prírodného dedi?stva a základ ich identity;


 


b            zavies? a realizova? krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení uvedených v ?lánku 6;


 


c            zavies? postupy pre ú?as? širokej verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov a iných strán, ktoré sú zainteresované na definovaní a realizovaní krajinných koncepcií pod?a vyššie uvedeného písmena b;


 


d            integrova? krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií a svojich kultúrnych, environmentálnych, po?nohospodárskych, sociálnych a hospodárskych koncepcií, ako aj do ostatných koncepcií s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu.


 


?lánok 6 ? Špecifické opatrenia


 


A         Zvyšovanie povedomia

 


Každá zmluvná strana sa zaväzuje zvyšova? povedomie ob?ianskej spolo?nosti, súkromných organizácií a verejných orgánov o hodnote krajiny, jej úlohe a jej zmenách.


 


 


 


B         Výchova a vzdelávanie

 


Každá zmluvná strana sa zaväzuje podporova?:


 


a            vzdelávanie odborníkov na vyhodnocovanie krajiny a ?inností v nej;


 


b            viacodborové vzdelávacie programy v oblasti krajinnej koncepcie, ochrany, manažmentu a plánovania krajiny ur?ené pre odborníkov v súkromnom a verejnom sektore a v zainteresovaných združeniach;


 


c            školské a vysokoškolské programy, ktoré sa v rámci príslušných tematických oblastí zamerajú na hodnoty spojené s krajinou a na otázky týkajúce sa jej ochrany, manažmentu a plánovania.


 


C         Identifikácia a hodnotenie

 


1         S aktívnou ú?as?ou zainteresovaných strán v súlade s ?lánkom 5. c, za ú?elom zlepšenia úrovne poznania svojich typov krajiny sa každá zmluvná strana zaväzuje:


 


a            i                       vymedzi? vlastné typy krajiny na celom svojom území;


 


ii                      analyzova? ich charakteristiky, ako aj hybné sily a tlaky, ktoré ich formujú;


 


iii      zaznamenáva? ich zmeny.


 


b            vyhodnoti? takto vymedzené typy krajiny s oh?adom na zvláštne hodnoty, ktoré sú im pripisované zainteresovanými stranami a obyvate?stvom.


 


2         Tieto princípy identifikácie a hodnotenia budú usmer?ované výmenou skúseností a metodológie organizovanej medzi zmluvnými stranami na európskej úrovni pod?a ?lánku 8.


 


D         Cie?ová kvalita krajiny


 


Každá zmluvná strana sa zaväzuje po konzultácii s verejnos?ou v súlade s ?lánkom 5. c definova? cie?ovú kvalitu krajiny pre identifikované a vyhodnotené typy krajiny.


               


E         Realizácia

 


Na realizáciu krajinných koncepcií sa každá zmluvná strana zaväzuje zavies? nástroje zamerané na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny.


 


 


KAPITOLA III ? EURÓPSKA SPOLUPRÁCA


 


?lánok 7 ? Medzinárodné koncepcie a programy


 


Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracova? pri zoh?ad?ovaní krajinnej dimenzie v medzinárodných koncepciách a programoch a v prípade potreby odporú?a?, aby úvahy týkajúce sa krajiny boli do nich zapracované.


 


?lánok 8 ? Vzájomná pomoc a výmena informácií


 


Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracova? za ú?elom zvýšenia ú?innosti opatrení prijatých pod?a ?alších ?lánkov tohto dohovoru, a to najmä:


 


 


 


a            vzájomne si poskytova? technickú a vedeckú pomoc v záležitostiach týkajúcich sa krajiny prostredníctvom zhromaž?ovania, výmeny skúseností a výsledkov výskumných projektov;


 


b            podporova? výmenu odborníkov v oblasti problematiky krajiny, najmä na vzdelávacie a informa?né ú?ely;


 


c            vymie?a? si informácie o všetkých záležitostiach, na ktoré sa vz?ahujú ustanovenia tohto dohovoru.


 


 


?lánok 9 ? Cezhrani?né typy krajiny


 


Zmluvné strany sa zaväzujú povzbudzova? cezhrani?nú spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni a v prípade potreby vypracova? a realizova? spolo?né programy zvyšovania kvality krajiny.


 


 


?lánok 10 ? Monitorovanie realizovania dohovoru


 


1         Existujúce kompetentné Výbory expertov ustanovené v ?lánku 17 Štatútu Rady Európy sú Výborom ministrov Rady Európy poverené monitorovaním realizácie dohovoru.


 


2         Po každom zasadnutí Výboru expertov odovzdá generálny tajomník Rady Európy Výboru ministrov správu o vykonanej práci a o pôsobení dohovoru.


 


3         Výbory expertov navrhujú Výboru ministrov kritéria pre ude?ovanie Ceny za krajinu Rady Európy a pravidlá, ktoré ju upravujú.


 


 


 


?lánok 11 ? Cena Rady Európy za krajinu


 


1         Cena za krajinu Rady Európy je vyznamenaním, ktoré môže by? udelené miestnym a regionálnym orgánom a nimi zriadeným zoskupeniam, ktoré ako ?as? krajinnej koncepcie zmluvnej strany tohto dohovoru zaviedli takú stratégiu alebo opatrenia na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny, ktoré sa ukázali by? trvalo ú?innými, a  preto môžu slúži? ako príklad pre iné územné orgány v Európe. Vyznamenanie môže by? tiež udelené mimovládnym organizáciám za ich osobitne významný príspevok k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny. 


 


2         Návrhy na udelenie Ceny za krajinu Rady Európy predkladajú zmluvné strany Výborom expertov uvedeným v ?lánku 10. Cezhrani?né miestne a regionálne úrady a zoskupenia príslušných miestnych a regionálnych úradov môžu kandidova? za predpokladu, že predmetný typ krajiny spravujú spolo?ne.


 


3         Výbor ministrov na základe návrhov Výborov expertov uvedených v ?lánku 10 definuje a zverejní kritéria na udelenie Ceny za krajinu Rady Európy, prijíma príslušné pravidlá a ude?uje cenu.


 


4         Udelenie Ceny za krajinu Rady Európy má tých, ktorí získajú cenu povzbudi? k zabezpe?ovaniu trvalej ochrany, manažmentu a/alebo plánovania príslušných krajinných oblastí.


 


 


 


 


 


 


 


KAPITOLA IV ? ZÁVERE?NÉ USTANOVENIA


 


?lánok 12 ? Vz?ah k ?alším nástrojom


 


Ustanovenia tohto dohovoru nie sú na ujmu prísnejším ustanoveniam v oblasti ochrany, manažmentu a plánovania krajiny obsiahnutých v iných existujúcich  alebo budúcich záväzných národných alebo medzinárodných nástrojoch.


 


?lánok 13 ? Podpis, ratifikácia a nadobudnutie platnosti


 


1         Tento dohovor bude otvorený na podpis ?lenským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.


 


2         Dohovor nadobudne platnos? prvý de? mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesa?nej lehoty odo d?a, ke? desa? ?lenských štátov Rady Európy vyslovilo súhlas s tým, že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.


 


3         Vo  vz?ahu  ku   ktorémuko?vek  signatárskemu  štátu, ktorý neskôr prejaví súhlas s tým, že bude viazaný  dohovorom, nadobudne dohovor platnos? prvý de? mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesa?nej lehoty odo d?a, ke? boli listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení uložené.


 


?lánok 14 ? Pristúpenie


 


1         Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy vä?šinovým rozhodnutím pod?a ?lánku 20. d Štatútu Rady Európy a jednomyse?ným rozhodnutím štátov zmluvných strán oprávnených zasada? vo Výbore ministrov vyzva? Európske spolo?enstvo, a ktorýko?vek európsky štát, ktorý nie je ?lenom Rady Európy, aby k dohovoru pristúpil.


 


2         Pre každý pristupujúci štát alebo Európske spolo?enstvo nadobudne dohovor  platnos?  prvý  de?  mesiaca  nasledujúceho  po  uplynutí trojmesa?nej lehoty odo d?a, ke? boli listiny o pristúpení uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.


 


?lánok 15 ? Územná pôsobnos?


 


1         Pri  podpise  alebo  pri  ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení môže ktorýko?vek štát alebo Európske spolo?enstvo vymedzi? územie, ?i územia,

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články