Erb mesta Martin

V modrom štíte na striebornom koni sediaci striebornoodetý zlatovlasý rytier (sv. Martin). Ľavicou si pridržiava červený plášť, v pravici drží zlatý meč. Pred koňom kľačí strieborný zlatovlasý žobrák. Symbol mesta Martina, ktorý ako sídlisko nesporne jestvoval už v 11. storočí, bol po prvý raz doložený na pečati pripojenej k písomnosti z 20. marca 1375. Vlastne typarium mesta tak zrejme vzniklo onedlho po udelení mestských výsad Martinu uhorským kráľom Karolom Robertom 3. októbra 1340. Na typariu s kruhopisom S(IGILLUM) CIVITATIS DE S(ANCTO) MARTINO je vyrytý len na koni doprava smerujúci sv. Martin, držiac kolmo meč v pravej ruke. Žobrák ešte chýba. Neobjavuje sa ani na dalších zachovalých sfragistických pamiatkach z rokov 1660 a 1774, ktoré symboliku mesta viac formálne než obsahovo pozmeňovali. S postavou kľačiaceho žobráka, s ktorým sa sv. Martin delí o svoj plášť, sa stretávame až na pečatidle z polovice 19. storočia a neskôr. Takto obohatený erb používa mesto Martin dodnes. Symbolikou sv. Martina sa erb zaraďuje medzi tzv. hovoriace erby, ktoré sú v heraldike mimoriadne cenné. Sú obrazným vyjadrením názvu mesta. Mesto zostáva verné heraldickej, výtvarnej a farebnej úprave svojho symbolu ale aj vlajky, tak ako uvádzajú v publikácii Erby a vlajky miest v Slovenskej republike (Bratislava 1991, s.137). V tejto podobe sa eviduje aj v Heraldickom registri miest a obcí Slovenskej republiky.
Z farieb erbu vychádza vlajka mesta. Pozostáva z troch pozdĺžnych – bieleho, červeného a modrého. Zakončená je lastovičím chvostom, jedným zástrihom siahajúcim do tretiny listu vlajky.
Spracoval: PhDr. Peter Kartous, CSc.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Do konca roka musí ma? každá obec erb, vlajku a pe?a?

Do konca roka musí ma? každé mesto a obec svoj erb, vlajku a pe?a?. Musia by? zapísané v Heraldickom registri, ktorý vedie odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR. Naria?uje to zákon o obecnom zriadení. K 1. decembru 2006 eviduje Heraldický register 2 677 erbov a vlajok miest, obcí a ich ?astí ako aj samosprávnych krajov. Dvesto miest a obcí teda ešte svoje symboly nemá. Predseda Heraldickej komisie MV SR a riadite? odboru archívov a registratúr MV SR Peter Kartous predpokladá, že problematika komunálnych erbov sa dorieši v priebehu roku 2007.

Erb, vlajka a pe?a? plnia identifika?nú a rozlišovaciu funkciu. Preto každé mesto ?i obec má iba jeden erb a nemôžu existova? ani dve rovnaké vlajky obcí ?i miest. Mestské a obecné ?asti môžu ma? svoje vlastné symboly, ktoré majú len informa?ný charakter. Inak je to v prípade mestských ?astí Bratislavy a Košíc, kde pôsobia administratívno-správne úrady. Význam ich symboliky je totožný so symbolikou ostatných miest a obcí.

Z doterajších schválených a evidovaných erbov je približne 200 erbov nových, ?iže len asi 10 %. Vä?šina, vyše 90 % miest a obcí svojou sú?asnou symbolikou nadviazala na tú historickú. Podklady pre ?u ?erpala analýzou svojich historických pe?atí a erbov už od 14. storo?ia. Obsah erbov, ktoré nadväzujú na historické erby, alebo pe?ate, je ve?mi široký. Ide o po?nohospodárske a vinohradnícke motívy, zamestnanecké a hovoriace symboly, motívy štátnej symboliky, obrazy svätcov a ich atribúty, rôzne výjavy z rastlinného a zvieracieho sveta, banícke a hutnícke symboly, ale aj architektonické prvky a heraldické figúry. Pri nových erboch sa uprednostnil najmä hovoriaci motív, teda symbol, ktorý pripomína obsahom ?i farbou názov mesta ?i obce. Takýto hovoriaci symbol sa ?asto dopl?uje aj motívom, ktorý je charakteristický pre danú obec.

Ombudsman do Martina

Vo februári minulého roku schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Ústavy SR. Popri iných dôležitých zmenách zakotvila v našom ústavnom systéme aj inštitúciu verejného ochrancu práv – ombudsmana. O niekoľko dní by sme po voľbe v slovenskom parlamente mali poznať jeho meno. Zákon o verejnom ochrancovi práv, ktorý podrobnejšie vymedzuje postavenie ombudsmana bol schválený koncom minulého roka. Podľa tohto zákona by sa jeho sídlom mala stať Bratislava. Ja som ale toho názoru, že by malo byť zmenené a sídlom ombudsmana by sa mohol stať Martin. Dôvodov na to je viacero.