Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 – konkurz

Obrázok k článku od zora.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Days) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným od roku 1992 pod záštitou Rady Európy. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september približne v 50 štátoch Európy. Majú za cieľ prostredníctvom množstva aktivít a projektov pripomínať širokej verejnosti význam a bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva. Toto podujatie taktiež prispieva k zviditeľneniu miest a obcí v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok.

 

 

 

V rámci príprav Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska vypisujú konkurz na pozíciu krajského koordinátora Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

 

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD., hlavný koordinátor DEKD na Slovensku, informuje prípadných záujemcov o prácu v tomto novovznikajúcom silnom, prosperujúcom, dlhodobom tíme : 

dátum:                                                                                                                                                                koordinácia bude prebiehať kontinuálne počas celého roka 2018                                                                            samotné podujatie bude v mesiaci september 2018

miesto konania:
celé územie Slovenskej republiky


hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu:
Nitra

cieľ DEKD:
celoplošne prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho
ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok,
bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav,
turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami
úlohy krajského koordinátora:
– vyhľadávanie potenciálov DEKD v rámci kraja, partnerov, finančných zdrojov
a organizátorov aktivít (požiť koncepčný aj živelný prístup)
– budovanie databázy kontaktov a aktivít s cieľom dlhodobej spolupráce
– zabezpečenie informačného toku medzi hlavným koordinátorom podujatia a organizátormi
aktivít
– vedenie poradenstva organizátorom v rámci tvorby, propagácie a realizácie aktivít
– zostavenie katalógu aktivít: prihlasovanie aktivít do databázy webovej stránky podujatia
– distribúcia propagačných materiálov a reklamných predmetov
– propagácia podujatia, osveta, práca s regionálnymi médiami
– účasť na vybraných podujatiach
– zabezpečenie obrazového materiálu z uskutočnených aktivít
– aktívna účasť na stretnutiach koordinátorov s cieľom optimalizácie nastavení, zdieľania
skúseností, motivácie
osobné predpoklady a znalosti uchádzača:
– komunikatívnosť
– samostatnosť
– schopnosť pracovať v tíme
– všeobecný prehľad o kultúrnom dianí v kraji
– prax v podobnom zameraní (kultúra, obnova pamiatok, turizmus)
– počítačové znalosti: internet, Microsoft Word, Microsoft Excel

Prihlášky spolu so životopisom posielajte do 4. marca 2018 (vrátane) e-mailom na adresu
gnosiska@gmail.com. Do predmetu správy uveďte heslo „krajský koordinátor – konkurz“.
K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas:
V súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov súhlasím so
spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise združeniami
ICOMOS a ZHMaO v ich personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o pozíciu
krajských koordinátorov po dobu 6 mesiacov, pričom som si vedomý/á toho, že tento súhlas
môžem kedykoľvek písomne odvolať.

O výsledkoch konkurzu budú všetci uchádzači oboznámení do 11. marca 2018.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články