Cesty umeleckohistorického bádania

Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied Veda vyšla publikácia Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska (Bratislava 2002, 280 strán, 164 obr.). Je kolektívnym dielom pracovníkov Ústavu dejín umenia SAV (J. Bakoš, M. Vančo, M. Togner, I. Gerát, I. Ciulisová, J. Medvecký, M. Pötzl-Malíková, D. Bořutová).

Monografiu dávam do pozornosti našim čitateľom nielen preto, že niektoré príspevky sa bezprostredne dotýkajú aj dejín architektúry (napr.: Martin Vančo: Počiatky kresťanskej architektúry. Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku; Dana Bořutová: Moderna inak. Modernizmus a architektonické krédo Emila Belluša), ale kvôli tomu, že cieľ, ktorý sleduje, môže byť inšpiratívny pre architektonické myslenie vôbec (nielen v skúmaní minulosti, ale aj ako “algoritmus” v procesoch reflexie jej súčasných pohybov a vývinových súvislostí). Cieľom publikácie, ako ho J. Bakoš charakterizuje v úvode, je: “Akcentovať, že aj ten najkonkrétnejší umelecko-historický jav bez toho, aby musel obetovať čokoľvek zo svojej dejinnej jedinečnosti, je súčasne riešením všeobecnejšej problematiky.” Alebo ako píše ďalej – “byť na jednej strane exemplifikáciou problémovej mnohorozmernosti dejín umenia Slovenska, na druhej strane slúžiť ako výzva k intelektuálnejšiemu ponímaniu umeleckej minulosti Slovenska”. V tomto kontexte sa publikácia dotýka viac-menej voľne vybraných tém (problémov) – príslušnosti Slovenska k umeleckému regiónu, počiatkov kresťanskej architektúry na Slovensku, stredovekej nástennej maľby, hagiografickej tematiky, niektorých špecifických otázok humanizmu a renesancie, počiatkov klasicizmu – klasicistického sochárstva i špecifík formovania modernizmu na príklade diela Emila Belluša. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že kniha je určená vymedzenému kruhu historikov umenia, má čo povedať aj architektom; nielen prehĺbením a inovovaním pohľadu do minulosti umenia, ale aj tým, že apeluje na intelektuálnu zdatnosť, na schopnosť objavovať a definovať problémy, skúmať ich spoločensko-historické pozadie, definovať súradnice, v ktorých je možné skúmať architektúru.

Peter Mikloš

Zdroj:
Fórum architektúry – mesačník Spolku architektov Slovenska č. 4/2003

Pre Obnova.sk Pavel Fabian

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Publikácia GOTIKA najkrajšou knihou roka 2003

Publikácia GOTIKA z dielne Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Slovart sa stala najkrajšou knihou roka 2003
V posledných desaťročiach sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť dosiaľ neznáme diela gotického umenia alebo po reštaurátorských zásahoch podstatne skorigovať predchádzajúce názory na ich miesto v dejinách európskej kultúry.

Slovenská komora architektov oceňovala najlepších

BRATISLAVA – To najlepšie zo slovenskej architektúry za posledný rok ocenila tento týždeň Slovenská komora architektov. Cenu komory za architektúru CE.ZA.AR. 2004 udeľovala z 15 vybraných diel porota pod vedením profesora Petra Gála v kategóriách – bytové domy, občianske a priemyselné stavby, obnova a rekonštrukcia budov, interiér, rodinný dom a po prvýkrát aj v piatej kategórii exteriér.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…