1.1 Panopliá – triedenie chladných zbraní

Obrázok k článku

Vychádzajúc zo základného členenia panoplií (1), prvou skupinou sú zbrane, ktoré sa členia na dve podskupiny – chladné a strelné zbrane.

Chladné zbrane

Napriek tomu, že chladnými zbraňami sa zaoberajú odborníci mnohých vedných odborov, ich terminológia je neúplná, nepresná a nejednotná. Pokiaľ je s týmto stavom spokojný archeológ, etnológ alebo historik, je to vec ich odborného vedomia a svedomia. Enyológ si takýto luxus nemôže dovoliť.
Pre náhodilý výber klasifikačných hľadísk, neadekvátne vymedzenie, resp. absenciu vymedzenia predmetu nebolo možné použiť existujúce klasifikačné systémy chladných zbraní.

Úspešné budovanie triediaceho systému skupín je závislé na splnení siedmich základných predpokladov:

1/ presnom vymedzení rozsahu spracovávanej skupiny,

2/ stanovenia množiny informačných zdrojov a informačných prameňov, pričom nemožno vy­chádzať iba z jestvujúcich artefaktov dochovaných v múzejnom zbierkovom fonde, resp. určitom regióne, ale aj z dostupných verejných a súkromných zbierok, ich opisov v dokumentoch a pôvodných dokumentoch,

3/ vytvorení rovnocenných skupín a podskupín súvisia­cich vecne alebo geneticky, prípadne vecne i geneticky,

4/ vypracovaní pomocného terminologického aparátu, ktorý zaručí homogénnu stavbu základných i čiastkových definícií,

5/ presnom vymedzení skupín a podskupín,

6/ zoradení do klasifikačného systému,

7/ vypracovaní slovníkov názvov artefaktov pre všetky podskupiny.

Vychádzajúc z našich vymedzení (2) sme pri triedení najstaršej skupiny zbraní – chladných zbraní, zvolili tri premisy:

A. spôsob použitia – jednotlivcom, skupinou,

B. spôsob účinku na cieľ – bod, sek, úder,

C. druh držadla zbrane – rúčka, násada, žrď.

Chladné zbrane možno podľa výkonnej časti a jej účinku na cieľ zhruba rozdeliť do troch podskupín, na zbrane sečné, bodné a úderné. V praxi je však v mnohých prípadoch veľmi ťažké a často aj nemožné odlíšiť sečnú zbraň od bodnej, určiť dominujúci spôsob jej použitia. Jeden druh zbrane bol v určitom období procesu vývoja jednoznačne sečnou a v inom bodnou zbraňou, pričom sa jeho druhové označenie nezmenilo. Z tohto dôvodu sme sečné a bodné zbrane zlúčili do jednej podskupiny.

Chladné zbrane možno ďalej členiť na pobočné, vrhacie a lafetované.

PANOPLIÁ

1 ZBRANE

1.1 chladné zbrane

všetky identifikovateľné prostriedky, ich časti a príslušenstvo, určené na ničenie cieľa alebo jeho vyradenie z činnosti priamym ovládaním, výnimočne sprostredkovanou obsluhou

1.1.1 pobočné zbrane

chladné zbrane jednotlivca v prevažnej miere použiteľné v priestore vymedzenom súčtom dĺžok chladnej zbrane a končatiny, resp. končatín, ktorými je zbraň ovládaná
1.1.1.1 sečné a bodné

pobočné zbrane, ktorých výkonná časť slúži prevažne na sekanie, bodanie alebo sekanie i bodanie

Meč 1520, šabľa 1580, stilet 1650

Meč 1520 (A), šabľa 1580 (B), stilet 1650 (C)
1.1.1.2 úderné

pobočné zbrane, ktorých výkonná časť slúži prevažne na úder

Bojové kladivo, Nemecko, 1650

Bojové kladivo, Nemecko, 1650
1.1.1.3 nasadzovacie

pobočné zbrane, ktoré možno zasunutím do hlavne ručnej palnej zbrane alebo osobitným zariadením upevniť na ručnú palnú zbraň, resp. žrď, s ktorými tvoria dočasný celok
Bodák pre revolver, USA, 2010
Bodák pre revolver, USA, 2010
1.1.1.4 kombinované
pobočné zbrane kombinované s palným zariadením, pričom zapaľovacia sústava a hlaveň sú neoddeliteľnými prvkami ich konštrukcie
Lovecký tesák s palným zariadením, Francúzsko, 18. storočie
Lovecký tesák s palným zariadením, Francúzsko, 18. storočie
1.1.1.5 ukryté
pobočné zbrane kryté schránkami zvláštnej konštrukcie, ktoré nesú znaky predmetov osobnej potreby a slúžia na zastretie prítomnosti zbrane
Kord v palici, Birmingham, 1907
Kord v palici, Birmingham, 1907
1.1.2    vrhacie chladné zbrane
chladné zbrane jednotlivca použiteľné v priestore vymedzenom jeho svalovou silou, pokiaľ neobsahujú náplň výbušniny
Oštep a bumerang, Austrália
Oštep a bumerang, Austrália
1.1.3 lafetované chladné zbrane
chladné zbrane, ktoré svojimi rozmermi, hmotnosťou alebo spôsobom konštrukčného riešenia vylučujú možnosť ich ovládania jednotlivcom a sú preto montované na stacionárne alebo mobilné lafety, resp. tvoria neoddeliteľnú súčasť napr. transportných prostriedkov ozbrojených zborov

1.1.3.1 sečné a bodné

Najznámejšia, neznáma ceremoniálna lafetovaná sečná zbraň - gilotína, 1793

Najznámejšia, neznáma ceremoniálna lafetovaná sečná zbraň – gilotína, 1793

1.1.3.2 úderné

Baranidlo, 1529 (3)

Baranidlo, 1529 (3)
Takmer vždy ide o artefakty alebo ich časti nesúce okamžite rozpoznateľné primárne identifikačné znaky. V archeologickej praxi sa však často možno stretnúť s artefaktami, ktoré môžu byť považované za nástroje, ale aj za zbrane. Podľa nášho názoru a našich analýz možno z týchto artefaktov považovať za zbrane tie, ktorých dochovaná výkonná časť

a. sa montovala alebo bola súčasťou žrde,

b. je dvoj- alebo viacbritá,

c. je hlavicou, ktorá sa upevňovala na násadu,

d. má dekoračné prvky.
Bojová sekera, 16. storočie
Bojová sekera, 16. storočie
Prítomnosť primárnych identifikačných znakov naproti tomu umožňuje jednoznačnú identifikáciu rozličného výcvikového náčinia, symbolov, makiet a miniatúr ako zbraní, ktoré odlišujeme používaním prívlastkov – ceremoniálna, turnajová, kostýmová, rovnošatová, úradnícka, divadelná, detská, miniatúrna atď. chladná zbraň.
Divadelné
Divadelné “zbrane” – rekvizity
Predstavené triedenie chladných zbraní má za sebou osemnásťročnú testovaciu prevádzku v databázach obsahujúcich takmer 20 000 položiek a doposiaľ nebolo potrebné ho zásadnejšie modifikovať.

Obrázok k článku

Napriek tomu si nemyslím, že problematika triedenia chladných zbraní je bezozvyšku vyriešená a nejestvujú artefakty, ktoré je problematické zaradiť.
Koniec.
Informačné pramene:

1) http://www.obnova.sk/clanok/uvod-do-enyologie-2-panoplia.

2) http://www.obnova.sk/clanok/21-zbrane-zbran-verzus-nastroj

    http://www.obnova.sk/clanok/uvod-do-enyologie-21-zbrane-evolucia

3) http://www.lessing-photo.com/search.asp?a=H&t=N30Q0X7YM2&p=30&ipp=6
© tpd 2011 for obnova.sk only
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zbrane a zbroj

Od 9. júla do 30. septembra 2004 si návštevníci v priestoroch Bojnického zámku môžu pozrieť zaujímavú výstavu zbraní pochádzajúcich z 15. až 19. storočia pod názvom „Zbrane a zbroj“.

Zbrane československých vojakov v SNM

BRATISLAVA 20. mája 2004 (SITA) – Vojenské zbrane a časti výstroja, ktoré používala československá armáda v prvej polovici 20. storočia vystaví od pondelka Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave. Vo výstavných priestoroch Zimnej záhrady na Vajanského nábreží bude vernisáž o 16:00. Medzi dvestovkou prezentovaných predmetov sú napríklad rakúsko-uhorské zbrane, revolvery, pušky, pištole či známy guľomet Maxim.

Odpovede

 1. Dobrý príspevok – niektoré

  Dobrý príspevok – niektoré kategórie by človeka nenapadli, hoci pri kombinovaných je niekedy skutočne otázne, či sú viac strelné alebo viac chladné.

   

  Kazdopádne mi do toho celku nesedia lafetové:

  – ak nejakú zbraň nedokáže obsluhovať samostatne jeden človek, už by mala spadať do kategórie bojovej techniky.

  -na druhej strane je sporné zaradenie popravčieho náčinia. Ono síce pôvodne zo zbraní vychádzalo, ale keby sa to malo brať an-blok, tak sa nám pri všemožných spôsoboch exekutívy objavia skutočne kuriózne predmety.

 2. Od začiatku vekov riešia

  Od začiatku vekov riešia odborní pracovníci múzeí večný problém “či je niečo viacej miska alebo hrnček”. Ja im to neberiem o to viac, že dnešná doba je na podobné “chyby” imúnna. Každý si zatriedi podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a keď mu to nejde ani tak ani tak, zaradí artefakt do najvyššej skupiny, v našom prípade “chladné zbrane” alebo “strelné zbrane”.

  Bežnú problematiku ilustrujem na obrázku 1.

  Samozrejme, že existujú aj sporné zbrane, ku ktorým sa dá usporiadať aj sympózium so zahraničnou účasťou, ale v podstate možno artefakt zatriediť do niektorej z existujúcich skupín a následne hľadať konsenzus, teda názorovú zhodu na základe vzájomného porozumenia.

  Príklad na obrázku 2.

  Termín “technika” v múzejnom kontexte a  “bojová technika” zvlášť je vágny, nič neobsahujúci konštrukt. Barlička zamestnancov múzeí z druhej polovice 20. storočia, ktorá síce znie, ale nič neznamená, podobne ako “militáriá”. Skús sa zamyslieť a prehrať si pred vnútorným zrakom artefakty, ktoré by si do skupiny “bojová technika” zaradil, a uvidíš sám.

  Pokiaľ ide o popravčie zbrane, tie z ničoho nevychádzali, pretože prvý “popravcovský meč” sa objavuje niekedy v prvej polovici 16. storočia. Dovtedy sa pri popravách používali štandardné dvojručné meče. Že ide o ceremoniálnu zbraň snáď nemožno pochybovať. Okrem popravcovského meča sa používala ešte sekera a nakoniec gilotína.

  Za debatu by stálo zaradenie šibenice a španielskej garotty do systému. Našťastie, v zbierkach nič také nemáme, a tak ma to zatiaľ nepáli.

 3. OK, kombinované zbrane sú

  OK, kombinované zbrane sú kategóriou samou o sebe a napr. v ESEZe sú ako také aj ošetrené a popravčie neriešme.

  Ťažkú hlavu mi však robí vymedzenie “vojenskej techniky”. Myslím, že už začínam chápať o čom hovoríte v súvislosti s lafetovými zbraňami, avšak … ako by to rozmenené na drobné mohlo vyzerať v muzejnom tezaure pre ESEZ?

  Dajme tomu, že do systému pridáme pojem bojové vozidlo (namiesto príliš vseobecného vojenská technika). Otázkou teraz je (vzhľadom na veľky počet takých položiek, ktoré nedisponujú zbraňou), či zaradiť takúto kategóriu mezi “zbrane, zbroj a strelivo” alebo “dopravné prostriedky”.

  V článku boli spomenuté lafetové chladné zbrane, ktoré sú súčasťou transportných prostriedkov ozbrojených zborov. Je teda podľa tohoto bojový voz ako celok iná kategória, než jednotlivé prvky charakterizovateľné ako lafetové chladné zbrane, ktoré sú naň namontované?

  Bol by v prípade tanku jeho kanón lafetovou palnou zbraňou samostatne, patriacou k zbraniam, kdežto celok by bol bojovým vozidlom, patiracim k dopravným prostriedkom? Lebo v praxi by to takto možno nefungovalo a celé by malo (pravdepodobne – ja tank v zbierke nemám ;)) jedno číslo.

 4. Aj keď odbočujeme, nemôžem

  Aj keď odbočujeme, nemôžem tvoju reakciu odignorovať a tváriť sa, že ma skolila zákerná choroba. Budem stručný.

  Na Obnove nemienim riešiť problematiku ESEZ. Pokiaľ sa pozrieš do materiálu “CEMUZ-Múzejný tezaurus/Metodický list: obsahová štruktúra” pochopíš, že aj keď sa obe členenia v drobnostiach podobajú, sú nezlučiteľné a nekompatibilné.

  “…kombinované zbrane…v ESEZe sú ako také aj ošetrené…” pokiaľ viem, ítéčkári zatiaľ objavili ako kombinované zbrane tak akurát guľobrokovnice, trojaky a pod., teda nekombinované zbrane, ale je možné, že mi niečo ušlo.

  Ľutujem, že zbrane justície sú zatiaľ na bočnej koľaji… sa to časom spraví.

  Pre lepšiu ilustráciu lafetovaných chladných zbraní, súčastí transportného prostriedku – obr. 1. Samotný voz je transportný prostriedok obsluhy mechanického stroja určeného na metanie šípov. Čepele upevnené na nábojoch kolies nemenia jeho pôvodné určenie.

  Rovnako je to aj s delami, ktoré sa spočiatku prepravovali ťahaním (obr. 2) a neskôr boli montované na kolesové a pásové podvozky (obr. 3), niektoré boli prepravované po koľajniciach (obr. 4), niektoré nebolo vôbec možné ani inak prepravovať (obr. 5). Aký je rozdiel medzi delovými vežami slúžiacimi na obranu Sevastopolu (obr. 6) a rovnakými, lenže montovanými na hladinovom prepravnom prostriedku (obr. 7). Všetky majú však jedno spoločné – bez mobilnej alebo stacionárnej lafety ich nemožno obsluhovať (obr.-8).

  Na rozdiel od terminologického, z múzejného hľadiska bude tank vždy jeden celok a netreba ho pitvať podobne ako nepitváme skriňu so zámkou, aj keď zámka sama môže byť prvkom kolekcie zámok.

 5. Vďaka za odpoveď.
  K

  Vďaka za odpoveď.

  K momentálnemu zaraďeniu kombinovaných zbraní – sú, bez akejkoľvek špecifikácie, medzi palnými, ale systém je otvorený a editovateľný, takže je chybe, ktorú Ste spomenuli, možné zabrániť, kým tam niekto tie brokoguľovnice reálne nedopíše ;) (hoci aj vtedy je ešte možné dať podnet na opravu – teda napr. aj preradiť ich od palných inam)

Comments are closed.