Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici

Obrázok k článku

Dňa 2. februára 2010 sme vyhlásili novú petíciu za záchranu Kalvárie a proti výstavbe Polyfunkčnej zóny pod Kalváriou. K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu, že po mesiacoch a vlastne už rokoch utajovania, zavádzania a neinformovania verejnosti bolo zrejmé, že Mesto Banská Bystrica, Biskupstvo Banská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad, projektant AMŠ Partners, s. r. o. a možno ďalšie subjekty vytvorili pevnú hradbu na uskutočnenie zámeru výstavby rezidenčných víl a ďalších objektov na Kalvárii. Zámer predložený na územné konanie bol v rozpore s Územným plánom mesta, s ochranným pásmom podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zo dňa 25. septembra 2008 a taktiež s predstavami väčšiny občanov Banskej Bystrice o zachovaní krajinného, kultúrneho a duchovného priestoru historickej Kalvárie zo 17. a 18. storočia. Pri formulovaní petície sme vychádzali z aktuálneho stavu vecí a z faktu odmietnutia prvej petície primátorom Ivanom Saktorom. Mesto oznámilo termín na vydanie územného rozhodnutia do 11. marca 2010. Rozhodnutie vydalo Mesto Banská Bystrica 2. marca 2010. Návrh na umiestnenie štyroch rezidenčných víl a dvoch ďalších objektov predložený investorom Biskupstvom Banská Bystrica zamietlo Mesto pre rozpor s platným územným plánom. V praxi to znamená, že zatiaľ sa na Kalvárii stavať nesmie. Dôležitú rolu pre vydanie zamietavého stanoviska zohrali podľa nášho názoru dva faktory:

– vydanie predbežného opatrenia Pamiatkového úradu SR dňa 19.2. 2010, podľa ktorého sa Mesto má zdržať zmien územného plánu a rozhodnutí o umiestnení stavby a vydaní stavebných povolení na vymedzenom území, pretože sa ho týka správne konanie o vyhlásení ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie,

– tlak stále sa zvyšujúceho počtu protestujúcich občanov ako aj zdôvodnenia a prejavy ich nespokojnosti v médiách.

Vyslovujeme vďaku všetkým, ktorí podpísali petíciu alebo pomohli veci mnohými ďalšími formami. Osobitne ďakujeme zberačom podpisov, ktorí fungovali dokonca aj v mraze a daždi.

K dnešnému dňu sa podpisom za zachovanie Kalvárie vyjadrilo 5794 občanov, z toho na petičných hárkoch 4620 a na internete 1174. Podpísali ju Banskobystričania, ľudia z okolia Banskej Bystrice, aj zo vzdialenejších miest a obcí, ba aj zo zahraničia. Sú medzi nimi mená Mikuláš Huba, Ladislav Snopko, Magda Vášáryová, Andrej Bán, Juraj Sarvaš, Jozef Chrobák, Július Burkovský, Vladimír Baláž, Svetozár Dluholucký, Viera Dubačová, Ľudmila Priehodová, Beáta Hirt, Vladimír Pirošík, Ladislav Topoľský, Jozef Budaj či Pavol Bielik. Zachovanie Kalvárie podporil Ján Chryzostom kardinál Korec i Spolok architektov Slovenska. Petičný výbor (Klára Kubičková, Pavol Katreniak, Andrej Čierny, Václav Chochol, Milan Lichý, Otto Štroffek) neprestáva fungovať. Pokračuje aj zbieranie podpisov na nezmenených formulároch. Máme na to vážne dôvody. Zamietnutie Mestom je totiž viazané iba na dobu splnenia právnych predpokladov ďalšieho postupu územného konania. Okrem toho Biskupstvo vyvíja ďalšie aktivity v zverejňovaní rozšírených etáp výstavby na Urpíne dokonca aj na pozemkoch, ktoré nepatria cirkvi, ale mestu, Budeme tiež čakať na predloženie návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica v apríli 2010, či návrh bude v súlade s pôvodným zámerom, ktorý počíta s Urpínom ako s priestorom na oddych. Petícia Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici bude sledovať verejný záujem využitia Urpína v novom Územnom pláne mesta Banská Bystrica.

O vývoji udalostí budeme verejnosť informovať.
Za petičný výbor: Klára Kubičková, predsedníčka petičného výboru

Banská Bystrica, 11. marca 2010

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

B. Bystrica: Kalvária patrí do ochranného pásma pamiatkovej rezervácie

Banskobystrická kalvária na úpätí kopca Urpín, v ktorej areáli chcelo banskobystrické biskupstvo postaviť štyri bytové domy, vzdelávací inštitút a penzión pre seniorov, patrí do ochranného pásma mestskej Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Ochranné pásmo, ktoré zahŕňa aj kalváriu, vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 19. marca na druhýkrát, keď prvé rozhodnutie z roku 2008 vrátil krajský súd na ďalšie konanie.

Cirkev chce v areáli kalvárie stavať vily

Areál banskobystrickej kalvárie na úpätí kopca Urpín, ktorý banskobystrické biskupstvo pred vyše rokom po komplexnej rekonštrukcii slávnostne otvorilo, chce teraz zastavať. Podľa zámeru, ktorý biskupstvo predložilo stavebnému úradu na územné konanie, sa majú v okolí kaplniek kalvárie postaviť štyri “rezidenčné vily”, Vzdelávací vyšší inštitút a Dom svätej Marty, ktorý má byť podľa hovorkyne biskupstva Zuzany Juhaniakovej penziónom pre seniorov. “Rodinné domy sú určené rodinám, ktoré si kalváriu ako vzácne duchovné a historické miesto Banskej Bystrice vezmú k srdcu. Tieto rodiny budú svojou prítomnosťou a prirodzeným rodinným rytmom života oblasť pod kalváriou chrániť. Týmto kľúčom vie biskupstvo zabezpečiť to, aby kalvária o krátky čas nebola znovu zdevastovaná,” uviedla pre agentúru SITA Juhaniaková.

Banská Bystrica: Petícia proti hotelu pri Pamätníku SNP

24. júna 2008 – Zástupcovia petičného výboru dnes do podateľne banskobystrického magistrátu priniesli petičné hárky s podpismi 3 740 občanov proti výstavbe hotela v areáli Pamätníka SNP v centre Banskej Bystrice. Podpísaní občania považujú komercionalizáciu priestoru na území chránenej mestskej pamiatkovej rezervácie v tesnej blízkosti pamätníka za zneváženie odkazu dejín Slovenska.

Odpovede

 1. Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici

  Tlačová správa Petičného výboru „Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici” zo dňa 30. apríla 2010

  Ďakujeme Vám za podporu iniciatívy a petície Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici. Podávame Vám tlačovú správu č. 2 o stave vecí v kauze:

  Po tom, ako Mesto Banská Bystrica 2. marca 2010 vydalo zamietavé stanovisko k umiestneniu rezidenčných víl a ďalších objektov na Kalvárii, rozšírilo sa uspokojenie. Netrvalo však dlho, pretože aktéri, ktorí mali a majú o výstavbu záujem, ďalej konajú.

  Mesto Banská Bystrica sa 8. marca 2010 odvolalo proti Predbežnému opatreniu Pamiatkového úradu SR, ktoré bránilo výstavbu povoliť.

  Biskupstvo Banská Bystrica sa 31. marca 2010 odvolalo proti samotnému zamietavému rozhodnutiu Mesta, napriek tomu, že biskup Rudolf Baláž sa krátko predtým v médiách vyjadril, že túto vec zastavil.

  Medzičasom sa Biskupstvo usilovalo odviesť mediálnu pozornosť od Kalvárie tým, že zverejnilo vizualizáciu svojich plánov na Urpíne aj na cudzích pozemkoch. Vizualizácia, ktorú Biskupstvo stále prezentuje na internetových stránkach, nemá nič spoločné s dotknutým priestorom v okolí Krížovej cesty.

  V piatok 21. mája 2010 sa v Divadle Ivana Palúcha, Nám. SNP 5 Banská Bystrica uskutoční verejný koncert na podporu myšlienky záchrany Kalvárie.

  V nasledujúcich údajoch nájdete chronologicky usporiadané detaily spomenutého vývoja. Informácie nadväzujú na tlačovú správu č. 1 zo dňa 11. marca 2010 a sú rozdelené do štyroch vzájomne prepojených okruhov.

  1. Umiestnenie stavby “Polyfunkčná zóna Pod Kalváriou Banská Bystrica”
  21. januára 2010: primátor BB Ivan Saktor sa pre médiá vyjadril, že po právnej stránke nič nestojí v ceste udeleniu rozhodnutia o umiestnení stavby pod Kalváriou.
  1. marca 2010: Mesto BB vydalo rozhodnutie o zamietnutí žiadosti Biskupstva BB na umiestnenie štyroch rezidenčných víl a dvoch ďalších objektov na Kalvárii z dôvodu rozporu s platným územným plánom mesta.
  23. marca 2010: biskup Rudolf Baláž sa v relácii Rádia Lumen vyjadril, že Kalváriu zastavil.
  30. marca 2010: Biskupstvo BB prostredníctvom advokáta Davida Soukeníka z právnickej kancelárie Soukeník – Štrpka vypracovalo odvolanie voči rozhodnutiu zamietajúcemu umiestnenie stavby „Polyfunkčná zóna Pod Kalváriou BB“.
  15. apríla 2010: Mesto BB verejnou vyhláškou na verejnej tabuli upovedomilo účastníkov konania o podaní odvolania Biskupstva BB proti rozhodnutiu Mesta BB o zamietnutí návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby . Termín na podanie vyjadrenia k odvolaniu Biskupstva BB pre účastníkov konania je do 7. mája 2010.

  2. Zámery Biskupstva BB na Urpíne na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve cirkvi
  25. februára 2010: primátor Ivan Saktor uviedol, že medzi Mestom BB ako vlastníkom pozemkov pod serpentínami a Biskupstvom BB nie je žiadna písomná dohoda určujúca spoločný postup pri obnove serpentín. Náklady na rekonštrukciu serpentín sa dajú ťažko vyčísliť, pretože nebol vykonaný žiadny prieskum prostredia, v akom stave sa nachádza.
  2. marca 2010: na tlačovej besede Biskupstvo BB prezentovalo novú vizualizáciu výstavby Urpína (vrátane serpentín) na úplne iných parcelách ako „Polyfunkčná zóna pod Kalváriou“. Tlačová beseda bola bez účasti Mesta BB.
  19. marca 2010: občania bývajúci pod Kalváriou požiadali Mesto BB o sprístupnenie informácií k umiestneniu prístupovej cesty z ulice Žlté piesky na Urpín.
  25. marca 2010: v odpovedi na žiadosť zo dňa 19. marca 2010 Mesto BB uviedlo, že rozhodnutie o umiestnení cesty zo Žlrých pieskov na Urpín sa vyskytla predbežná otázka a Mesto BB oznámilo investorovi Biskupstvu BB prerušenie konania do doby, kým nebude vydané právoplatné rozhodnutie, ktorým bude vyhlásené Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie BB a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
  13. apríla 2010: poslanec Pavol Katreniak interpeloval primátora Ivana Saktora, prečo Mesto BB nebolo na tlačovej besede Biskupstva BB konanej 2. marca 2010, keďže serpentíny ležia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta a či Biskupstvo BB už ponúklo Mestu BB nejakú participáciu na obnove serpentín. Na odpoveď má primátor zákonnú lehotu 30 dní, ktorá uplynie 12. mája 2010.

  3. Ochranné pásmo Kalvárie:
  8. marca 2010: Mesto Banská Bystrica podalo odvolanie na Ministerstvo kultúry SR voči Predbežnému opatreniu Pamiatkového úradu SR vo veci ochranného pásma zo dňa 19. februára 2010, s odvolaním sa na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 1. decembra 2009. V odvolaní Mesto BB požiadalo o jeho zrušenie. Podľa Predbežného opatrenia sa Mesto má zdržať zmien územného plánu a rozhodnutí o umiestnení a vydaní stavebných povolení na vymedzenom území, pretože sa ho týka správne konanie o vyhlásení ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta.
  19. marca 2010: Pamiatkový úrad SR podľa rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave č. 3S 158/2009-83 zo dňa 1. decembra 2009 vydal rozhodnutie podľa § 18 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z., ktorým vyhlasuje ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie. V prepísanom termíne je možné podať voči rozhodnutiu odvolanie.
  20. marca 2010: historička umenia Klára Kubičková podala podnet na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na rozšírenie Národnej kultúrej pamiatky Kalvária-kostol rímskokatolícky a Národnej kultúrnej pamiatky Kalvária múr ohradný o objektovú skladbu Krížovej cesty na vrchu Urpín Banská Bystrica. Do dnešného dňa totiž v zozname pamiatok nie je zapísaný celý rozsah Kalvárie vrátane kaplniek Krížovej cesty.

  4. Podujatia petičného výboru:
  8. apríla 2010: uskutočnilo sa stretnutie poslancov klubu Banskobystrická alternatíva s občanmi pod názvom Kalvária s Kalváriou. Za petičný výbor boli na podujatí Václav Chochol, Pavol Katreniak a Milan Lichý.
  1. mája 2010: cirkev organizuje verejnú jarnú brigádu v lokalite Pod Kalváriou. Za petičný výbor sa nej plánujú zúčastniť Pavol Katreniak a Milan Lichý.
  21. mája 2010: petičný výbor pripravuje v Divadle Ivana Palúcha, Nám. SNP 5 Banská Bystrica stretnutie a koncert pre podporenie myšlienky záchrany Kalvárie a upozornenie na trvanie jej aktuálnosti. Na koncert kapely Kontinuum o 19:00 h ste všetci pozvaní, predstavíme taktiež Kalváriu vo fotografii. Pokiaľ máte fotografie Kalvárie v Banskej Bystrici, o ktoré by ste sa radi podelili, radi ich uvítame emailom do 15. mája na: andrejcierny@gmail.com
  Petícia pokračuje, petičné hárky sú platné a odovzdávajú sa u členov petičného výboru osobne alebo poštou.

  O vývoji udalostí budeme verejnosť naďalej informovať.

  Za petičný výbor: Klára Kubičková, predsedníčka petičného výboru
  Banská Bystrica, 30. apríla 2010

 2. Re: Za zachovanie Kalvárie v Banskej Bystrici
  Dodatok redakcie

  Petíciu za zachovanie prostredia banskobystrickej Kalvárie môžete podporiť aj elektronicky: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=458812

  Informácie o priebehu petície, o ďalších akciách ako i možnosť stiahnuť si prázdne petičné hárky na vytlačenie pre priame podpisovanie nájdete na stránke: http://www.poslanec.sk/banska-bystrica/aktualne-informacie/nova-peticia-za-zachovanie-kalvarie-v-banskej-bystrici

Comments are closed.