Hotel SNP v blízkosti Múzea SNP v Banskej Bystrici

Dňa 24. 6. 2008 bola podaná petícia občanov v horeuvedenej záležitosti s 3740 podpismi na Mestský úrad v Banskej Bystrici.
Odpoveď Mestského úradu podpísaná primátorom Ivan Saktorom bola doručená v predpísanej lehote 30 dní. Bola sformulovaná na základe vyjadrení odborných útvarov mestského úradu a Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica, čiže ľudí, ktorí v celom doterajšom priebehu pripravovali pôdu pre realizáciu nami kritizovaného zámeru.

Preto nikoho nemôže prekvapiť, že petícia bola zamietnutá, resp.
„ vybavená v celom svojom rozsahu” (citát z listu). V ďalšom období na základe v odpovedi uvádzaných údajov boli vyžiadané spisy z Krajského
pamiatkového úradu, Pamiatkovej inšpekcie MKSR a Pamiatkového úradu
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000.
Po preštudovaní týchto materiálov, hlavne rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici z 8.8.2005, je možné konštatovať, že v protiklade s negatívnym stanoviskom toho istého orgánu v roku 2001, je novšie rozhodnutie kladné a obsahuje podrobne rozpracovaný architektonický zámer výstavby hotela, bez toho, aby
priestorový a architektonický problém bol predtým preverený štúdiami , ako sa to žiada aj na začiatku samotného rozhodnutia.( podpísaného riaditeľom Mgr. Miroslavom Surom). Uvedené rozhodnutie nebolo a nie je v súlade ani so Zásadami ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, (vypracovaného v roku 2004, ktoré sa stane záväzným až po zahrnutí do územnoplánovacej dokumentácie, čiže až po schválení konečného Územného plánu mesta , podľa môjho odhadu cca rok 2012). Prieťahy medzi pamiatkovými orgánmi okolo zverejnenia tohto materiálu sú nepochopiteľné, podobne ako vleklý proces okolo Vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, ktoré bolo vyexpedované pred niekoľkými dňami, 25.9.2008. Prirodzene, aj tu boli a sú dodržané administratívne a zákonom dané predpisy, ako pri väčšine predchádzajúcich administratívnych úkonov v tejto kauze – súčasne sa strácajú alebo nevhodne využívajú a menia najhodnotnejšie priestory a identita historickej Banskej Bystrice.
Vďaka všetkým, ktorí horeuvedenú petičnú akciu podporili svojou prácou alebo svojim podpisom.

V súčasnosti prebieha podávanie pripomienok ku Konceptu Územného plánu mesta Banská Bystrica, so záverečným termínom 23. októbra 2008.
Jeho materiály sú k nahliadnutiu v priestoroch MÚ, na Klientskom centre a na 1. poschodí budovy, ako aj na webovej stránke mesta
(/www.banskabystrica.sk) . Pomoc s formuláciou pripomienok pre občanov poskytujú v pondelok a stredu od 15,00 – 17,00 v Centre komunitného organizovania, Kapitulská 13, ako aj poslanci Banskobystrickej alternatívy každý štvrtok o 16,00 v kancelárii č. 63, 1. poschodie MÚ.

Považujem za dôležité, aby sa občania vyjadrili k riešeniu perspektívy svojho mesta do roku 2025 . Odďaľovanie schválenia ÚPN vyhovuje tým, ktorí tento stav využívajú na realizáciu uponáhľaných a architektonicky nekvalitných investorských aktivít bez riešenia potrieb dopravy, nerešpektujúc faktory životného prostredia, kvalitu života občanov a potrebu zelených plôch v meste.

Klára Kubičková PhD, koordinátorka býv. petičného výboru

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

B. Bystrica: Kalvária patrí do ochranného pásma pamiatkovej rezervácie

Banskobystrická kalvária na úpätí kopca Urpín, v ktorej areáli chcelo banskobystrické biskupstvo postaviť štyri bytové domy, vzdelávací inštitút a penzión pre seniorov, patrí do ochranného pásma mestskej Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Ochranné pásmo, ktoré zahŕňa aj kalváriu, vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 19. marca na druhýkrát, keď prvé rozhodnutie z roku 2008 vrátil krajský súd na ďalšie konanie.

Banská Bystrica: Petícia proti hotelu pri Pamätníku SNP

24. júna 2008 – Zástupcovia petičného výboru dnes do podateľne banskobystrického magistrátu priniesli petičné hárky s podpismi 3 740 občanov proti výstavbe hotela v areáli Pamätníka SNP v centre Banskej Bystrice. Podpísaní občania považujú komercionalizáciu priestoru na území chránenej mestskej pamiatkovej rezervácie v tesnej blízkosti pamätníka za zneváženie odkazu dejín Slovenska.