Výstavba v SR. Ako ďalej ?

Nástup obrovského množstva najmä zahraničných investícií, výstavba rozsiahlych bytových, obchodných, skladových a výrobných komplexov nás zastihol nepripravených. Zaostáva aj kvalita architektonických riešení početných kostolov, rodinných domov a objektov súkromných firiem. Vyrastajú menšie i väčšie budovy prevažne lacného vzoru a bezduchého štýlu, okrem nekvalitnej zástavby šarapatí v obraze krajiny “reklamný smog”. V územnom a stavebnom rozvoji na Slovensku sú značné rezervy nielen v projektovaní, ale aj v legislatívnom, investorskom a realizačnom procese. Formou verejných súťaží sa riešenia hľadajú výnimočne, priame zákazky vybraným projektantom a dodávateľom skĺznu ku uspokojeniu, čo sa v dlhodobom horizonte môže nepriaznivo odraziť aj v celkovom znížení kvality architektonickej a urbanistickej tvorby.

      Blíži sa valné zhromaždenie SAS, bola by škoda, ak by neprišli návrhy riešení, apely na zvyšovanie kvality. Pripájam námet do diskusie, pracovnú verziu (koncept) dokumentu, ktorým by SAS mohol prispieť k riešeniu situácie nielen vo vzťahu k architektom, ale aj k širšiemu zázemiu, v akom sa architekti, urbanisti, stavební inžinieri a ďalší zainteresovaní pohybujú. Keďže som iba architekt –pamiatkar, nepoznám dôverne úskalia tvorivého procesu a peripetie prepojenia na sféru prípravy a realizácie stavieb najmä v oblasti spolupráce s investormi a dodávateľskou sférou. Preto ak niektorí z kolegov sú obdobne presvedčení, že snem SAS by mohol prijať nejaký zásadný dokument, výzvu, proklamáciu alebo odporúčania, budem rád, ak aspoň sčasti tento návrh prispeje do diskusie v tejto vážnej veci. Uvítam,  ak názorom prispejú ďalší kolegovia k tomu, aby kolektív členov SAS alebo programová komisia pripravila dokument/proklamáciu tak, aby na valnom zhromaždení stačilo už iba doladiť detaily.    


      Feci, quod potui, faciant meliora potentes. (Urobil som, čo som mohol, kto môže, nech urobí lepšie !)


 


Architektonická charta („ARCHA 2008“)


alebo


proklamácia harmonické domova


 


      Architekti a ostatní účastníci Valného zhromaždenia Spolku architektov Slovenska na svojom rokovaní ……..novembra 2008 v Žiline


rozvíjajúc podľa  čl.44  Ústavy Slovenskej republiky právo na priaznivé životné prostredie,


uplatňujúc požiadavky vysokej kvality architektonickej tvorby zakotvené v medzinárodných zmluvách a odporúčaniach medzinárodných organizácií, najmä dokumentov UNESCO, IFLA, ICOMOS a Rady Európy, [1])


uvedomujúc si významné hodnoty architektonického dedičstva vytvorené generáciami bez ohľadu na čas a miesto ich vzniku,v presvedčení, že architektúra je základným prvkom kultúry a životného prostredia spoločnosti,


berúc do úvahy, že architektúra zohráva integračnú úlohu v územnom, regionálnom a sídelnom rozvoji, keďže umožňuje zosúladiť aj protichodné požiadavky na zachovanie pôvodných hodnôt stavieb a krajiny v kontakte so súčasnou tvorbou a uspokojenie legitímnych túžob občanov v procese  rozširovania miest a obcí,


zdôrazňujúc, že architektúra je svojim vplyvom na rozvoj sídiel, sociálnu oblasť, hospodárstvo a ľudský potenciál prínosom pre trvalo udržateľný rozvoj,


konštatujúc, že architektúra a inžinierske diela sú trvale ohrozené nielen prirodzenými príčinami chátrania, ale aj zmenami životného štýlu, transformáciou spoločenských podmienok, zánikom tradičných remesiel a techník a uplatňovaním technológií často nezlučiteľných s charakterom pôvodných hodnôt,


vychádzajúc z požiadaviek na záchranu, obnovu, regeneráciu, primerané využívanie a prezentáciu architektonických hodnôt  minulých období,


nadväzujúc na dielo významných slovenských architektov, predovšetkým na tvorbu medzivojnovej a povojnovej moderny,


hodnotiac vzťah verejnosti ku kultúrnym, architektonickým a výtvarným hodnotám,


pripomínajúc občanom úlohu chrániť a zveľaďovať architektonické dedičstvo svojej obce, mesta, regiónu a štátu,       


uvedomujúc si, že aj naše rozhodnutia a činy, ako aj výsledky súdobej krajinárskej, urbanistickej a architektonickej tvorby sú prameňom nových hodnôt a z pohľadu budúcnosti môžu byť taktiež súčasné stavby kultúrnym dedičstvom,


prijali túto architektonickú chartu (ďalej len „archa 2008“):


      Prudký hospodársky rozvoj, v posledných rokoch spojený s budovaním technickej infraštruktúry predovšetkým s účasťou zahraničného kapitálu, dostal Slovensko do prahovej situácie najmä z hľadiska kvality krajinného, sídelného a obytného prostredia. Prevažne v dôsledku absencie verejných urbanistických a architektonických súťaží neprináša naša architektonická tvorba výraznejšie hodnoty, nedochádza k žiaducim konfrontáciám medzi kvalitnými a priemernými riešeniami. Vidina osobného prospechu na úkor dosiahnutia spoločenského, kultúrneho a umeleckého zisku utopila mnohé dobré zámery v šedom priemere ideových, architektonických, technických, konštrukčných a prevádzkových atribútov mnohých dominánt, obchodných a polyfunkčných areálov, dopravných stavieb, bytových komplexov a iných krajinu a sídla dotvárajúcich prvkov. Nedostatky už prežitého stavebného zákona, nejasné kompetencie pri uplatňovaní stavebného poriadku medzi orgánmi štátu a územnej samosprávy a problematická kvalita stavebných úradov len uzatvárajú takmer bludný kruh úsilia o zlepšenie urbanistických a architektonických riešení. Napriek tomu, že veľký počet príležitostí zostal nevyužitý a mnoho šancí je zmarených, stále jestvuje dostatočný priestor na získavanie kreatívnych riešení v oblasti urbanistickej a architektonickej tvorby, v prospech zvýšenia kvality výstavby, industriálneho a územného rozvoja, harmonického obrazu krajiny a sídiel.


Účastníci Valného zhromaždenia


1. vyzývajú


1.1. poslancov Národnej rady SR, členov vlády SR, najmä ministra hospodárstva SR, ministra životného prostredia SR a ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR,


1.1.1. aby zohľadnili architektúru, jej osobitosti a kultúrny rozmer v rozvojových stratégiách, politikách a koncepciách, najmä vo výskume, hospodárskej stratégii a politike trvalo udržateľného rozvoja,


1.1.2. aby urýchlene iniciovali proces vypracovania, prerokovania a schválenia novej legislatívy v oblasti krajinného plánovania, územného rozvoja sídiel a stavebného poriadku,


 


1.2. predstaviteľov miest a obcí, najmä primátorov, starostov a poslancov obecných/mestských zastupiteľstiev, aby


1.2.1. nepodliehali vidinám krátkodobých ziskov z predaja pozemkov na výstavbu budov, areálov, nákupných centier lacného vzoru a formy, ale dbali na prísnejší výber investorov, projektantov a dodávateľov na základe verejných súťaží,


1.2.2. nezneužívali inštitút referenda a iného verejného hlasovania na získanie názoru a hlasov občanov o parciálnych otázkach a nepodstatných veciach, vzbudzujúc pritom presvedčenie, že sama verejnosť rozhoduje o zásadných krokoch v budovaní mesta/obce,


      


1.3. ministra školstva SR, aby v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako zriaďovateľmi škôl


1.3.1. zabezpečil v učebných osnovách potrebný priestor na výchovu žiakov s cieľom dostatočne poznať významné architektonické diela a ich tvorcov, upevňujúc zároveň vzťah k hodnotách stavebnej a industriálnej kultúry,   


 


1.4. médiá, najmä verejnoprávnu STV a Slovenský rozhlas


1.4.1. aby vo väčšom rozsahu venovali pozornosť problematike architektúry a urbanizmu a ich dôležitej úlohe v spoločnosti,


1.4.2. prinášali viac príkladov a informácií zo zahraničia, konfrontujúc stavby u nás s porovnateľnými dielami vo svete, 


 


2. žiadajú


členov SAS


2.1. aby dbali na vysokú kvalitu urbanistickej a architektonickej tvorby v tvorivom a učebnom procese, v oblasti výkonu štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj v oblasti propagácie a popularizácie architektúry,


2.2. aby neprijímali zákazky na významnejšie stavby, najmä na budovy a areály verejného významu, bez konfrontácie autorského návrhu v širšej, prípadne verejnej architektonickej alebo urbanistickej súťaži,


2.3. podieľali sa na informovanosti investorov/stavebníkov o súdobých trendoch v krajinnej, urbanistickej a architektonickej tvorbe vo svete tak, aby títo prijímali prípadné vyššie náklady za kvalitné architektonické diela ako budúci zisk z prevádzky a užívania stavieb s adekvátnym riešením


 


3. odporúčajú


autorizovaným architektom (členom SKA) a autorizovaným stavebným inžinierom (členom SKSI)


3.1. aby postupovali v súlade s bodom 2. tejto charty   


 


V Žiline ……novembra 2008


 


Hovorcovia charty:


za SAS:


za FA STU:


za ÚSTARCH:


za výtvarných umelcov: (napr. Rudo Sikora)


za poslancov NR SR (napr. Magda Vášáryová ?!)


 


! vzhľadom k tomu, že nie som členom SAS, odporúčam dopracovať najmä časť v bodoch 2. a 3. podľa predstáv členov, účastníkov VZ SAS


(samozrejme iba za predpokladu, že táto iniciatíva získa podporu SAS)


 


Ďakujem……..a prepáčte!      J. Liptay


 
[1] napr. :


Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy, Rada Európy, Malta 1992
Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

Comments are closed.