V Haliči rekonštruujú Csontváryho pamätný dom a galériu

Pamiatka na umelcov Tivadara Kosztku Csontváryho a Jánosa Mustóa, ktorí svojou činnosťou ovplyvnili históriu Slovenska i susedného Maďarska, sa zachová vďaka oprave kultúrno-historických centier v Haliči a v Eresztvény v Maďarsku. Ako informuje výkonný riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec, projekt cezhraničnej spolupráce medzi obcou Halič v Lučeneckom okrese a maďarským mestom Salgótarján je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 637 274,60 eur. K dominantám Haliče ako je haličský zámok, železničný domček s múzeom a Csontváryho galéria v prírode, vďaka projektu pribudne aj Csontváryho pamätný dom, ktorý bude v budove bývalej školy.

Cieľom obce Halič je rekonštrukcia budovy bývalej školy v obci na pamätný dom T. K. Csontváryho. Dom bude slúžiť nielen na prezentáciu jeho malieb, lekárne, ktorú v obci prevádzkoval 10 rokov a kde uložil svoje cenné diela, ale aj pre prezentáciu histórie obce Halič, rodu Forgáchovcov, hrnčiarstva a regiónu. „V spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie bude okrem iného pamätný dom slúžiť aj ako takzvaný informačný bod, ktorý bude návštevníkom poskytovať komplexné informácie o našom regióne,“ doplnil starosta obce Halič Alexander Udvardy, podľa ktorého tento krok zviditeľní obec aj región.

Na maďarskej strane Novohradu sa vytvorí pamätný dom J. Mustóa, ktorý bude sídliť v obnovenom turistickom dome Dornyai. Pamätný dom bude využívaný pre výstavy slovenských fotografov, maliarov, rezbárov i ľudových remeselníkov. Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce chcú Partneri projektu zdôrazniť jedinečné kultúrne a historické hodnoty cezhraničného regiónu Novohrad/Nográd, prezentáciou tvorby a životov dvoch umelcov, ktorí tu pôsobili a zanechali svoje významné stopy.

Výsledkom projektu bude zviditeľnenie života a práce umelcov Csontváryho a Mustóa prostredníctvom vytvorenia informačných bodov pre návštevníkov, ako aj miesto pre organizovanie tvorivých dielní a organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v spolupráci s Dornyaiho domom.

„Náš región chceme prezentovať turistom ako miesto plné zážitkov, ktoré sú postavené na niečom netradičnom a neopozeranom – či už sú to príbehy ľudí, alebo miest, ktoré odhaľujú históriu tohto regiónu,“ dodal Krahulec.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede