Trnava: Po?as rekonštrukcie amfiteátra objavili podzemnú chodbu

Podzemnú chodbu vedúcu k bývalému kláštoru klarisiek objavili archeológovia po?as výkopových prác v rámci rekonštrukcie trnavského amfiteátra.

“Bola to akoby normálna murovaná pivnica s pomerne ve?kým priestorom na zbernú žumpu s rozmermi desa? metrov krát pä? a pol metra,” uviedol riadite? hlohovského múzea Jozef Urminský, ktorý vedie výskumný tím. Podotkol, že kanalizácia v Trnave už od obdobia baroka vypovedá o vyspelej civiliza?nej úrovni z h?adiska hygieny obyvate?stva.


Výskumníci v podzemí narazili aj na zlomky nádob a zvieracích kostí. “Nálezy boli barokové vä?šinou z 18. storo?ia,” spresnil Urminský. Sú?asne nevylú?il, že nájdené priestory mohli by? pôvodne budované ako úniková cesta. Ako ?alej povedal, v rámci výskumu našli ?alšie praveké objekty, ktoré dokumentujú neskorú dobu bronzovú. “Ide pravdepodobne o ?as? sídliska, ktoré sa rozprestieralo od dnešného zimného štadióna smerom k amfiteátru až k Paulínskej ulici,” nazna?il Urminský.


Archeológovia majú ešte v pláne preskúma? hradobnú bránu. “Chceli by sme odkopa? jeden z valov opevnenia a zisti? jeho štruktúru,” poznamenal Urminský. Výskum bude pod?a jeho slov trva? minimálne do leta. Pripustil, že sa môže predlži? až do konca roka, kedy má by? hotová rekonštrukcia amfiteátra.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články