Strecha

druh konštrukcie uzatvárajúcej hornú časť stavby. Skladá sa z krovu a z plášťa vytvoreného krytinou. Strechu môže dopĺňať štít. Podľa tvaru sa rozoznáva strecha cibuľovitá, dlátková, ihlanová, kútová, kužeľová, manzardová, polvalbová, pultová, sedlová, segmentová, stanová, valbová, prilbovitá, zvoncvitá. Na ľudových stavbách sa uplatňuje valbová, príp.polvalbová strecha a sedlová strecha so štítom, niekedy s výzorníkom, podlomenicou, polkružím, kolíkom a koníkmi. Na menších stavbách sa vyskytuje pultová strecha (napr. prístrešky , al. ihlanová ( studne . Ako krytina sa na sedlových strechách používal šindeľ a trstina, na valbových slama, neskôr sa rozšírila škridla. Súčasťou strechy môžu byť koníky. Prečnievajúca strecha nad podstenou sa nazýva odkvap. Strecha býva opatrená odkvapovou sústavou.

Kategória: Architektúra
Tag: strecha, trstina, šindel

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede