Rešerš učebnice pevnostného staviteľstva 3: Stavba valov a predprsní, kazemát a defenzívnych budov

Obrázok k článku od zora.

Druhý oddiel: Stavba valov a predprsní, kazemát a defenzívnych budov[1]

 

Stavba valov a predprsní

 

§59 Všeobecné údaje o hrúbkach predprsní

Podľa zámerov a možností tejto učebnice sa tu už nemôžu opakovať návody k realizácii všeobecných stavebných technológií. Preto, po vyčlenení potrebných detailov budú následne podané len všeobecné informácie o konštrukciách, o rozmeroch valov a predprsní.

 

§60 Všeobecné údaje o profiloch valov

Za vnútorným násypom predprsne sa založí banket pre pechotu aj so zodpovedajúcim nábehom.

 

§61 Ohľad na lafetovanie a zriaďovanie postavení diel

Pri pevnostiach, na ktorých musí byť zhotovená kompletná a patričná komunikácia pre delá vo vale, je predovšetkým dôležité, aby sa zohľadnil spôsob, akým budú delá lafetované. Komunikácia sa potom zhotoví podľa toho.

 

§62 Výber druhov zeminy na výstavbu valov a predprsní

Predprsne sa treba usilovať postaviť z dobrej zeminy a bez kamenných okrúhliakov aspoň do výšky od banketu po korunu.

 

§63 Prične a traverzy na valoch

Na všetkých vystupujúcich rohoch, na iných z pôdorysu a z fortifikačných potrieb vyplývajúcich miestach valov, ako aj povedľa valových traverz sa umiestňujú lavicové prične, potrebné na posilnenie (obrany) pre prípad násilného útoku.

 

O stavbe kazemát a obranných budov

 

§64 Všeobecné údaje o rozmeroch, potrebných pre kazematy

Pre kazematy, z ktorých budú páliť delá, musí byť zachovaná ich najmenšia šírka. Ide o 9 stôp šírky a 14 stôp najmenšej hĺbky. Primeranejšie ale, než tieto najmenšie šírky, budú rozmery 10 stôp šírky a 16 stôp dĺžky.

 

§65 Druhy konštrukcií kazemát

Pre priestory, ktoré sú zabezpečené pred bombardovaním je potrebné použiť valené klenby. Umelo tvarované – elipsovité, ploché, viacnásobne preťaté a dokonca aj krížové, alebo české klenby – sú nielen ťažko zhotoviteľné, ale nebudú ani dostatočne spoľahlivé.

 

§66 Založenie podpôr a vytvorenie kazemát

Je všeobecným pravidlo, že podpery (oporné piliere) všetkých kazemát, ktoré sú vystavené nepriateľskému ostreľovaniu sa musia postaviť paralelne so smerom nepriateľskej paľby.

 

§67 Výpočet hrúbky klenieb a podpôr pre kazematy

Analytický návod k výpočtu hrúbok klenieb a podpier kazemát tu nemôže byť uverejnený, pretože ten patrí do oblasti mechaniky a stavebnej technológie.

 

§68 Hrúbka bežných podpôr

Bežné oporné piliere sa majú, podľa rozponu klenieb, dosahujúceho 9-12-15-18, alebo 20 stôp, zhotoviť z lomového kameňa hrúbok 3 stopy, 3 stopy – 6 palcov, 4 stopy, 4 stopy – 6 palcov a 5 stôp.

 

§69 Hrúbka klenby a jej prekrytia zeminou

Hrúbka klenby, ktorá je bežná a potrebná pre kazematy odolné voči bombardovaniu sa určí podľa hodnoty jej rozponu, ktorý býva 6, 9, 12, 15 až 18 a prípadne až 20 či 22 stôp.

 

Stavebné detaily, vyskytujúcich sa v kazematách a v kazematovaných budovách

 

§70 Puškové strieľne a ich rozmery

Puškové strieľne sa všeobecne zhotovujú úplne rovnakým spôsobom ako vo voľne stojacich múroch, tak aj v galériách, kazematoch a kazematovaných budovách.

 

§71 Rôzne druhy strieľní

Podľa tvaru zvislého priečneho rezu sa strieľne delia na dva druhy:

  1. vertikálne, vysoké strieľne,
  2. horizontálne štrbinové, alebo takzvané tlamové strieľne (Maulscharten).

 

§72 Detaily líca strieľní

Používanie ostení z otesaného kameňa na nárožiach strieľní nie je všeobecne potrebné, ak sú murivá z lomového kameňa, alebo z tehál riadne zhotovené a previazané.

 

§73 Delenie a zmena strieľní

Vo všeobecnosti už uvedené zmienky o zmene osi a smerovaní ústia strieľní sa môžu modifikovať vtedy, ak treba nepriateľovi zobrať možnosť určiť podľa vonkajších otvorov polohu medzi dvoma kazematami sa nachádzajúceho oporného piliera.

 

§74 Tlamové strieľne (Maulscharten)

Tlamové strieľne majú veľmi rozľahlé zorné pole vo vodorovnom smere. Umožňujú postavenie dvoch mužov pri jednej strieľni a nepriateľským guliam poskytujú len obmedzený priestor na prienik.

 

§75 Vzdialenosť strieľní od seba a ich vyvýšenie ponad vonkajšiu pätu

V rovných múroch sa úsek medzi dvoma strieľňami, alebo dvom tlamovými strieľňami zhotoví široký minimálne 3 stopy.

 

§76 Kanónové a húfnicové strieľne, ich rozmery

Rozmery, potrebné pre kanónové a húfnicové strieľne sa čiastočne opierajú o všeobecné pravidlá (normy) a čiastočne o zvláštne požiadavky na lafety, určené na vyzbrojenie dotknutej pevnosti.

 

§77 Šikmé strieľne

Pravidlo, že čelná stena kazemát je vždy situovaná kolmo na líniu paľby, teda presnejšie kolmo na os strieľne, netreba nejako zvlášť vysvetľovať.

 

§78 Rozmery húfnicových strieľní

Pre húfnicové strieľne môže byť ich pôdorys a rez všeobecne taký istý, ako pre kanónové strieľne.

 

§79 Podmienky strieľní, závisiace od lafiet

Zvláštne podmienky, ktoré súvisia so systémom lafiet sa pre konštrukciu strieľní nedajú vopred vo všeobecnosti určiť.

 

§80 Zhotovenie strieľní

Pri zhotovovaní strieľní sa dobré, ostro sa uzatvárajúce a len tenké škáry poskytujúce murivo predovšetkým klenie. Tvrdosť a pevnosť materiálu je pri strieľňach prednostne dôležitá.

 

§81 Ochrana otvorov strieľní

Keďže nízko položené kanónové a húfnicové strieľne pripúšťajú možnosť vniknutia dovnútra, tak má byť vonkajšia hrana všetkých delových strieľní vyvýšená aspoň na 8-10 stôp nad spodkom priekopy.

 

§82 Vetranie, odvod dymu a osvetlenie kazemát

Výmena vzduchu v kazematoch je dôležitá nielen kvôli suchu, ale musí zabezpečiť aj možnosť silného ťahu vzduchu v týchto priestoroch. To platí aj v prípade odvodu dymu z ohňa, ako aj zo splodín strelného prachu.

 

§83 Dymovody a okná na zadných čelných stenách kazemát

Mimo doteraz opísaných otvorov na odťahovanie dymu, umiestnených na prednom čele kazemát, sa vo všetkých kazematoch, z ktorých je potrebné dym úplne a bezpečne odviesť, musí pri zadnom čelnom múre umiestniť komín.

 

§84 Predné čelné steny kazemát, ich strieľne a štrbiny

V delových kazematách je možné zriadiť kvôli lepšiemu odvodu dymu otvory. Tie sa môžu zriadiť so stúpajúcim sklonom oproti prednej, alebo zadnej čelnej stene. Stúpanie sa zhotoví tak, že na 12 stôp dĺžky klenby bude predstavovať 9 palcov.

 

O ochrane kazemát a kazematovaných budov pred vlhkosťou a proti prieniku povrchovej vody

 

§85 Hlavné požiadavky na ochranu

Veľmi ťažká a všeobecne len málokedy uspokojivo vyriešiteľná úloha – zabezpečiť suché kazematy, vyžaduje:

1. aby bolo zabránené každému sadaniu spádovaného krytia klenieb (Absattlung) a pokrytia klenby,

2. aby spádované krytie klenieb (Absattlung) a pokrytie klenieb bolo zhotovené najstarostlivejším a najúčelnejším spôsobom,

3. aby príslušné odvedenie dažďovej vody a vody zo snehu zo spádovaného krytia klenieb (Absattlung) a z rubovej stany kazemát bolo poriadne,

4. aby zariadenia, určené na ťah vzduchu a jeho výmenu boli zhotovené zodpovedajúco.

 

§86 Odsadenie spádovaného krytia klenieb (Absattlung)

Plne vymurované spádované krytia klenieb (Absattlungen) bez všetkých stredných žľabov (Zwischenrinne) sú pred inou takouto konštrukciou bezpodmienečne uprednostnené a v tejto súvislosti bude poukázané na pultovité vymurovanie žľabov (Ixenov).

 

§87 Výroba dažďových žľabov Ixen

Často sa do Ixenov zamurujú zvláštne, asi 14 palcov široké a 6 palcov hlboké, polkruhovo vydlabané žľaby z tesaného kameňa. Strany týchto žľabov sa navrchu doplnia 1,5 palca širokým žliabkom, pričom betón sa natiahne až do tohto žliabku.

 

§88 Spôsob nasypania zeminy na spádované krytie klenieb (Absattlung)

Bez ohľadu na to, ktoré z doteraz uvedených metód zhotovenia spádovaného krytia klenby (Absattlung) a odvodnenia budú použité, bude na to potrebné uložiť zeminové krytie.

 

§89 Čas, potrebný k vniknutiu vlhkosti do kazemát

Doba, v ktorej je najlepšie pozorovať dosiahnutý stupeň vysušenia kazemát, nastáva až v druhom, či treťom roku od ukončenia výstavby. Pretože až potom sa murivo definitívne usadí a v kazematách, ktoré sa v prvom, alebo aj v druhom roku zdali úplne suché, sa neskôr predsa len prejaví ich zavĺhanie.

 

§90 Vodotesné povlaky

Zhotovenie vodotesných povlakov sa plne podarí len vtedy, ak sa nanášajú na úplne sadnuté murivo, alebo na budovy, ktorých pevná konštrukcia vonkoncom nedovolí, aby výrazne sadali.

 

§91 Asfalt, decht, mastix a umelé cementy

Z vodotesných povlakov bude najspoľahlivejší asfaltový decht, ktorý produkujú v alsaskom Asphaltbergwerke (asfaltová baňa) v Lobsanne[2], alebo inde, napríklad v podobných baniach, ktoré sa nachádzajú v Dalmácii. Tam produkujú aj asfaltový decht aj mastixový cement.

 

§92 Zastrešenia kazemát

Ak aj prírodný asfalt celkom spoľahlivo zaručí suché kazematy tak v mnohých prípadoch, aspoň pri izolovaných budovách bude výhodnejšie a užitočnejšie použiť namiesto povlakovej izolácie radšej strešné škridly.

 

Účel a delenie kazemát

 

§93 Definícia kazemát, zjednotenie ich obranného a ubytovacieho účelu

Španielske slovo „matare“ (nem. tödten, slov. zničiť, zabiť) a talianske slovo „cas“ (nem. Häuser, slov. domy, byty) tvorí etymológiu výrazu pre označenie priestorov, v opevňovacom umení známych ako kazematy (nem. Casematen). V nemčine sa tieto priestory nie veľmi univerzálne, označujú ako „Mordkeller“ (slov. voľne ako vražedná pivnica).

 

§94 Rozdelenie kazemát

Kazematy, ktoré sa vyskytujú v pevnostiach, môžeme rozdeliť do troch kategórií:

a) kazematy na valoch,

b) kazematy pod valmi,

c) kazematy vo voľne stojacich budovách.

 

§95 Kazematy na valoch

Rozmanité užívanie rikošetovej paľby a vrhacích diel (Wurfgeschosse) všetkého druhu robí dôležitým myslieť na krytie a zabezpečenie diel, ktoré sú umiestnené bezprostredne na valoch.

 

§96 Valové duté traverzy pre mažiare

Ak sa zamýšľa páliť z dutých traverz mažiarmi, alebo s bombardovacími kanónmi (Paixhans Kanonen) pod uhlom 45°, tak je najvhodnejšie zhotoviť hlavnú stavbu takýchto traverz za líniou vnútorného okraja valu.

 

§97 Valové duté traverzy pre kanóny a húfnice

Pri dutých traverzách pre kanóny a húfnice je veľmi dôležité krytie ich čelnej steny. Najlepšie sa to zabezpečí prostredníctvom plnej zeminovej predprsne v ktorej sa pred výrezy strieľní v múre umiestni buď drevený obklad, alebo sa výrez prekryje trámami a prútím v dĺžke 6-7 stôp.

 

§98 Kupírovanie valov (valové prierazy)

Iné, na valoch sa nachádzajúce kazematy sú takzvané kupírovacie kazematy (Coupure), ktoré valy v ich celej šírke krížom prerážajú.

 

§99 Kazematy pod valmi

Kazematy pod valmi, ktoré majú zabezpečovať len priame flankovanie priekopy, alebo eskarpy môžu byť v núdzových prípadoch len 12 stôp široké.

 

§100 Väčšie kazematy pod valmi

Väčšie telesá kazemát pod valmi, slúžiace hlavne na ubytovanie mužstva, sa riešia v súvislosti s nariadeniami a rozdeľovaním priestorov podľa vzoru normálnych pechotných kasární.

 

§101 Valové kazematy pre viacero diel

Obvyklá vnútorná výška valových chodieb v opevneniach neumožní tam ľahko umiestniť dvojposchodové kazematy. Ak je ale takáto inštalácia predsa len potrebná a val pritom nie je vo vnútri k tomu účelu dostatočne vysoký, tak sa dostatočné osvetlenie a vetranie spodného podlažia zabezpečí na zadnej stene budovy smerom do vnútra pevnosti.

 

§102 Vnútorné zariadenia kazemát

Pri všetkých doteraz spomínaných kazematách, určených či už k boju s nepriateľom, alebo aj k ubytovaniu, je predný čelný múr v hornom podlaží najlepšie osadiť jednou húfnicovou, alebo dvoma puškovými strieľňami.

 

§103 Jednotlivé menšie kazematy pod valmi

Pri správne založených väčších kazematách sa zohľadňujú požiadavky na odlúčené kazematované priestory a to predovšetkým na záchody, studne, príručné sklady a podobne už pri ich stavbe.

 

§104 Voľne stojace kazematy a komunikácie ponad priekopy

Účely voľne stajacich kazemát sú veľmi rozličné. Slúžia napríklad ako komunikácie ponad priekopy pevnosti, ako flankovacie batérie, ako priekopové kufre (Coffres) a priekopové kaponiéry, tiež ako úseky a reduity krytej cesty, alebo vnútra pevnosti a takisto aj ako úplne samostatné defenzívne budovy a pod.

 

§105 Budovy v priekopách pevností

V priekopách pevností sa nachádzajúce izolované kazematované budovy sú buď flankovacie batérie, priekopové kufre (Coffres) a priekopové kaponiéry, alebo aj úsekové budovy z nástupiska krytej cesty, ktoré dosahujú až do priekopy.

 

§106 Voľne stojace kazematované budovy a ich využitie

Opevňovacia metóda staršej francúzskej školy pozná len kazematy pod valmi a odmieta zriaďovať vo vnútri opevnenia voľne stojace reduity. Je to preto, že tieto je možné zďaleka zničiť strelami po plochej dráhe letu ponad presunuté krycie valy.

 

§107 Stanovisko a forma voľne stojacich kazematovaných budov

Voľne stojace, ako reduity slúžiace budovy vo vnútri pevností, majú vo väčšine prípadov zároveň plniť aj účel kapitálových traverz a zadného krytu.

 

§108 Konštrukcia voľne stojacich kazematovaných budov

Pre všetky voľne stojace budovy, slúžiace ako reduity platia, okrem už vyššie spomenutého, aj ďalšie všeobecné pravidlá.

 

§109 Príklady reduitov v opevneniach

Budovy s drevenými, či tak, alebo tak zhotovenými stropmi, odolnými voči bombardovaniu budú potrebovať menšie množstvo muriva než v prípade hrubých podpier a klenieb, ktoré sú celé zhotovené z muriva.

 

§110 Samostatne stojace vežovité opevnenia

Reduity, ktorým nie je kvôli zvláštnym terénnym pomerom možné poskytnúť krytie predsunutými valmi, vyžadujú obzvlášť premyslenú konštrukciu so zvlášť silnými múrmi.

 

§111 Kasárenské úsekové a obranné budovy vo vnútri pevnosti

Nakoniec tu ešte spomeňme veľké, akoby kasárenské úsekové budovy, ktoré sa z hľadiska najlepšieho využitia majú zhotoviť v štvorrohom tvare a majú byť umiestnené v kútoch polygónov hlavného ohradenia väčšieho mesta.

 

Literatúra:

  • Makýš, O. – Németh, A.: Vojenské staviteľstvo bastiónových pevností polovice 19. storočia. Komplexná monografia k realizácii výskumov a následnej obnovy, Pezinok: Renesans, 2016, ISBN 978-80-89402-87-8.[3]

 

Recenzia: Ing.arch. Alexander Németh.

 [1] Publikácia je odstupná cez portál www.lanovefarby.sk.

[2] Lobsann – mesto v severovýchodnom cípe Francúzska – Alsaska, ležiace nie ďaleko od nemeckej hranice a od Rýna.

[3] Publikácia je odstupná cez portál www.lanovefarby.sk.

Obrázok k článku od zora.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články