Topoľčiansky hrad

Hranolová veža v hradnom jadre je zachovaná v celom rozsahu, vrátane romantických stupňovitých štítov a sedlovej strechy, opravenej začiatkom 21. storočia. Severozápadná časť obvodovaj hradby nad skalnými zrázmi zanikla. Časť východného priečelia paláca vystavaného na hradbe jadra zanikla po silnej búrke v júni 1999. Príčinou tejto deštrukcie boli zväčšujúce sa kaverny, vzniknuté rozpadom okenných otvorov. V zachovanej časti tohto priečelia je 6 otvorov po oknách s absenciou záklenkov či prekladov. Zostávajúca časť polkruhovej hradby jadra dosahuje takmer pôvodnú výšku, ale celá táto hmota je oslabená 33 otvormi po oknách, vrátane štrbinových okien pod korunou muriva. Vzhľadom na to, že podstatná časť z nich nemá záklenky, preklady ani špalety, dochádza k značnému oslabeniu muriva, ktoré časom môže mať za následok deštrukcie s podobným priebehom, ako rozpad časti východného priečelia paláca. Z muriva obytných budov jadra sa najvýraznejšie zachovala stena pred vstupom do veže vo výške cca 2,5 metra. Pilier zvnútra spevňujúci severozápadné nárožie hradby jadra stojí cca z dvoch tretín a je zakonzervovaný. Parkánová hradba je zo severzápadnej strany zaniknutá a jej pás, tiahnuci sa na severovýchod, je zachovaný vo výške 4 – 5 metrov. V južnej časti je konzervovaný cementovou maltou. Pomerne zachovalá je hradba prvého predhradia. Jej východná časť stojí v pôvodnej výške vrátane celkom zachovalých 9 otvorov štrbinových strieľní, z nich 5 je úplne zachovalých a 4 sú v stave torzálnych otvorov. Otvor východnej vstupnej brány je konzervovaný doplnením chýbajúceho muriva v špaletách. Južná hradba predhradia je od východu až po štvorbokú baštu úplne zachovalá vrátane 14. štrbinových strieľní, ktorých miera zachovalosti osciluje medzi pôvodným stavom až torzálnym otvorom. Štvorboká bašta má zachovalé murivo na úrovni prízemných strieľní. Zbiehavé záklenky štyroch strieľní boli v roku 2001 obnovené, a taktiež cementovou maltou čiastočne doplnené a zakonzervované murivo bašty. Hradba predhradia, tiahnuca sa od bašty západne, je takmer v pôvodnej výške, ale strieľne sú deštruované. Na západnej strane je rozpadom znížená na úroveň ochodze. Z budovy západného bránového objektu stojí 4 metre vysoké murivo s náznakmi špaliet otvoru brány. Severná hradba predhradia v pôvodnej výške má 8 otvorov po štrbinových strieľniach. Tri mohutné delové strieľne sú na úrovni prízemia – majú zachované špalety, ale narušené záklenky. Zástavba hospodárskych budov pozdĺž južnej hradby je naznačená zachovalým murivom cca 1 m nad terénom. Východné predhradie je v prerušovaných úsekoch zachované cca 2 metre nad terénom, na východe je úplne zaniknuté. Z terénu vystupuje na juhu torzo jednej polvalcovej bašty, v protiľahlej severnej strane nádvoria je podobné torzo bašty, zrejme identického pôdorysu.

História a vývoj: 

Hrad bol založený na počiatku 14. storočia pravdepodobne Matúšom Čákom. Smrťou
Matúša sa hrad dostáva do kráľovských rúk a od konca 14. storočia strieda často
majiteľov. Základ hradu tvoril hranolový donjon s plochou strechou. Na severozápadné a
severovýchodné hrany veže sa napájala hradba, ktorá do polkruhového pôdorysu obohnala
priestor na juh od veže a utvorila tak prvé nádvorie. Táto hradba bola ukončená ochodzou
s cimburím. Pevnosť naviac chránila priekopa.
V priebehu 15. a 16. storočia sa na hrade vystriedali Sečéniovci, Orzságovci a páni
z Lučenca.
Počas 14. a 15. storočia majitelia hrad opevňovali a rozširovali. Bola postavená parkánová
stena kopírujúca obvodovú hradbu. Veľký trojpodlažný palác vyrástol na východnej strane
nádvoria pravdepodobne počas 15. storočia a jeho štítové priečelie hľadelo k prístupovej
ceste.
V 16. storočí obohnala pôvodnú pevnosť hradba, tvoriaca nádvorie zaberajúci priestor,
vybiehajúci od severozápadu po severovýchod. Na protiľahlých stranách nádvoria sa otvárali
prístupové brány. Južný priestor chránila štvorboká delová bašta.
V roku 1595 sa stáva majiteľom celého panstva a hradu Žigmund Forgáč a v poslednej
tretine 16. storočia boli takisto vykonané úpravy pevnosti. Prvé nádvorie bolo zastavané
obytnými budovami a v predhradí vyrástli hospodárske budovy. Nové predhradie vysunuté
na východ bolo spevnené štyrmi polvalcovými baštami. Začiatkom 18. storočia boli hrad i
panstvo Forgáčovcom zabavené a už v roku 1711 patrili tieto majetky Petrovi Berénimu,
ten však nejavil o hrad záujem a spravovanie panstva preniesol do zámku v Továrnikoch.
Hradná kaplnka slúžila veriacim ešte koncom 18. storočia, ale na prelome storočí sa už
začala história chátránia a rozpadu hradu. Až koncom 19. storočia z iniciatívy majiteľa
panstva, Augustína Stummera, bola časť zrúcaniny zabezpečená a vežu nadstavili
romanticky poňatými stupňovitými štítmi a zastrešili sedlovou strechou.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

V roku 2000 z grantového programu Pro Slovakia uskutočnená čiastočná
konzervácia parkánovej hradby a špalety východnej brány.
Od toho roku zabezpečovala obec čistenie areálu od náletových porastov
a údržbu.
2001 podpora z fondu EU Sapard – konzervácia (obnova záklenkov a konzervácia koruny) štvorbokej bašty.
2002 úprava interiéru veže a konzervácia piliera v severozápadnom rohu hradného jadra. Občianskym združením Grizly vypracovaný rozsiahly projekt na stabilizáciu niektorých častí hradu a vybudovanie zázemia, vrátane WC a vodovodných prípojok. Kalkulované viac než 54 000 000 Sk.
2003 dokončenie konzervačných prác na okolitom murive štvorbokej bašty.
2007 - podpora z programu Ministerstva Kultúry SR – I. Etapa rekonštrukcie východného mostu – dostavba piliera.

Číslo UZPF: 
234
Index PÚSR: 
1 - 21
Číslo - orientačné: 
222
Obec: 
Podhradie
Poloha: 
Na návrší nad obcou Podhradie.
Prístup: 
Peši z obce Podhradie.
Vlastník: 
Informačné zdroje: 

Hoferek A., Topoľčiansky hrad. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Topoľčiansky hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.