Plavecký hrad

Logo pamiatky

Kompaktne zachovaná zrúcanina stojí na skalnatom návrší severovýchodne od obce Plavecké Podhradie. Hradný komplex tvorí jadro takmer pravidelného obdĺžnikového pôdorysu, okupujúce vrcholovú časť kopca a dve predhradia, rozložené na južnej a západnej strane. Obrys horného hradu lemuje prevažne dobre zachovaná obvodová hradba, celistvo stoja jej úseky predovšetkým na južnej a západnej strane. Na východnom okraji brala sa zachoval len krátky úsek opevnenia, situovaný v blízkosti vstupu do horného hradu. Z vnútornej zástavby horného hradu sú najvýraznejším zvyškom torzá dvoch hranolových veží. Z donjonu v južnom čele dispozície stojí severovýchodné nárožie zachované takmer v pôvodnej výške, ostatné obvodové múry sa rysujú v úrovni dnešného terénu. Z ďalšej veže umiestnenej na najvyššom výbežku hradného vrchu stojí štíhly zlomok nárožia, ostatné múry sú deštruované až po skalné podložie. Stabilita stojaceho torza je výrazne narušená deštrukciami líca pri päte muriva. Na severnej strane horný hrad ukončuje budova hradného paláca. V úrovni terénu sú čitateľné klenby zasypaného spodného podlažia, nad ňu vyčnievajú fragmenty dvorovej strany a priečok. Vonkajšia severná stena paláca stojí takmer v pôvodnej výške. Jej stabilita je výrazne narušená rozpadom okenného otvoru v strednej časti steny, z ktorého vypadol veľký blok muriva pod parapetom. Na palác nadväzovala hospodárska budova, pristavaná pri západnej hradbe. Zo stavby stojí kompaktne zachovaná vonkajšia stena s rozpadnutými okennými otvormi. Ostatné obvodové steny sú nad terénom zachované len vo fragmentoch, naznačujúcich pôvodný rozsah budovy. K juhovýchodnému nárožiu horného hradu je priložená mohutná hmota delovej bašty, stojaca v kompaktnom stave. Čiastočne narušené sú len tenšie múry horného podlažia, kde došlo k úplnému rozkladu záklenkov strieľní. Na baštu nadväzoval parkán, z ktorého stoja len fragmenty murív, primurované ku skalnému podložiu. Na južnej strane pred čelom horného hradu sa rozkladá prvé predhradie, opevnené hradbou s nárožnou delovou baštou. Hradba stojí v pôvodnej výške, narušená je len predprseň, ktorá sa v dôsledku rozpadu strieľní rozložila na izolované úseky muriva. K hradbe je v juhovýchodnom nároží pristavaná kompaktne zachovaná delová bašta. Podobne v kompaktnom stave je priečny múr, oddeľujúci priestor druhého, západného predhradia. Predhradie so vstupnou bránou a palácovou budovou v západnej hradbe bolo opevnené priamymi úsekmi fortifikácie, lemujúcej bočnú stranu horného hradu. Obvodové hradby sa dnes zachovali len v krátkom úseku pri vstupnej bráne, severozápadná časť je poznačená veľkými výpadkami muriva. Medzi nimi stoja izolované úseky múru v mieste severného ukončenia opevnenia. Do západnej hradby je včlenený palác s dobre zachovanými vonkajšími obvodovými stenami. Dvorová stena je dnes takmer úplne zrútená. V západnej stene sa zachovali narušené otvory pôvodných okien. Na južnej strane predhradia je situovaná vežová vstupná brána. Z veže štvorcového pôdorysu stoja v pôvodnej výške dve steny. Z nich predovšetkým čelná stena je ohrozená rozsiahlym výpadkom bloku muriva nad prekladom vstupného portálu. Vo zvyšnej časti sa smerom k oknu 2. podlažia tiahne trhlina. Pred vstupnou bránou sú zvyšky predbránia s čiastočne zachovanou bočnou hradbou a torzom valcovej bašty.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.