Mudrochov mlyn, Dechtice

Logo pamiatky

            Areál mlynskej usadlosti v súčasnosti pozostáva zo 4 objektov, z mlynskej budovy  s výrobnou a obytnou časťou, hospodárskej budovy, zvyškov vodného náhonu a včelína. Mlynská budova pozdĺžneho pôdorysu sa nachádza pri severnom okraji areálu, spolu s dvojkrídlovou hospodárskou budovou v pôdorysnom tvare L, situovanou juhozápadne od mlyna, vymedzujú dvor približne obdĺžnikového tvaru, pozdĺžne orientovaného v smere východ – západ. Pozdĺž severnej fasády mlynského objektu sa nachádza vybetónovaná časť náhonu s priestorom na turbínu, pretekajúceho v smere zo západu na východ cez pozemok areálu, východne od mlyna sa priebeh náhonu mierne zalamoval na juh. Západnej časti areálu je situovaný malý objekt včelína, osadený na pravom brehu vtedajšieho náhonu. Pozemok  areálu je svahovitý, zvažujúci sa južným smerom. Dvor sa svahovitému terénu prispôsobuje niekoľkými terasami, prepojenými chodníkom a schodíkmi. Východne od dvora, pozdĺž mlynice klesá terén výraznejšie.

            Mlynský objekt má nepravidelný obdĺžnikový pôdorys, orientovaný pozdĺžne v smere východ – západ, ktorý odráža jeho funkčné rozdelenie, aj stavebno-historický vývoj. Na západnej strane je obdĺžniková obytná časť, ku ktorej od východu prilieha o niečo širšia výrobná časť, pozostávajúca z mlynice a jej mladšej prístavby obsahujúcej zámočnícku dielňu. Pozdĺžna os výrobnej časti je mierne vychýlená južným smerom, čo vytvára zalomenie v priebehu pôdorysu. Objekt je v obytnej časti prízemný, v hospodárskej dvojpodlažný, postavený z miešaného tehlovo-kamenného muriva. Vďaka klesajúcemu terénu má dvojpodlažná mlynica hrebeň strechy v rovnakej výške ako prízemná obytná časť. Obytná časť je pozdĺžne 2-traktová, s pôvodne chodbovým traktom na južnej strane a radom obytných miestností na severnej. Strecha objektu je sedlová s tromi samostatnými krovovými konštrukciami na obytnej časti, mlynici a dielni. V mlynici a dielni sa zachovali časti pôvodných výrobných technických zariadení, prvky prevodovej a pracovnej sústavy mlynskej prevádzky, ako aj zariadenie zámočníckej dielne z obdobia pred polovicou 20. storočia.

                        Hospodársky objekt je dvojkrídlový, na pôdoryse obráteného L, s dlhším krídlom orientovaným pozdĺžne východno-západným smerom, kratšie krídlo sa na dlhšie napája v jeho západnej časti kolmo od severu. Južné dlhšie krídlo je 3-priestorové, nachádzajú sa tu priestory maštale, komory a chlievov, západné krídlo je pôvodne 1-priestorové, neskôr  rozčlenené vloženou pivnicou a prešovňou. Objekt má sedlovú polvalbovú strechu s murovanými lichobežníkovými štítmi. Severnou časťou západného krídla je zasadený do svahovitého terénu. Stredný priestor v južnom krídle, pôvodne pravdepodobne komora, je zaklenutý tromi poľami tehlovej pruskej klenby.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.