Gýmeš hrad

Logo pamiatky

Dodnes na najvyššom mieste skalného hrebeňa stojí veľká hranolová veža s nárožiami spevnenými opornými piliermi, zachovaná do výšky troch podlaží, aj s čiastočne poškodenými klenbami na 1. a 2. podlaží. Líca veže sú v okolí okenných otvorov zvetrané. Koruna muriva veže aj oporných pilierov je zvetraná. Z veže podkovovitého pôdorysu sa zachovalo vysoké torzo severovýchodnej časti jej plášťa a murivo prízemia s poškodeným predstúpeným soklom nad skalou tvoriacou podložie. Medzi vežami stál palác so zachovaným valene zaklenutým prízemím zasypaným sutinami, s úsekmi stien vyššieho podlažia. Vonkajšie opevnenie vymedzovalo na západe nepravidelné trojuholníkové nádvorie. Juhozápadná časť hradby pri hranolovej veži zanikla. Mladšia zástavba po obvode nádvoria hradného jadra sa zachovala vo forme torz so zvyškami klenieb jednotlivých miestností. Hradné jadro bolo neskôr na východnej strane rozšírené o predhradie, ktoré do seba zahrnulo starší, samostatne stojaci palác z konca 13. storočia. Palác sa zachoval do výšky dvoch podlaží s veľkými úbytkami stien a výlomami v mieste niekdajších okien. Obvodový múr východného predhradia sa zachoval, jeho koruna je však veľmi poškodená. Východný neskorogotický palác, prestavaný na barokovú kaplnku, dodnes tvoriaci výškovú dominantu hradu, sa v svojej hmote zachoval takmer celý, okrem severozápadnej steny najvyššieho podlažia. Tehlová klenba kaplnky sa zrútila, zachované zostali poškodené pilastre s omietkovými ornamentálnymi hlavicami. Juhozápadná dvorová stena kaplnky obsahuje vertikálne trhliny, idúce od koruny cez gotické okno a cez veľké barokové okno na nižšom podlaží. Šambrána okna je prasknutá a poklesnutá. Veľké okno v juhovýchodnej stene má zachovaný iba preklad šambrány. Trištvrtekruhová bašta so segmentovo zaklenutou bránkou a malé predbránie so strieľňami pod kaplnkou majú zvetrané koruny. Polygonálna renesančná bašta na juhovýchodnej strane je v celej hmote zachovaná s poškodenými tehlovými záklenkami delových strieľní a menšími kavernami v plášti. Tehlové kľúčové strieľne v korune bašty sú poškodené. Z neskorogotického západného vežového paláca stojí vysoké murivo juhozápadného zaobleného nárožia aj s exteriérovou omietkou. Koruny muriva vymedzujúceho južné predhradie sú poškodené, strieľne majú prepadnuté záklenky. V čele vstupu stojí torzo kamenno-tehlového muriva barokovej vstupnej brány so zvyškami tehlových pilastrov s profilovanou kamennou pätkou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.