Dobrá Voda hrad

Logo pamiatky

Zrúcanina hradu stojí na vrchole skalnatého hrebeňa severne od obce. Hradný areál je štvordielny a skladá sa z jadra a troch predhradí. Dominantou zrúcaniny sú zvyšky pozdĺžneho hradného paláca, ukončeného na užších stranách dvojicou veží. Z nich dnes stoja čelné steny zachované v pôvodnej výške. Ich stabilita je narušená postupným rozpadom okenných otvorov, v prípade západnej veže v dôsledku porušenia okna 2. podlažia hrozí rozsiahla deštrukcia zvyšku severnej steny. Hradný palác medzi vežami má celé spodné podlažie zasypané suťou a nad terénom stojí časť severnej steny s gotickými oknami. Narušenie koruny a západnej strany muriva sa prejavuje havarijným stavom jedného z okien 3. podlažia. Priestor horného hradu po obvode vymedzuje opevnenie takmer pravidelného obdĺžnikového pôdorysu s obytnou budovou v juhozápadnom nároží. Hradby opevnenia sú prevažne kompaktne zachované v pôvodnej výške, vrátane predprsne so strieľňami, ktoré majú vo väčšine prípadov poškodené špalety a záklenky. Vážnejšie narušená je len západná hradba a priľahlá budova v nároží horného hradu, z ktorej stojí len časť vonkajšej steny. Na východnej strane na hradné jadro nadväzuje predhradie, zaberajúce vrchol úzkeho skalného hrebeňa nad údolím. Opevnenie východného predhradia je konsolidované a jeho hradby na severnej strane stoja v pôvodnej výške. Na východnom okraji skalného výbežku predhradie ukončuje palác, ktorého vonkajšie obvodové múry sú silne narušené rozpadom líca a kavernami a vnútorný priestor je do výšky podlažia vyplnený suťou. Na západnej strane pod hradným jadrom je terasa s predhradím pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. Opevnenie predhradia sa zachovalo v dobrom stave, hradby na severnej a južnej strane a delová bašta dodnes stoja takmer v pôvodnej výške. Najvážnejšie narušeným objektom je veža vstupnej brány. Z nej stojí len bočná stena so silne narušenou chodbičkou v hrúbke steny. Na južnej strane hradného vrchu sa rozkladá najmladšie renesančné predhradie s dvojicou nárožných valcových bášt. Jeho priestor vymedzuje fragmentárne zachovaná obvodová hradba, z ktorej stoja izolované úseky. Najlepšie zachovanou stavbou je juhozápadná nárožná bašta, existujúca takmer v pôvodnej výške. Protiľahlá juhovýchodná bašta je takmer úplne deštruovaná, nad terénom sa zachovali len torzá múrov. Celý hradný vrch a areál hradu je v súčasnosti porastený mladým listnatým lesom. Do roku 2004 bola zrúcanina zarastená aj porastom v podobe
hustých kríkov, ktorý bol v rokoch 2005-2008 odstránený.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.