Branč hrad

Logo pamiatky

Horný hrad pravidelného obdĺžnikového pôdorysu pozostávajúci z dvoch protiľahlých palácov a obvodového opevnenia bol v celom rozsahu odkrytý a prebádaný archeologickým výskumom v rokoch 1978-1982. Dominantou je torzo východného paláca, z ktorého sa zachovala zakonzervovaná a betónovým stropom prestropená severná miestnosť. Zo susedného priestoru stojí len čelná západná stena, zachovaná do výšky troch podlaží, ostatné steny sú deštruované po úroveň terénu. Nádvorie pri veži obklopuje hradba, z ktorej časť na južnej strane sa zrútila do priekopy. K múru sa na vnútornej strane prikladajú hospodárske budovy, ktorých interiér je archeologickým výskumom vyťažený hlboko pod pôvodné podlahy. Plošné odhalenie základov spôsobuje silné zvetrávanie muriva a lokálne dochádza k väčším deštrukciám. Na západnej strane horný hrad ukončuje torzo spodného podlažia paláca s rekonštruovanou klenbou a plošne preškárovaným murivom. V podobnom stave je aj zvyšok veže pri severnej hradbe. Na jadro hradu nadväzuje na severnej strane opevnené predhradie, opevnené priamymi úsekmi hradby. Najlepšie zachovanou časťou opevnenia je severná hradba medzi zvyškom vstupnej brány a nárožnou baštou. Vonkajšie líce hradby je kompletne rekonštruované pri pamiatkovej obnove, vnútornú stranu prekrýva mohutná vrstva sute z rozpadnutých budov. Horná časť múru nad úrovňou terénu má prevažne porušené vnútorné líca. Zo západnej hradby stojí len izolovaný blok muriva s
rozpadnutou strieľňou. Protiľahlá východná hradba je zachovaná len v úrovni terénu. Na vnútornej strane sa k nej prikladá zvyšok hospodárskej budovy s čiastočne zachovanými obvodovými múrmi spodného podlažia. Líca a koruny zachovaných úsekov stien sú silne zvetrané a rozpadnuté. Delová bašta v severovýchodnom nároží prvého predhradia stojí do výšky necelých dvoch podlaží, vonkajšie líce je plošne opadané. Pôvodné komorové strieľne spodného podlažia majú poškodené záklenky a otvory jednotlivých strieľní. Z vežovej vstupnej brány do predhradia stojí len bočná stena so zvyškom pôvodného okenného otvoru. Vnútornú časť hradu lemuje po obvode opevnenie zosilnené štyrmi polkruhovými baštami a dvojicou bastiónov na východnej strane. Z pôvodného opevnenia stoja len torzá hradieb na západnej a južnej strane, ostatné úseky vznikli nadmurovaním odkrytých zvyškov hradieb počas počiatočnej etapy pamiatkovej obnovy. Hradby aj bašty sú výrazne upravené pri pamiatkovej obnove, múry sú plošne preškárované a jednotlivé otvory výrazne rekonštruované. Hradný areál je v súčasnosti vyčistený a prevažne porastený trávou. Pôvodne holý hradný vrch v priebehu 2. polovice 20. storočia zarástol hustým kríkovým porastom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.