Obnovou za 9,6 milióna eur zachránia budovu múzea v Liptovskom Mikuláši

Obrázok k článku

Rekonštrukciou za 9,6 mil. eur v objektoch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši odstránia ich nevyhovujúci stav a pripravia priestory pre rozšírenie expozícií, potvrdila pre agentúru SITA riaditeľka múzea Dana Šubová. „Rekonštrukcia historickej budovy múzea, pôvodne jezuitského kláštora, bola nevyhnutná pre zlú elektroinštaláciu a vykurovanie. Ďalším problémom bola aj vlhkosť v suteréne a potreba vymeniť strešnú krytinu. Súčasný stav, kedy sa v dvoch budovách múzea nachádzajú súčasne expozície a prevádzkové miestnosti sa zmení. Po rekonštrukcii sa v historickej budove budú nachádzať všetky expozície, čím dôjde k zefektívneniu ich prevádzky a zvýšeniu komfortu návštevníkov,“ uviedla.

Starú budovu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, po rekonštrukcii doplnia špecializovanou knižnicou, polyfunkčnou konferenčnou miestnosťou a výstavným priestorom. „Samozrejmosťou budú bezbariérové prístupy do expozícií a vybudovanie výťahu. Pre návštevníka máme prichystané upútavky na expozície a program múzea. Prínosom bude aj viacero úrovní poskytovania informácií v návštevníckom a výučbovom režime,“ povedala Šubová.

Vo vstupnej hale pribudne informácia o histórii budovy, mesta a múzea. Nové slnečné kolektory budú uľahčovať prevádzku budovy. „Zároveň majú aj výchovný environmentálny aspekt, poukazovaním na význam využívania alternatívnych zdrojov energie. Na rodiny s deťmi myslíme rôznymi interaktívnymi časťami expozícií ako je spoznávanie brlohov zvierat, počítačová hra alebo overením si ochladzovania organizmu, či simuláciu zemetrasenia,“ upozornila Šubová.

Všetkých 44 zamestnancov múzea bude do ukončenia stavebných prác v júni 2013 presťahovaných do budovy na Ulici 1. mája, kde má múzeum dve stále expozície.

Projekt je financovaný z 85 percent z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Múzeum je príspevkovou organizáciou ministerstva životného prostredia. Sú v ňom umiestnené predmety a archívne zbierky prírodných krás krajiny.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

DAR K 125. VÝROČIU VZNIKU KANADSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU

Rok 1997 sa niesol v znamení osláv 125. výročia vzniku Kanadského národného archívu. V tomto príspevku sa nebudem venovať histórii archívu, ale moju pozornosť zaujalo pri čítaní slávnostných čísel časopisu tohto archívu The Archivist/L Archiviste” slávnostné otvorenie Gatineau Preservation Centre” (GPC). Články sú zaujímavé aj z toho dôvodu, že Slovenská národná knižnica v Martine pripravuje výstavbu nového depozitu (1), pričom v zásadných otázkach ochrany nie je rozdiel medzi archívnym a knižným materiálom…